Journal archive for Google Scholar Robot!

KAUMS Journal ( FEYZ )

مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشانVolume 26, Number 2 (2022-3)


Evaluation of patients with tetralogy of fallot by cardiac MRI after complete surgical repair in Rajaei heart center, Tehran, Iran
ارزیابی بیماران تترالوژی فالوت بعد از ترمیم کامل جراحی با استفاده از Cardiac MRI در مرکز قلب شهید رجایی تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cytogenetic biomarkers in occupationally exposures of medical radiation-workers to low doses of ionizing radiation: A review article
بررسی نشانگرهای زیستی سیتوژنتیک در پرتوگیری شغلی پرتوکاران پزشکی از دوزهای کم‌تابش یونیزان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of prostate cancer in MRI-TRUS fusion biopsy patients with suspected lesion in Multi-Parametric MRI with PI-RADS 2 and 3 who have previously undergone prostate biopsy
بررسی شیوع سرطان پروستات در MRI-TRUS fusion biopsy بیماران دارای ضایعه مشکوک در Multi-Parametric MRI با PI-RADS ٢ و٣ که قبلاً تحت بیوپسی پروستات قرار گرفته‌اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between substance use disorder and ADHD symptoms based on craving and emotion dysregulation
رابطه بین اختلال مصرف مواد و نشانه‌های اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی بر‌اساس وسوسه مصرف و کژتنظیمی هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the severity and risk of developing COVID-19 in patients with inflammatory and non-inflammatory connective tissue diseases
مقایسه شدت و خطر ابتلا به COVID-19 در بیماران مبتلا به بیماری‌های بافت همبند التهابی و غیرالتهابی: یک مطالعه چندمرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional regulation ability and psychological flexibility in adolescent girls with internalized behavioral disorders and normal adolescents
مقایسه توانایی تنظیم هیجانی و انعطاف‌پذیری روانشناختی در دختران نوجوان دارای اختلال رفتاری درونی‌سازی‌‌شده و نوجوانان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered empowerment model on daily living activities of the elderly with heart failure: A quasi-experimental study
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر انجام فعالیت‌های روزانه زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cognitive rehabilitation (computer-based and classic) interventions on cognitive functions of children with specific learning disorder in Iran: A meta-analytic study
اثربخشی مداخلات توان‌بخشی شناختی (مبتنی‌بر رایانه و کلاسیک) بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص در ایران: یک مطالعه فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with behavioral activation therapy on learned helplessness and cognitive emotion regulation in individuals with depressive symptoms
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان فعال‌سازی رفتاری بر درماندگی آموخته‌شده و تنظیم شناختی هیجان در افراد دارای نشانه‌های افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute response of exercise rehabilitation with electrical stimulation on serum levels antigen, carbohydrate 125 (CA-125) and cystatin (Cys-C) in myocardial infarction rats
پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات 125 (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های صحرایی انفارکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of high intensity functional training on serum levels of ApoA-I, ApoB and lipid profile in elderly men and women
تأثیر تمرین عملکردی با شدت بالا بر سطوح سرمی ApoA-I، ApoB و نیم‌رخ چربی در مردان و زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of 8 weeks of strength training, water exercise and omega 3 consumption on oxidative stress, CRP, glycosylated hemoglobin and blood pressure in diabetic men with peripheral neuropathy
مقایسه اثر 8 هفته تمرین قدرتی، ورزش در آب و مصرف امگا 3 بر میزان فشار اکسایشی، CRP، هموگلوبین گلیکوزیله و فشارخون در مردان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of miR 26b 5p changes during differentiation of human endometrial stem cells into cardiomyocytes
بررسی تغییرات miR-26b-5p در طی تمایز سلول‌های بنیادی اندومتر انسانی به کاردیومیوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2022-3)


Mental Health of Children and Adolescents During the Coronavirus 2019 Pandemic (COVID-19): A Systematic Review Study
سلامت روان کودکان و نوجوانان طی همه گیری کرونا ویروس 2019 (کووید-19): یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting marital adjustment based on borderline personality traits with the mediating role of defense styles
پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر مبنای ویژگی‌های شخصیت مرزی با نقش واسطه‌ای سبک‌های دفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of epidemiological, clinical and para-clinical findings of hospitalized patients with definitive diagnosis of influenza A (H1N1)
بررسی یافته‌های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیک بیماران بستری با تشخیص قطعی آنفلوانزای A (H1N1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of self-compassion on psychological well-being, quality of life and resilience in couples with marital conflicts
اثربخشی شفقت به خود بر به‌زیستی روانشناختی، کیفیت زندگی و تاب‌آوری در زوجین با تعارضات زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of -308G/A TNFα gene polymorphism with reduced risk of idiopathic infertility in men
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم -308G/A ژن TNFα با کاهش خطر ناباروری ایدیوپاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of immersion in cold water and caffeine intake on balance, fatigue and psychomotor function in student-athletes
تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل کافئین بر تعادل، خستگی و عملکرد روانی - حرکتی دانشجویان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of adipose tissue-derived cytokines (CTRPs) to different intensities of resistance training in obese individuals
پاسخ سایتوکاین‌های مشتق از بافت چربی ((CTRPs به شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی در افراد چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks caloric restriction on PLIN5 and ATGL visceral adipose tissue and insulin resistance in type 2 diabetic male rats
بررسی تأثیر 8 هفته محدودیت کالری بر میزان PLIN5 و ATGL بافت چرب احشایی و مقاومت به انسولین رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise with ozone and stem cell on anandamide concentration in desert rat with osteoarthritis
تأثیر تمرین هوازی همراه با اُزن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of high intensity interval training on Let-7a, NO and VEGF levels in cardiac tissue of young rats with type 2 diabetes
تأثیر هشت‌هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح Let-7a، NO و VEGF در بافت قلب موش‌های صحرایی جوان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training with liposomal vitamin C on UCP1 and FIS1 expression in hepatocytes of elderly rats
تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP1 و FIS1 در سلول‌های کبدی موش‌های صحرایی سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico design and in vitro validation for siRNA targeting PTX3 gene in glioma cell line
طراحی in silico و تأیید in vitro برای siRNA هدف گیرنده ژن PTX3 در رده سلولی گلیوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-nociceptive effect of atomoxetine on paclitaxel-induced neuropathic pain in mice and role of alpha-2 adrenergic receptor
بررسی اثر آتوموکستین بر درد نوروپاتی ناشی از پاکلی‌تاکسول در موش سوری و نقش گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک در ایجاد اثرات ضددردی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 6 (2021-12)


A study of frequency and causes of complaints against dentists and experimental dentist' malpractices referred to Kashan general medical council from 2008-2019
بررسی فراوانی شکایت‌های مربوط به قصورات دندانپزشکان و دندانسازان ارجاع‌شده به نظام پزشکی شهرستان کاشان طی سال‌های 1398-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of physiological and pathological gastroesophageal reflux in newborns in Kashan
فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان تازه متولدشده در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between specific cognitive components and balance and functional mobility in women with multiple sclerosis
ارتباط بین مؤلفه‌های شناختی ویژه با تعادل و تحرک کارکردی در زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ankle-Brachial Index (ABI) in diabetic patients without symptomatic peripheral vascular disease of the lower limb in hospitals (Amam, Razi. Golestan), Ahvaz, Iran (winter, 2021)
ارزیابی اندکس مچ پا - بازو (ABI) در بیماران دیابتی بدون علائم عروقی اندام تحتانی در بیمارستان‌های امام، گلستان و رازی اهواز در زمستان سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term prognosis of rheumatoid arthritis disease: A multi centric retrospective cohort study
پیش‌آگهی درازمدت بیماری آرتریت روماتوئید: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر چندمرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the 4-year success rate of IPC treatment in permanent teeth with calcium hydroxide in Ketabchi clinic, Kashan, in 2019
بررسی میزان موفقیت 4ساله درمان پوشش پالپ غیرمستقیم با کلسیم هیدروکساید در دندان‌های دائمی در کلینیک کتابچی کاشان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of levels of physical activity and physical maturity on motor competency of children in Tehran
تأثیر سطوح فعالیت بدنی و بالیدگی جسمانی بر شایستگی حرکتی کودکان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of diabetes mellitus on clinical, biochemical indications and mortality in patients with COVID-19; an analytical cross sectional study
تأثیر دیابت شیرین بر علائم بالینی، یافته‌های آزمایشگاهی و مرگ‌و‌میر بیماران مبتلا به COVID-19؛ یک مطالعه مقطعی - تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a period of swimming training with different temperatures on the expression of β3-AR and ERK2 genes in the visceral adipose tissue of streptozotocin-induced diabetic rats
تأثیر یک دوره تمرین شنا با دماهای مختلف بر بیان ژن‌های β3-AR و ERK2 در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی دیابتی‌شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant effects of harmaline in NMRI diabetic male mice
بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی هارمالین در موش‌های نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training and stevia on the expression of miR-322 and cyclin D1 in heart tissue of type 1 diabetic rats
تأثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل استویا بر بیان ژن‌های miR-322 و سایکلین دی 1 در بافت قلب موش‌های دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the synergistic effect of berberine and cisplatin on induction of apoptosis in Calu-6 cell line and evaluation of changes in the expression level of BAX, p53, Caspase 3, Caspase 9 genes
بررسی اثر هم‌افزایی بربرین و سیس‌پلاتین بر القای آپوپتوز در رده سلولی Calu-6 و ارزیابی تغییرات به‌وجودآمده در سطح بیان ژن‌های BAX, p53 ,Caspase3, Caspase9
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 5 (2021-11)


Nurses' job satisfaction and its related factors
رضایت شغلی پرستاران و عوامل مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of IL-17A rs2275 913 G>A and IL- 17F rs 763780 T>C genes polymorphism in women with breast cancer
بررسی پلی مورفیسم های ژنی IL-17A rs2275913G>A وIL-17F rs763780T>C در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of factors affecting the prognosis of Covid-19 in patients with rheumatic inflammatory diseases: A retrospective multi centric cohort study
بررسی عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی کووید-19 در بیماران مبتلا به بیماری‌های روماتیسمی التهابی: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر چندمرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of combined therapy of integrative positive acceptance with commitment acceptance and positive psychotherapy on hope of depressed women
مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد مثبت‌نگر با درمان پذیرش و تعهد و روان‌درمانی مثبت‌نگر بر امیدواری زنان افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural model testing of defeat, entrapment, ideation and suicide attempt based on motivational-voluntary theory of suicidal behavior
آزمون مدل ساختاری شکست، به‌دام‌افتادگی، ایده و اقدام به خودکشی براساس نظریه انگیزشی - ارادی رفتار خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the value of platelet-to-lymphocyte ratio in predicting the severity of coronary artery disease
بررسی ارزش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌بینی شدت بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of 8 weeks of hydrotherapy and land-based exercise therapy on some physical and psychological indicators of the elderly with knee osteoarthritis
مقایسه اثر 8 هفته آب‌درمانی و تمرین‌درمانی در خشکی بر برخی از شاخص‌های جسمانی و روانی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise and isoflavone soy supplementation (Glycine soja) on changes in hemoglobin A1C and fasting blood sugar in type 2 diabetic patients
تأثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ایزوفلاون سویا (Glycine soja) بر تغییرات هموگلوبین A1C و قند خون ناشتا بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in lipocalin-2 levels after resistance training (RT) and consumption of spirulina microalgae in overweight and obese men
بررسی تغییرات سطوح لیپوکالین-2 پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکروجلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه‌وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training with vitamin C consumption on TRF1 and CDK1 expression in skeletal muscle of elderly male Wistar rats
تأثیر تمرین مقاومتی به‌همراه مصرف ویتامین C بر بیان TRF1 و CDK1 در عضله‌ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemically detection of ATP-sensitive potassium channel proteins and mitochondrial biogenesis in the heart tissue of male rats after 8 weeks of increasing interval training
بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین‌های کانال ‌پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رت‌های نر متعاقب 8 هفته تمرین تناوبی فزاینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of ascorbic acid on sperm parameters and testis structure of the first-generation mouse following mancozeb exposure
اثر محافظتی آسکوربیک‌اسید بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نسل اوّل موش پس از مواجهه با منکوزب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endometrial stem cells with pompalidomide on oxidative stress, inflammation and ERK expression in 6-OHDA induced Wistar rat model of Parkinson
تأثیر سلول های بنیادی آندومتریال به‌همراه داروی پومالیدوماید بر استرس اکسیداتیو، التهاب و بیان ژن ERK در پارکینسون القاشده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در مدل آزمایشگاهی رت نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2021-8)


An overview of the applications of selenium nanoparticles in the biological sciences
مروری بر کاربردهای نانوذرّه سلنیوم در علوم زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of difference of severity and mortality of Covid-19 disease in terms of gender: A review paper
بررسی علت تفاوت شدت بیماری کووید-19 و مرگ ناشی از آن در میان زنان و مردان: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the knowledge and performance of patients' companions about primary measures in patients with acute coronary syndrome
بررسی سطح آگاهی و عملکرد همراهان در زمینه اقدامات اوّلیه در مواجهه با بیماران مبتلا به سندروم حادّ کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of indications and findings of pelvic radiography in patients with blunt trauma referred to the emergency department of Shahid Beheshti Hospital in Kashan in 2020
بررسی اندیکاسیون‌ها و یافته‌های رادیوگرافی لگن در بیماران ترومای غیرنافذ مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 98
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative of emotional schemas and different dimensions of difficulty in emotion regulation in students with self-harm behaviors with students without these behaviors
بررسی مقایسه‌ای طرحواره‌های هیجانی و ابعاد مختلف دشواری در تنظیم هیجان بین دانشجویان دارای رفتارهای خودآسیب‌رسان (Self-Harm) با دانشجویان فاقد این رفتارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between inguinal herniotomies with and without incising external oblique muscle fascia in male children diagnosed with inguinal hernia in Alborz Imam Ali hospital during September to December 2020
مقایسه دو روش هرنیوتومی با و بدون بازکردن فاشیای عضله مایل خارجی در کودکان پسر مبتلا به هرنی‌اینگوینال مراجعه‌کننده به بیمارستان امام‌علی البرز در بازه زمانی مهر تا آذر 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks Schroth corrective exercises and orthosis on dynamic balance in patients with idiopathic scoliosis
تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Periodic of Interval Training on Brain Waves and Electrical Activity of the Cerebral Cortex in Healthy Young Girls
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر امواج مغزی و فعالیت الکتریکی قشر مغز در دختران جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of selenium supplementation on the expression of some of the genes associated with inflammatory markers in diabetic hemodialysis patients
بررسی اثر مکمل‌یاری سلنیوم بر سطوح بیان تعدادی از ژن‌های مرتبط با التهاب در بیماران دیابتیک همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two months of continuous exercise with chia (Salvia hispanica L.) supplement on the Internet-1 and 13 in Wistar diabetes rankings
بررسی اثر دو ماه تمرینات تداومی به همراه مکمل‌دهی چیا (.Salvia hispanica L) بر اینترلوکین-1 و 13 در رت‌های نر دیابتی ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti-leishmaniasis activity of curcumin-loaded chitosan nanoparticles on Leishmania major and L. infantum in vitro
ارزیابی فعالیت ضدلیشمانیایی نانوذرات کیتوزان بارگذاری‌شده با کورکومین بر لیشمانیا ماژور و اینفانتوم در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of probiotic supplementation on motor skills, biochemical factors and histological evaluation in a multiple sclerosis model of mouse
بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر شاخص‌های حرکتی، بیوشیمیایی و بافتی در مدل حیوانی مالتیپل ‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of aerobic exercise on UCP1 and MAPK p38 heat factor gene expression in subcutaneous adipose tissue in male Wistar rats fed a high-fat diet
بررسی اثر تمرین هوازی بر بیان ژن عامل گرمایی UCP-1 و p38MAPK در بافت چربی زیرپوستی در رت‌های نر ویستار تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2021-7)


Activation of Natural killer cells with interleukin 21 in the treatment of preclinical Neuroblastoma model
فعالسازی سلول های کشنده ی ذاتی با اینترلوکین 21 در درمان مدل پیش بالینی نوروبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of vitamin D deficiency and prescribe on clinical course of bacterial pneumonia in hospitalized patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
بررسی تأثیر کمبود ویتامین D و تجویز آن بر سیر بالینی پنومونی باکتریال در بیماران بستری در بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل‌شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of insecticidal properties of Rosmarinus officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. essential oils against German cockroach in laboratory conditions
بررسی خواص حشره کشی اسانس گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) و اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر روی سوسری آلمانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of aerobic and resistance training on changes in inflammatory pain threshold in male rats
مقایسه اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر تغییرات آستانه درد التهابی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of intense and continuous intermittent training on GDF15 and IL6 factor levels in overweight men
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی پر شدت و تداومی بر سطوح فاکتورهای GDF15 و IL6 در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of some anthropometric and physiological indices of professional bodybuilding after recovery of Covid-19 disease and their clinical manifestations during exercise
مقایسه برخی از شاخص‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی بدنسازان حرفه‌ای پس از بهبودی از بیماری کووید- 19 و تظاهرات بالینی آن‌ها در طول فعالیت ورزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of "Virtual Reality Therapy Compound with Aromatherapy" on Pain Intensity of Renal Patients
اثربخشی درمان واقعیت مجازی همراه با آروماتراپی بر شدت درد بیماران کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effectiveness of cognitive reappraisal and mindfulness based interventions in modulating body mass index (BMI), Food craving and binge eating in overweight women
مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی و ذهن‌آگاهی در اصلاح شاخص توده بدنی، ولع به غذا و پرخوری در زنان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stapedotomy on tinnitus in patients with otosclerosis
تأثیر جراحی استاپدوتومی در بهبودی وزوز گوش در بیماران مبتلا به اتواسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different exercise training on insulin sensitivity: A review article
اثر تمرینات ورزشی مختلف بر حساسیت به انسولین: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydro-alcoholic leaf extract of Kardeh (Biarum bovei Blume) on the blood glucose and oxidative stress parameters in streptozotocin-induced diabetic rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کارده (Biarum bovei Blume) بر گلوکز خون و پارامترهای استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of whole body resistance training (TRX) on testosterone and cortisol serum levels in elderly men
اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با کلّ بدن (TRX) بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of solution-oriented couple therapy on marital burnout, marital forgiveness and communication styles of couples affected by extramarital relationships
اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار بر دلزدگی، بخشش زناشویی و سبک‌های ارتباطی زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2021-3)


the prevalence and risk factors affecting the incidence of renal deposits in neonates admitted to the intensive care unit
بررسی میزان شیوع رسوبات کلیوی و عوامل موثر در ایجاد آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of studies of factors affecting health-oriented lifestyle in Iran (from 2006 to 2019)
فراتحلیل مطالعات عوامل موثر بر سبک زندگی سلامت محور در ایران ( از سال 1385 تا1398)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the 1-year outcome of root canal treatments in dental faculty of Kashan University of medical science in 1397
بررسی نتایج یک ساله درمان‌های کانال ریشه انجام شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the effect of spiritual counseling on happiness among patients with multiple sclerosis
بررسی تاثیر مشاوره معنوی بر شادکامی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Occupational Stress Educational Package with Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Perceived Job Stress of Tam Ker’s Employees
مقایسه اثربخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی ادراک‌ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of supportive therapy and illness management on communication skills of schizophrenic patients
مقایسه اثربخشی درمان حمایتی و مدیریت بیماری بر مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Glucose and Fructose Ingestion before Exhaustive Exercise on ‎Blood Lactate and Lactate dehydrogenase levels in non-athletic Teen Boys
مقایسه اثر مصرف گلوکز و فروکتوز قبل از فعالیت شدید وامانده ساز بر میزان لاکتات و لاکتات دهیدروژناز خون پسران نوجوان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of niosome loaded Artemisia chamamelifolia extract: antibacterial and anti-cancer activities and apoptosis gene expression analysis in breast cancer cell line (MCF-7)
بررسی اثرات بیولوژیکی نانوحامل نیوزوم حاوی عصاره گیاه درمنه بابونه ای (Artemisia chamaemelifolia Vill.) بر بیان ژنهای آپوپتوزی Bax و Bcl2 در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of six weeks endurance training on protein levels of GLUT4 and HDAC5 in EDL muscle in diabetic rats
بررسی تأثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح پروتئین‌های GLUT4 و HDAC5 در عضله تند انقباض موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of extracts of aerial sections of Echinophora platyloba on function tests of Liver, kidney, and fat profiles of diabetic male rats induced by Streptozocin
تاثیر عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر آزمون های کبد و کلیه و پروفایل های چربی در موش های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fish Oil on Motor Coordination and Oxidative Stress in the Offspring Mail Rats Affected by Maternal Hypoxia
تاثیر روغن ماهی بر هماهنگی حرکتی و استرس اکسیداتیو در زاده های نر موش صحرایی متاثر شده از هیپوکسی بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2021-3)


Evaluation of the effect of angiotensin converting enzyme2 in corona pandemic affect female infertility: A review article
بررسی تأثیر آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین۲ (ACE2) در پاندمی کرونا بر ناباروری زنان: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiologies of intestinal obstruction and its seasonal distribution in Kashan, Iran: high prevalence of Bezoar in fall and winter
بررسی علل انسداد روده و توزیع فصلی آن در کاشان: شیوع بالای بزوار در فصل پاییز و زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between food craving and depression in a sample of female university students: A cross-sectional study
ارتباط بین تمایلات غذایی و افسردگی در نمونه‌ای از دانشجویان دختر: یک مطالعه‌ی مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of resiliency in the relationship between dimensions of social support and self-care in patients with asthma
نقش واسطه ای تاب‌آوری در ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of incidence and risk factors for development of postoperative complications of hypospadias surgery at Aliasghar hospital in 2017
بررسی بروز و فاکتورهای خطر عوارض جراحی هیپوسپادیاس در کودکان جراحی‌شده در بیمارستان فوق‌تخصصی علی‌اصغر تهران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The moderating role of religious well-being and self-differentiation in the relationship between boredom and addiction tendency among male high school students of Nourabad
نقش تعدیل‌کننده سالم‌زیستی مذهبی و خودتمایزیافتگی در رابطه بین ملال روان‌شناختی با گرایش به اعتیاد در بین دانش‌آموزان پسر شهر نورآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combination effect of Methylphenidate and Risperidone in treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder
اثر ترکیبی متیل فنیدیت و ریسپریدون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of positive psychotherapy based on belief to good on the mental health and marital quality of infertile women
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of curcumin supplementation consumption on muscle injury and inflammatory response following an acute strength activity in male futsal players
اثر هشت هفته مصرف مکمل کورکومین بر شاخص‌های آسیب عضلانی و واکنش التهابی متعاقب فعالیت قدرتی حاد در بازیکنان مرد فوتسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of moderate intensity running training on reproductive system alteration induced by acetyl salicylic acid (Aspirin) in adult Wistar rats
تأثیر تمرین دویدن با شدت متوسط بر اختلال سیستم تولید‌مثلی ناشی از استیل سالیسیلیک ‌اسید (آسپیرین) در موش‌های صحرایی بالغ ویستار نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vitrified ovarian tissue autotransplantation encapsulated with hyaluronic acid hydrogen on VEGF, CD31 and CD34 gene expression in rat
اثر پیوند اتوگرافت بافت تخمدان انجمادی کپسوله‌شده با هیدروژل اسید هیالورونیک بر بیان ژن‌های VEGF، CD31 و CD34 در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the cryoprotective effects of fetal bovine serum (FBS) and trehalose on the viability rate of caprine spermatogonial stem cells (SSCs)
ارزیابی اثرات محافظت کنندگی در برابر انجماد سرم جنین گاو و ترهالوز بر میزان زنده‌مانی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of Hesperidin on memory, learning and oxidative stress parameters in rat model of utreoplacental insufficiency
اثر هسپریدین بر حافظه، یادگیری و پارامترهای استرس اکسیداتیو در مدل موش صحرایی دارای نارسایی رحمی - جفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 6 (2020-12)


Cryoprotectants in ovarian vitrification: A review
مروری بر محلول‌های محافظتی در انجماد شیشه‌ای تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moral sensitivity of nurses working in hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences
بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional components, chronic fatigue and sleep quality in patients with rheumatoid arthritis and healthy people
مقایسه مؤلفه‌های هیجانی، خستگی مزمن و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of quality of life among people with major depression after traumatic brain injury based on psychological flexibility and depression severity
پیش‌بینی کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی تروماتیک براساس انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شدت افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the fungal and bacterial contamination in indoor units and outdoor air of Kashan Beheshti hospital in 2018
بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی در هوای بخش‌های داخلی و فضای آزاد بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of combined training (aerobic and resistance) on Irisin levels and its relationship with serum glucose in overweight men
بررسی اثر 8 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر سطوح سرمی آیریزین و رابطه آن با گلوکز سرمی در مردان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6 weeks of spinning and stationary bicycle trainings on serum levels of CTRP3 and PBF in overweight and obese women
اثر 6 هفته تمرینات اسپینینگ و دوچرخه ثابت بر سطوح سرمی CTRP-3 و درصد چربی بدن زنان چاق و دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the incidence of port site hernia after leaving the fascia open at the site of ten millimeter ports in colorectal resections
بررسی بروز فتق ناحیه عمل، متعاقب نبستن فاسیا در محل پورت ده میلی‌متری در رزکسیون‌های لاپاراسکوپیک کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of active scapular training on pain, disability, neck range of motion and the scapular alignment in people with neck pain
تأثیر تمرینات فعال کتف بر درد، ناتوانی، دامنه حرکتی گردن و راستای کتف افراد دارای گردن‌درد مزمن: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ai Chi and Tai Chi training on physical function, functional balance and fear of falling of patients with knee osteoarthritis
تأثیر تمرینات آی‌چی و تای‌چی بر عملکرد حرکتی، تعادل عملکردی و ترس از افتادن در مبتلایان به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of valproic acid on extrinsic (DR4, DR5, FAS, FAS-L, TRAIL) and intrinsic (BAX, BAK and APAF1, Bcl-2, and Bcl-xL) apoptotic pathways, cell viability and apoptosis in hepatocellular carcinoma PLC/PRF5 cell line
اثر والپروئیک اسید بر بیان ژن‌های مسیر خارجی (DR4, DR5, FAS, FAS-L, TRAIL) و مسیر داخلی آپوپتوز (BAX, BAK and APAF1, Bcl-2, and Bcl-xL)، میزان زنده بودن سلول و آپوپتوز سلولی در سرطان کبد رده سلولی PLC/PRF5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acute L-carnitine administration alone or combination with sodium valproate on pentylenetetrazole- induced seizures in mice
اثر تجویز حاد ال‌کارنیتین به‌تنهایی یا ترکیب با سدیم والپروات بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2020-10)


The comparative study of perfectionism and academic procrastination in students with high and low test anxiety
مقایسه کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training and Spirulina supplementation on Resistin and C - reactive protein in women with type 2 diabetes with overweight
تأثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطح رزیستین و پروتئین واکنشگر C در زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of eight weeks combined training and curcumin consumption on serum levels of interleukin-12 and some anthropometric indicators in obese sedentary woman
اثر تعاملی هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف کورکومین بر سطوح سرمی اینترلوکین-12 و برخی شاخص‌های آنتروپرومتریکی زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of psychological empowerment therapy and dialectical behavior therapy on infertility stress of infertile women in pretreatment stage of in vitro fertilization
اثربخشی درمان توانمندسازی روان‌شناختی و رفتاردرمانی دیالکتیک بر استرس ناباروری زنان نابارور در مرحله قبل از درمان لقاح آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of blood flow restriction and resistance trainings with medium intensity on salivary cortisol and alpha-amylase levels of beginner female body builders
مقایسه تمرینات با محدویت جریان خون (BFR) و تمرینات مقاومتی با شدت متوسط بر میزان کورتیزول بزاقی و آلفاآمیلاز بزاقی در زنان مبتدی بدن‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based therapy and short-term solution-focused therapy on the resilience and happiness of women with Multiple Sclerosis
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی و درمان راه‌حل‌محور کوتاه‌مدت بر تاب‌آوری و شادکامی زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the content and bioactivity of four macroalgae species from the Persian Gulf
بررسی ترکیبات و فعالیت‌های زیستی چهار گونه ماکروجلبک خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects Pulicaria gnaphalodes extract on some gram positive and negative bacteria
اثرات ضدباکتریایی عصاره گیاه علف هیضه Pulicaria gnaphalodes روی برخی از باکتری‌های گرم مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rapid freezing on the expression of SPAG5 and SPAG9 in human spermatozoa
بررسی تأثیر انجماد سریع بر بیان ژن‌های SPAG5 و SPAG9 اسپرم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cell proliferation and migration inhibition by miR-4516 treatment in human breast cancer
بررسی مهار تکثیر و مهاجرت سلولی تحت تیمار miR-4516 در سرطان پستان انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of 8 weeks of interval activity on angiogenesis indexes and cardiovascular risk factor in high-fat diet mice
بررسی اثر 8 هفته فعالیت تناوبی بر شاخص‌های آنژیوژنز و عوامل خطرزای قلبی - عروقی در موش‌های با تغذیه پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the potential of autologous and allogeneic mice serums in comparison with bovine serum and albumin on oocyte maturation and fertilization in NMRI mice
ارزیابی پتانسیل سرم‌های اتولوگ و آلوژنیک موشی در مقایسه با سرم‌های جنین گاوی و آلبومین گاوی بر بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی در موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Crocin on pituitary-adrenal axis and thyroid hormones in streptozotocin-induced diabetic male rats
بررسی اثر کروسین بر هورمون‌های محور هیپوفیز - آدرنال و هورمون‌های تیروئیدی در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2020-8)


The effect of cognitive - behavioral intervention therapy on anxiety of cardiovascular patients: A systematic review and meta-analysis study
تأثیر مداخله‌درمانی شناختی - رفتاری بر اضطراب بیماران قلبی - عروقی: یک مرور نظام‌مند و متا‌آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A scientometric and content analysis of research output on "Retracted Papers" indexed in Scopus
مطالعه علم‌سنجی و تحلیل محتوای تولیدات علمی با موضوع «سلب اعتبار مقالات» در پایگاه استنادی اسکوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of cognitive behavioral therapy with or without metacognitive techniques on sleep efficiency and perceived social support in people with chronic insomnia disorder
کارآمدی رفتاردرمانی شناختی با یا بدون تکنیک‌های فراشناختی بر بازدهی خواب و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در افراد مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety, perceived stress and pain coping strategies for patients with leukemia
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب، استرس ادراک‌شده و راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acceptance and commitment therapy on psychological flexibility and emotion regulation in divorced women
بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of smoking reduction on liver function tests and metabolic indices in non-alcoholic steatohepatitis smokers
بررسی اثر کاهش مصرف سیگار بر آزمون‌های عملکرد کبد و شاخص‌های متابولیک در بیماران سیگاری مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of total resistance exercise training and central stability on creatine kinase and lactate dehydrogenase changes in obese girls
مقایسه اثرات تمرینات مقاومتی کل بدن و ثبات مرکزی بر تغییرات کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در دختران چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 5 months aerobic exercise training with and without Levothyroxine on serum cortisol, glucose, insulin and insulin resistance in subclinical hypothyroidism women
تأثیر 5 ماه تمرین ایروبیک با و بدون درمان با لووتیروکسین بر غلظت سرمی کورتیزول، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of moderate-intensity exercise with Momordica charantia L. consumption on serum reverse cholesterol transport elements and lipid profile in men with type 2 diabetes
اثر تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با مصرف خیار تلخ (Momordica Charantia L.) بر شاخص‌های انتقال معکوس کلسترول و نیمرخ لیپیدی در مردان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The histomorphological effect of Viola odorata flower extract on skin wound healing process in Wistar rats
بررسی هیستومورفولوژیک تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بنفشه (odorata viola) بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of moderate intensity exercise on HDAC4 and CaMKII genes expression in myocardium of male rats
اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر میزان بیان ژن HDAC4 و CaMKII در میوکارد رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2020-6)


Investigation of prevalence of depression among medical students of Balkh University of Medical Sciences, Afghanistan
بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بلخ افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The in vitro survey of cytotoxic activities extracts of garlic and green tea
بررسی فعالیت سمّیت سلولی عصاره‌های سیر و چای سبز در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of miR-124 on the expression of neuronal and non-neuronal genes in the hair follicle stem cells
بررسی نقش miR-124-3p در بیان ژن های عصبی و غیر عصبی در سلولهای بنیادی فولیکول مو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Aerobic and Combined Exercise Training on Serum Levels of Fetuin-A and Some Metabolic Syndrome Indices of Overweight and Obese Women: A clinical trial study
تأثیر تمرینات هوازی و ترکیبی بر سطوح سرمی فتوئین-A و برخی شاخص‌های سندرم متابولیک زنان دارای اضافه‌وزن و چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial
بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of an emotion-based therapy and a treatment based on acceptance and commitment on the quality of life of women with chronic headache
مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial activity of ethanoloic and methanoloic extracts of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls
بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتانولی و متانولی زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) و گالِ مازوج (Mazouj galls)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of protective effect of royal jelly on the testis tissue after silver nanoparticles-induced toxicity in the NMRI mice
مطالعه اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت بیضه پس از القای سمّیت توسط نانوذرات نقره در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of trehalose and resveratrol on sperm cell parameters after cryopreservation
تأثیرات ترهالوز و رزوراترول بر پارامترهای سلول اسپرم پس از فرآیند انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical effects of toxic and non-toxic doses of biological and chemical silver nanoparticles on rats' neonate kidney
اثرات بالینی دوزهای سمّی و غیرسمّی نانوذرات نقره بیولوژیک و شیمیایی بر کلیه نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the protective effect of hydroalcoholic extract of Satureja avromanica on the glycogen and lipid storage in liver of type 2 diabetic male rats
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه اورامانی (Satureja avromanica) بر میزان ذخایر گلیکوژن و لیپید در بافت کبد موش‌های صحرایی نر دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-anxiety effect of Alpha-pinene in comparison with Diazepam in adult male rats
اثر ضداضطرابی آلفاپینن در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2020-4)


Musculoskeletal disorders associated with Text Neck Syndrome: A systematic review
اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با سندرم گردن پیامکی: مقاله مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of tendency to addiction based on alexithymia and assertiveness in nursing students
پیش‌بینی گرایش به اعتیاد براساس ناگویی خلقی و ابراز وجود در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of common mutations in β-thalassemia patients in Iranian populations using SNaPshot method
بررسی جهش‌های شایع در بیماران بتاتالاسمی در جمعیت‌های ایرانی با روش SNaPshot
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group acceptance and commitment therapy (ACT) on Self-care and HbA1C in type II diabetic patients
بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و هموگلوبین گلیکوزیله‌ی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of mindful self-acceptance therapy and positive psychotherapy on affective capital of female students with depression
مقایسه تأثیر درمان پذیرش خود ذهن‌آگاهانه و روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سرمایه عاطفی دانش‌آموزان دختر دارای افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antimicrobial activity of new Streptomyces species isolated from marine sediments of eastern Gilan province, Iran
بررسی فعالیت ضدّمیکروبی گونه‌های جدید استرپتومایسس جداسازی‌شده از رسوبات دریایی مناطق شرق استان گیلان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6 weeks of high intensity interval training (HIIT) with nano-curcumin supplementation on factors related to cardiovascular disease in inactive overweight girls
اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) به همراه مصرف مکمل نانوکورکومین بر عوامل مرتبط با بیماری‌های قلبی - عروقی دختران دارای اضافه وزن غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fish oil treatment during chronic hypoxia in pregnancy on memory impairment, brain morphometry changes and oxidative stress in adult male rat offspring
اثر تیمار با روغن ماهی در طی هیپوکسی مزمن بارداری بر اختلال حافظه، تغییر مورفومتری مغز و استرس اکسیداتیو در زاده‌های موش صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 4 weeks high intensity interval training (HIIT) on the content of FOXO3a Beclin-1 proteins in the left ventricular heart tissue with type 2 diabetic rats
تأثیر 4 هفته تمرین تناوبی پرشدت بر محتوای پروتئین‌های جعبه سرچنگالی-3Oa و بکلین-1 در بافت بطن چپ قلب موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of resistance training using elastic band and green coffee been on hepatic steatosis index in obese middle-aged women
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با باندهای کشی همراه با مکمل قهوه‌ی سبز بر شاخص استئاتوز کبدی در زنان میانسال چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant, antibacterial and anticancer effects of the Zinc oxide nanoparticles biosynthesized by Amaranthus cruentus L.
بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی، آنتی باکتریایی و ضدّسرطانی نانوذرّات اکسید روی سنتزشده توسط گیاه تاج خروس (Amaranthus cruentus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combination of Lactobacillus reuteri and Coumarin on the inhibition of gastric cancer cells, AGS cell line
بررسی تأثیر ترکیب لاکتوباسیلوس روتری و کومارین بر روی مهار سلول‌های سرطانی معده رده‌ی سلولی AGS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2020-3)


Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences
بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model
تدوین و روان‌سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing power and activity of lower body muscles in two types of multiple sclerosis patients and healthy individuals
بررسی قدرت و فعالیت عضلانی پایین‌تنه در دو نوع از بیماران مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eye exercises with and without active movements on motor skills in children with amblyopia
اثر تمرینات بینایی با و بدون حرکات فعالانه بر مهارت های حرکتی کودکان دارای تنبلی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined training and portulaca oleracea supplementation on body composition indices and physical fitness factors in obese females with non-alcoholic fatty liver
تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل خرفه بر شاخص های ترکیب بدن و فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological evaluation of the effect of swimming training on ethylene glycol-induced crystal deposition in urinary system and its related damage in rats
ارزیابی هیستوپاتولوژیک اثر پیشگیری‌کننده تمرین شنا بر رسوب بلور القاشده توسط اتیلن‌گلیکول و آسیب‌های مرتبط با آن در دستگاه ادراری موش بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the effect of alcoholic extract of bulbs of narcissus (Narcissus tazetta L.) on indexes of renal function
بررسی تأثیر عصاره الکلی پیاز گل نرگس (Narcissus tazetta L.) بر شاخص‌های مربوط به عملکرد کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Quinacrine on MMP1 Gene Expression in MDA-MB 231 and MCF7 cell lines of breast cancer
بررسی اثر کیناکرین بر بیان ژن‌ MMP1 در رده سلولی M‌DA-MB 231 و MCF7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of essential oil from Citrus aurantium L. flowers on liver health parameters in a laboratory animal model
بررسی اثر اسانس بهارنارنج (Citrus aurantium L.) بر شاخص‌های سلامت کبدی در مدل حیوان آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cytotoxic effects of Tolmetin on evaluation of Bax and Bcl2 genes expression level in cervical cancer cells (Hela)
بررسی اثرات سیتوتوکسیک داروی تولمتین بر سطح بیان ژن های Bax وBcl2 در سلول های سرطانی دهانه رحم (Hela)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the apoptotic effects of TPSF small molecule and hydroalcoholic extract of Ziziphus spina-christi on cervical cancer cells
مقایسه اثرات آپوپتوزی ریزمولکول TPSF و عصاره هیدروالکلی برگ درخت کنار Ziziphus spina-christi بر سلول‌های سرطانی دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of safranal on Bax and Bcl2 and oxidative stress levels in testis tissue of streptozotocin-induced diabetic rats
بررسی اثر سافرانال بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of probiotic supplementation on behavioral and electrophysiological aspects of memory and learning in ethanol exposed animals
بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر جنبه های رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی حافظه و یادگیری در حیوانات دریافت‌کننده اتانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 7 (2020-1)


The evaluation of saying prayers and social and national identities of youth (case study: university students of Kashan)
بررسی ارتباط پای‌بندی نماز با هویت اجتماعی و ملی جوانان (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of health status of mosques and prayer rooms covered by Kashan University of Medical Sciences in 2019
وضعیت بهداشت مسجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining pray experiences in hospitalized patients: A phenomenological study
تبیین تجارب اقامه نماز در بیماران بستری: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The principles of spiritual health in the Quran
مبانی سلامت معنوی در قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the scientific research on the subject area of "Namaz" in Iranian and international databases
واکاوی برون‌داد علمی پژوهشگران با موضوع نماز در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the status of adherence to prayer of the students of Farabi campus of Tehran University in Qom, 2019
بررسی وضعیت التزام به نماز دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم، در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of correlation between the quality of couples relationships with attitude and practical commitment to prayer in women who refer to Comprehensive Health Centers in Kashan city in 2018
بررسی همبستگی کیفیت روابط زوجی با نگرش و التزام عملی به نماز در زنان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of prayer barriers from patients' view point admitted in hospitals in Kashan, 2019
بررسی موانع اقامه‌ی نماز از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های کاشان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating facilitators and inhibitors of student participation in congregational prayers in Kashan Universities in 2018
بررسی عوامل تسهیل‌کننده و ممانعت‌کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت در دانشجویان دانشگاه‌های سطح شهر کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of effective factors in attracting students of Kashan University of Medical Sciences to congregational prayer in 2019
واکاوی عوامل مؤثر بر جذب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نماز جماعت سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the factors influencing youth tendency to congregation prayer (case study: Kashan University students)
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به نماز جماعت (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the relationship between attitude and practical commitment to prayer with moral courage in nurses working in Kashan University of Medical Sciences, 2019
بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between attitude and practical commitment to prayer and the level of health promoting behaviors and resilience in students of Kashan University of Medical Sciences, 2019
بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با رفتارهای ارتقادهنده سلامت و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the correlation between fidelity in prayer and ranking of spiritual health
بررسی رابطه میزان پای‌بندی به نماز و مرتبه سلامت معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of the attitude dimensions to prayer with the life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school
رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between attitude and practical commitment to prayer with subjective well- being in chronic renal failure patients
بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hajat prayer on the open and hidden anxiety of family members of patients undergoing neurosurgery in Kashan Shahid Beheshti Hospital
تأثیر نماز حاجت و دعا بر اضطراب آشکار و پنهان اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان شهید بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hajat prayer on the mental health of patients with multiple sclerosis
بررسی تأثیر نماز حاجت و دعا بر سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2019-12)


Prioritizing influential financial indicators in equitable health financing based on the fairness benchmarking framework
اولویت‌بندی شاخص‌های مالی تأثیرگذار در تأمین مالی عادلانه‌ی سلامت براساس چارچوب محک‌زنی عدالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of distress tolerance and experiential avoidance in people with health anxiety and normal people
مقایسه‌ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه‌ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of antioxidant bovine colostrum supplementation in response to stress-induced exhaustive exercise activity in female futsal students
اثر آنتی‌اکسیدانی آغوز گاوی در پاسخ به فشار ‌اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of mutation in 3'-end of exon 15 of APC gene in familial adenomatous polyposis patients
شناسایی جهش در انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در افراد مبتلا به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of two types of acute weight loss program (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and cardiac troponin enzymes
مقایسه تأثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حادّ 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم‌های کراتین کیناز و تروپونین قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum interleukin-10 (IL-10) and preeclampsia in pregnant women in the third trimester in Bandar Abbas
ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره‌اکلامپسی در زنان باردار در طی سه‌ماهه سوم بارداری در بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of thoracic epidural analgesia method and intravenous PCA (Patient Controlled Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery
مقایسه‌ی دو روش بی‌دردی اپیدورال توراسیک و (PCA) Patient Controlled Analgesia وریدی از نظر میزان بی‌دردی و عوارض آن‌ها در بیماران تحت جراحی نواحی فوقانی شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف‌پذیری شناختی زنان خانه‌دار دارای اختلال وسواس جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue
اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب رت‌های نر ویستار دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats
اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های نر مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells
بررسی اثر هم‌افزایی عصاره‌ی پوست میوه‌ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده‌ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment
بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره‌ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده‌ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی‌تونین (PCT) در محیط invivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2019-10)


The role of aerobic exercise training patterns on learning function and memory performance: A review article
نقش الگوهای تمرینات هوازی بر یادگیری و عملکرد حافظه: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the metabolic syndrome indices with physical activities level and dietary pattern in elderly women
بررسی رابطه بین شاخص های سندرم متابولیک با سطح فعالیت‌بدنی و الگوهای غذایی در زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of the metacognitions and experiential avoidance on the relationship between childhood trauma and PTSD symptoms
نقش واسطه ای فراشناخت و اجتناب تجربی در رابطه بین ترومای کودکی و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه: کاربرد مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum malondialdehyde concentrations and enzymatic activity of paraoxonase and arile esterase in women with a recurrent spontaneous abortion
بررسی میزان غلظت سرمی مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیمی آنزیم های پاراکسوناز و آریل استراز در زنان با سابقه سقط مکرر خودبه خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles on standard strains and isolates of Escherichia coli and Listeria monocytogenes from food
بررسی فعالیت ضدّباکتریایی نانوذرّه اکسید روی بر سویه های استاندارد و جدایه اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز از موادغذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of "sexual educational package in discharge planning" on sexual knowledge and quality of life in post coronary artery bypass grafting or coronary angioplasty patients
تأثیر «بسته آموزش جنسی حین ترخیص» بر دانش و کیفیت زندگی جنسی بیماران پس از پیوند یا آنژیوپلاستی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group-based behavioral activation therapy on adherence to treatment of women with breast cancer
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر تبعیت از درمان زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 5 month aerobic exercise training on serum lipid profile in women with subclinical hypothyroidism
تأثیر 5 ماه تمرین ورزشی هوازی بر نیم‌رخ چربی سرمی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic exercise on some factors of cardiac apoptosis in male rats
اثر تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های آپوپتوز بافت قلب موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks high intensity interval training and crocin consumption on oxidative stress of liver tissue in male rats subjected to chronic doxorubicin injection
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت کبد رتهای نر تحت القای مزمن دوکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Rhus Coriaria essential oil on depression and anxiety in male rats
بررسی اثرات اسانس سماق بر افسردگی و اضطراب در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of ovarian encapsulation with alginate hydrogel on morphology and follicular count of vitrified mouse ovary
تأثیر انکپسوله کردن تخمدان با هیدروژل آلژینات بر مورفولوژی و شمارش فولیکولی تخمدان انجماد شیشه ای شده موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of pumpkin seeds on estrogen hormone and liver markers in adult female rats
اثر عصاره ی هیدروالکلی تخم کدوتنبل بر میزان هورمون استروژن و مارکرهای کبدی موش های صحرایی ماده ی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2019-8)


The effect of Pilates exercise on static, dynamic, and functional stability of the elderly: A meta-analysis study
اثرات تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا، پویا و عملکردی سالمندان: مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of educational program based on the removal of barriers on knowledge and intention to do peritoneal dialysis in the patients with end-stage renal disease in Akhavan Hospital, Kashan
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، بر آگاهی و تمایل به انجام دیالیز صفاقی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بیمارستان اخوان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compatibility between biological and psychological hyperarousal in response to cognitive behavior therapy (with or without metacognitive techniques) in patients with chronic insomnia disorder: A multiple baselines single case
همخوانی بین بیش‌برانگیختگی زیستی و روان شناختی در پاسخ به رفتاردرمانی شناختی (با/ بدون تکنیک‌های فراشناختی) در بیماران مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن: طرح تک‌موردی با خطوط پایه‌ی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش‌های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial
تأثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 4 weeks High-Intensity Interval Training (HIIT) on the content of PPARγ and PRDM16 in adipose tissue of diabetic obese male rats
تأثیر 4 هفته تمرین HIIT بر محتوای پروتئین‌های PPARγ و PRDM16 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر چاق مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acceptance and commitment therapy on cognitive fusion, symptoms of anxiety, and quality of life in the female patients with Multiple Sclerosis
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هم جوشی شناختی، علائم اضطرابی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on experiential avoidance and worry in people with general anxiety disorder
تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر اجتناب تجربه ای و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of N-acetyl cysteine supplementation on sperm quality parameters and biochemical markers on the infertile people: A systematic review on clinical trials
تأثیر مکمل‌یاری N-استیل سیستئین بر پارامترهای کیفیت اسپرم و مارکرهای بیوشیمیایی افراد نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase enzymes to aerobic exercise and royal jelly in multiple sclerosis patients
پاسخ آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز به تمرین هوازی و مصرف ژل‌رویال در بیماران مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the expression of P53 gene in bystander cells after therapeutic ultrasound exposure
بررسی میزان بیان ژن P53 در سلول‎های همسایه بعد از تابش امواج فراصوت درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of synergistic antimicrobial activity of silver nanoparticles and Eucalyptus microtheca on streptococcus mutans
ارزیابی هم افزایی فعالیت ضدّ میکروبی نانو ذرّات نقره و گیاه اکالیپتوس میکروتکا بر روی باکتری استرپتوکوکوس ‌موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2019-5)


Genetic etiology of Asthenozoospermia: A review
مروری بر علل ژنتیکی آستنوزوسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Musashi protein in spermatogenesis and male infertility
نقش پروتئین Musashi در اسپرماتوژنز و ناباروری مردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of prevalence and antibiotic resistance pattern of bacteria isolated from urinary tract infections in women referred to Ghaem hospital in Mashhad
بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جداشده از عفونت های مجاری ادراری زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dialectical behavior therapy on emotion regulation and mindfulness in patients with bipolar disorder
تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum zinc changes following the major operations in term neonates who need major operation
بررسی تغییرات عنصر رویِ در سرم نوزادان با رشد کامل نیازمند به اعمال جراحی بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the diagnostic value of urine protein content in 8- and 16-hour samples with 24-hour urine protein sample in hospitalized women with pre-eclampsia in 2016
بررسی ارزش تشخیصی میزان پروتئین ادراری نمونه های 8 و 16 ساعته با پروتئین ادرار 24 ساعته در زنان بستری پره اکلامپتیک در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of concurrent aerobic-resistance training on NT-proBNP levels, blood pressure and body composition of patients with chronic heart failure
اثر تمرین مقاومتی- هوازی ترکیبی بر میزان NT- proBNP، فشار خون و ترکیب بدن بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of biosurfactant of Bacillus subtilis against Staphylococcus strains biofilms
بررسی اثر بیوسورفکتانت باسیلوس سوبتلیس بر بیوفیلم های باکتری های استافیلوکوکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cytotoxic concentration of testosterone, progesterone and estradiol on anti-metastasis CD82/KAI1 expression level in brain glioblastoma cancer cells
بررسی اثرات غلظت سیتوتوکسیک تستوسترون، پروژسترون و استرادیول بر بیان ژن ضدّ متاستازی CD82/KAI1 در سلول های سرطانی گلایوبلاستومای مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant, anti-cancer and anti-inflammatory characteristics of bio-synthesized silver nanoparticles produced by waste extract of Rheum ribes L.
بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی، ضدّسرطانی و ضدّالتهابی نانوذرّات نقره تولیدشده با استفاده از عصاره آبی دورریخت گیاه ریواس (Rheum ribes L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute administration of quinidine, dextromethorphan and combination of dextromethorphan/quinidine on pentylenetetrazole-induced clonic and tonic seizure thresholds in mice
اثر تجویز حادّ دکسترومتورفان، کوئینیدین و ترکیب دکسترومتورفان/ کوئینیدین بر آستانه تشنجات کلونیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic caffeine administration on hyperalgesia in a rat neuropathic pain model: role of nitric oxide pathway
تأثیر دریافت مزمن کافئین بر هیپرآلژزیای ناشی از درد نوروپاتیک در موش صحرایی: نقش مسیر نیتریک‌اکسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc chloride on the passive avoidance memory of female rats ovariectomized in the pre-pubertal stage
اثر روی کلراید بر حافظه احترازی غیرفعال موش‌های صحرایی ماده اواریکتومی شده در دوره قبل از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2019-5)


Evaluation of relation between cardiovascular risk factors and osteoarthritis: Results of a cross-sectional Study
بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی با استئوآرتریت زانو؛ نتیجه یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018
بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marital satisfaction and its effective factors in elderly people of Kashan city in 2015
رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major depressive disorder: a study based on revised-reinforcement sensitivity theory of personality
افسردگی اساسی: مطالعه ای بر پایه تئوری تجدیدنظرشده‌ی حساسیت به تقویت شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between metacognition and perfectionism with duration of methadone maintenance treatment in addicts referred to addiction treatment centers
رابطه ی بین فراشناخت و کمال گرایی با دوام درمان نگه‌دارنده با متادون در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of flmA, flmH, mrkA, ecpA, and mrkD virulence genes affecting biofilm formation in clinical isolates of K. pneumonia
شیوع ژن های ویرولانس mrkD ،ecpA ،mrkA ،fimH ،fimA مؤثر در تشکیل بیوفیلم در بین ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial dynamics of Phlebotomus sand-fly ecological condition in response to climate change
دینامیک فضایی پهنه های زیستی فلبوتوموس های ناقل بیماری لیشمانیازیس جلدی در شرایط تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bcl2/BAX genes expression ratio as a marker of inflammatory bowel disease
بررسی نسبت بیان ژن های Bcl2/BAX به عنوان یک علامت بیماری التهابی روده (IBD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of orexin-1 receptors in the nucleus accumbens shell on cost-benefit decision making in male rats
بررسی نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه قشری هسته اکومبنس بر تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Beclin-1 and Atg5 genes expression levels in peripheral blood cells of patients with rheumatoid arthritis
بررسی میزان بیان ژن های Beclin-1 و Atg5 در سلول های خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training the techniques of first, second, and third waves of psychotherapy on the self-control of students
اثربخشی آموزش تکنیک‌هایی از موج‌های روان‌درمانی اوّل، دوم و سوم بر خودکنترلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqua-ethanolic extract of yellow horned poppy (Glaucium flavum Crantz) on serum activity of hepatic enzymes and insulin concentration in diabetic male rats induced by alloxan
تأثیر عصاره آبی- اتانولی شقایق شاخ‌دار زرد (Glaucium flavum Crantz) بر فعالیت آنزیم‌های کبدی و غلظت انسولین سرمی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Nectaroscordum tripedale on testicular tissue changes in diabetic male rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پیاز تابستانهNectaroscordum tripedale (Trautv.)بر تغییرات بافت بیضه در موش های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2019-4)


Epidemiological study of vertebral trauma in Isfahan Province during 2012-2018
بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ستون فقرات و نخاع در استان اصفهان طی سال های 96-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between attachment and psychological distress with regard to the mediating role of mindfulness
رابطه سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی باتوجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Gender Differences in Temporal Bone Anatomy Using Computerized Tomography Scan Images in Iranian People
بررسی تفاوت های جنسیتی استخوان تمپورال با استفاده از نگاره های سی تی اسکن در مردم ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of brain behavioral systems and emotional regulation in women with compulsive hoarding and other obsessive-compulsive disorders
مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال وسواس احتکار و سایر اختلالات وسواس فکری-عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of proprioceptive, vestibular and visual changes on posture control among the athletes with and without medial tibial stress syndrome
نقش تغییرات حس عمقی، وستیبولار و بینایی در کنترل پاسچر ورزشکاران با و بدون سندروم استرس داخلی تیبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the correlation between CYP1A1 gene promoter methylation and smoking in gastric cancer patients
بررسی همبستگی بین متیلاسیون ناحیه ‌پروموتری ژن CYP1A1 و مصرف دخانیات در افراد مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dialectical behavior therapy on emotion regulation and distress tolerance in people under methadone therapy
تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر استراتژی های تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی در افراد تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the bactriocin effect of lactic acid probiotic bacteria isolated from dairy products of Nadushan region, Yazd
ارتباط واریته rs763780 ژن اینترلوکین 17F با ریسک ابتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the bactriocin effect of lactic acid probiotic bacteria isolated from dairy products of Nadushan region, Yazd
بررسی اثر باکتریوسینی باکتری‌های اسید لاکتیک با خاصیت پروبیوتیک جدا شده از محصولات لبنی محلی منطقه ندوشن یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of aerobic training with chlorella supplementation on brain antioxidant levels in diabetic male rats
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل کلرلا بر میزان آنتی اکسیدان های مغز موش های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ginger extract and vitamin K on serum levels of liver enzymes in NMRI mice with non-alcoholic fatty liver
بررسی تاثیر عصاره زنجبیل و ویتامین K بر سطوح سرمی آنزیم‌های شاخص کبدی در موش های سوری نژاد NMRI مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of continued and interval training with crocin consumption on BDNF and NGF gene expression in heart tissue of diabetic rats
اثر تمرین تداومی و تناوبی همراه با مصرف کروسین بر بیان ژن های B‌DNF وNGF در بافت قلب موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of curcumin pre-treatment on morphine-induced inhibitory memory impairment and nitric oxide level in rat
اثر پیش درمان با کورکومین بر اختلال حافظه اجتنابی ناشی از مورفین و بررسی سطح متابولیت های نیتریک اکساید در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2018-12)


Evaluation of executive and cognitive functions in bipolar patients and their family members
بررسی عملکردهای اجرایی و شناختی در بیماران دوقطبی و اعضای خانواده آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus
بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول‌های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran
بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational package on recurrence and severity of bleeding in patients with epistaxis
اثربخشی بسته آموزشی بر عود و شدت خون‌ریزی در بیماران مبتلا به خون‌ریزی بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients
تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing
بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression
بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice
اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis
ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome
اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of moderate intensity exercise on the activity of catalase enzyme and malondialdehyde in hippocampus area of diabetic male Wistar rats
اثر تمرین با شدت متوسط بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و مالون دی آلدئید در ناحیه هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training and Ziziphus jujube extract consumption on apoptosis of cardiac tissue in male Wistar rats
تاثیر تمرین استقامتی و مصرف عصاره عناب بر آپوپتوز بافت قلب در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal
اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2018-10)


The survey of pattern of abusing and causes of addiction tendency among women undergoing methadone maintenance treatment in Kashan city during 2017-2018
بررسی الگوی مصرف و علل گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان کاشان طی سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of outdoor and indoor natural gamma background radiation and risk of cancer in residents of Kashan during 2016-2017
اندازه گیری میزان تابش گامای زمینه ای با منشاء طبیعی در فضاهای باز و بسته و ارزیابی خطر بروز سرطان ناشی از آن در ساکنان شهر کاشان طی سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance training and taxol consumption on cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 levels in the liver tissue of mice with cervical cancer
اثر تمرینات استقامتی و مصرف تاکسول بر سطوح سیکلواکسیژناز-2 و پروستاگلاندینE2 در بافت کبد موش‌های مبتلا به سرطان گردن رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of 8 weeks and 12 weeks of corticosteroid therapy on serum 25-hydroxyvitamin D levels in children with nephrotic syndrome in the recovery phase
مقایسه اثر کورتون درمانی 8 و 12 هفته ای بر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی در اطفال مبتلا به سندروم نفروتیک در فاز بهبودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of melatonin on aerobic capacity and time of exhaustion during a sub-maximum activity in girl students of physical education
تأثیر مصرف ملاتونین بر توان هوازی و زمان رسیدن به واماندگی طی یک فعالیت زیربیشینه در دختران دانشجوی تربیت‌بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytokines response during a month of detraining in trained and overweight men
پاسخ سایتوکاین‌ها به یک ماه قطع فعالیت ورزشی در مردان تمرین‌کرده و دارای اضافه-وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and anticancer activities of silver nanoparticles fabricated by the Artemisia scoparia extract against lung cancer cell line (A549)
بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد سرطانی نانوذره نقره ساخته شده با استفاده از عصاره گیاه Artemisia scoparia بر علیه رده سلولی سرطان ریه (A549)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of circuit resistance training with different intensities on the agouti-related protein, insulin and glucose plasma levels in young men
اثر شدت‌های مختلف تمرین دایره‌ای مقاومتی بر پروتئین وابسته به آگوتی، انسولین و گلوکز پلاسما در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined therapy with resveratrol, and continuous and interval exercises on levels of apoptotic biomarkers in heart tissue of male rats with non-alcoholic fatty liver
اثر درمان ترکیبی رزوراترول و ورزش های تناوبی و تداومی بر سطح بیومارکرهای آپوپتوتیک بافت قلبی در موش های نر مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motor coordination and structural changes of hippocampus tissue in response to eight weeks of aerobic training and Ritalin consumption in hyperactive rats
هماهنگی حرکتی و تغییرات ساختاری بافت هیپوکامپ در پاسخ به هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ریتالین در موش‌های صحرایی بیش فعال شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular interval training on histochemical symptoms and cytokine and neurotrophic levels of brain tissue of the Lewis rats in experimental model of multiple sclerosis
تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نوروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of biosynthetic nano-silver on HDAC8 expression in lung cancer A549 cell line
بررسی اثر نانونقره تولید شده با روش سنتز زیستی بر میزان بیان ژن HDAC8 در رده سلولی سرطان ریه (A549)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of curcumin on biochemical and hematological indices of red blood cells during and after taking ecstasy in male Wistar rats
اثر کورکومین بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی گلبول های قرمز در موش های صحرایی مصرف کننده اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2018-8)


A case report of pedophilia symptoms in a patient with bipolar disorder
گزارش یک مورد علائم پدوفیلیا در بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sleep disorder and its effective factors in patients with an ischemic heart disease in the CCU ward of Kashan Shahid-Beheshti Hospital during 2017-2018
بررسی میزان اختلالات خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به ایسکمی قلب بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of depression, distress tolerance and difficulty in emotional regulation with addiction to cell-phone use in students of Kashan University
رابطه بین افسردگی، تحمل پریشانی و مشکل در تنظیم هیجان با اعتیاد به استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dialectical behavior therapy on executive function in patients with a bipolar disorder
تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of concurrent aerobic and resistance exercises on glucose homeostasis and serum HS-CRP in overweight and obese anxious adolescent girls
تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی هوازی-مقاومتی هم زمان بر هموستاز گلوکز و HS-CRP سرم دختران نوجوان مضطرب دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum apelin levels and maximal oxygen consumption in active and inactive obese men
مقایسه سطح سرمی اپلین و حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان چاق فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of adiponectin rs17300539 gene polymorphism with a non-alcoholic fatty liver disease in an Iranian population
ارتباط پلی مورفیسم rs17300539 در ژن آدیپونکتین با بیماری کبد چرب غیرالکلی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high intensity interval training and Aloe Vera consumption on resistin and insulin resistance index in diabetic rat
تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف آلوئه ورا بر رزیستین و شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance and resistance exercises and consumption of hydro-alcoholic extract of nettle on the changes in weight and plasma levels of nesfatin-1 in type 1 diabetic rats
تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی و مصرف عصاره‌ هیدروالکلی گزنه بر تغییرات وزن و مقادیر پلاسمایی نسفاتین ـ1 موش‌های صحرایی دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular isolation of a human papilloma virus from blood serum in patients with leukemia in Kerman
جداسازی مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی از سرم خون بیماران مبتلا به سرطان خون در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alchoholic exteract of (Matricaria recutita L.) on pentylenetetrazole-induced seizure and its relationship with nitric oxide in mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و ارتباط آن با نیتریک اکساید در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic caffeine intake on pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizure threshold and nitric oxide metabolites in mice
اثر دریافت مزمن کافئین بر آستانه تشنج کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و متابولیت های نیتریک اکساید در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2018-6)


Evaluation of anti-Neospora caninum antibody presence in cow's milk in Kashan
ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیر خام گاوهای شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of personality traits and resiliency in patients with AIDS and normal people
مقایسه سبک های شخصیتی و تاب‌آوری در مبتلایان به ایدز و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of one session of resistance training with and without blood-flow restriction of arm on changes in serum levels of growth hormone and lactate in athlete females
مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون عروق دست بر تغییرات سطوح سرمی هورمون رشد و لاکتات دختران ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of Aquatic therapy with patella taping on pain, motor function and unstable balance in women with the patellofemoral pain syndrome
اثر هشت هفته آب درمانی با تیپینگ کشکک بر درد، عملکرد حرکتی و تعادل ناپایدار زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of honey consumption on lipid profiles in healthy individuals: A randomized clinical trial
تاثیر مصرف عسل بر پروفایل لیپیدی افراد سالم جوان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines
اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of brain-derived neurotrophic factor expression and spatial memory after valproic acid administration in animal model of hippocampal degeneration
ارزیابی بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و حافظه فضایی به دنبال تجویز والپروئیک اسید در مدل حیوانی دژنراسیون هیپوکامپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the simultaneous effect of zinc oxide nanoparticles and vitamin C on oxidative stress in rat cerebellum
بررسی اثر هم زمان نانوذرات اکسید روی و ویتامین C بر استرس اکسیداتیو در مخچه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six weeks of voluntary wheel running exercise on hepatic superoxide dismutase levels and apoptosis-inducing factor after doxorubicin administration in aging model rats
اثر شش هفته تمرین اختیاری چرخ دوار بر سطوح سوپراکسید دیسموتاز و فاکتور محرک آپوپتوز در کبد موش های صحرایی مدل سالمندی مسموم شده با دوکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cyclooxygenase-2 inhibition on pentylenetetrazole-induced seizure threshold in mice
اثر مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز-2 بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training and genistein on leptin and lipid profile of streptozotocin-induced diabetic rats
اثر تمرین مقاومتی و جنستئین بر لپتین و پروفایل چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 5-HT3 receptor agonist of the ventral hippocampus on amnesia induced by ethanol in mice
اثر آگونیست گیرنده 5-HT3 هیپوکامپ جانبی بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of probiotics mixture on learning and spatial memory in kindled rats
بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک ها بر حافظه و یادگیری فضایی در مدل صرع موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2018-6)


Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method
بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of extended spectrum β-Lactamase producing Escherichia coli among hospitalized and outpatient children in Shohada Hospital in Qaen during 2017-2018
بررسی فراوانی اشریشیاکلی های تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف در بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی شهداء شهر قاین در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of drug resistance of Staphylococcus aurous and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from environmental samples of Hamadan educational hospitals in 2017 using disk diffusion and minimum inhibitory concentration
بررسی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های محیطی بیمارستان های آموزشی شهر همدان در سال 1395 با روش های دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت بازدارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the mediating role of mental health and motives for substance use in the relationship between adjustment to university and cigarette and water-pipe use among the students
بررسی نقش میانجی گر سلامت روان و انگیزه‌‌های مصرف در رابطه میان سازگاری با دانشگاه و مصرف سیگار و قلیان توسط دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The utility of Helicobacter pylori eradication in improving functional dyspepsia in adult population in Iran
بررسی سودمندی و اثربخشی درمان ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکتری در بهبود علائم بیماران مبتلا به سوءهاضمه در جمعیت بالغ ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between disgust propensity and disgust sensitivity with contamination/washing obsessive-compulsive symptoms in students
رابطه گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علائم وسواس آلودگی/ شستشو در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the association between Dicer (rs3742330 A>G) and Drosha (rs10719 C>T) gene polymorphisms and the risk of recurrent pregnancy loss
مطالعه ارتباط بین چندشکلی ژن‌های (A>G rs3742330) Dicer و (rs10719 C>T) Drosha با خطر سقط مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liver enzyme changes following the consumption of ginger and eccentric exercise in overweight girls
بررسی تغییرات آنزیم‌های کبدی بعد از مصرف زنجبیل و فعالیت برون گرا در دختران دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of selected Pilates exercises on some respiratory parameters of obese sedentary women
تاثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر برخی شاخص‌های تنفسی زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of boldenone anabolic steroid, and endurance and resistance training on liver damage markers in rats
بررسی تاثیر استروئید آنابولیک بولدنون همراه با تمرین استقامتی و مقاومتی بر نشانگرهای آسیب کبدی در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise after exposure to black carbon particulate matter 2.5 on expression of NF-κB and TNF-α genes in the lung tissue of male rats
تاثیر تمرین هوازی پس از قرارگیری در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه کمتر از 5/2 میکرون بر بیان ژن های NF-κB و TNF-α در بافت ریه موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular high-intensity interval exercise on some apoptotic factors in the brain tissue of old female rats
اثر تمرین منظم تناوبی پرشدت بر برخی از شاخص های آپوپتوتیک در بافت مغز موش های صحرایی ماده پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of copper oxide nanoparticles on the expression of the USP9Y gene in rat testicles
بررسی تاثیر نانوذرات اکسید مس بر بیان ژن USP9Yدر بیضه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2018-4)


Apoptosis in the ovary and follicular atresia
آپوپتوز در تخمدان و آترزی فولیکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the conformity rate of dental age based on Demirjian and Nolla methods with chronological age in 5-16 year old children in Hamedan city
مقایسه میزان انطباق سن دندانی براساس روش‌های Demirjian و Nolla با سن تقویمی در کودکان 5 تا 16 ساله شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of weight and duration of carrying backpack on forward head, kyphoses and lordoses in 14-18 year-old girls
اثر وزن و مدت زمان حمل کوله پشتی بر تغییرات وضعیت سر، کایفوزیس و لوردوزیس در دختران 14 تا 18 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of neurotrophic factor genes expression of human adipose stem cells cultured in serum-containing and serum-free media
بررسی بیان ژن های فاکتور نوروتروفیک در سلول های بنیادی چربی انسانی کشت شده در محیط های سرم دار و بدون سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphism analysis of the CTLA-4 (rs231775) gene as a marker of inhibitor development in Iranian patients with hemophilia A
آنالیز پلی مورفیسم ژنCTLA-4 به عنوان مارکر توسعه مهارکننده ها در بیماران ایرانی مبتلا به هموفیلی نوع A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of short-term detraining on athletic performance of elite competitive children and adolescent swimmers
مقایسه تأثیر دوره بی تمرینی کوتاه مدت بر عملکرد ورزشی شناگران نخبه رقابتی کودک و نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise and barley β-glucan on blood glucose, body composition and blood pressure of diabetic women
بررسی تاثیر پاسخ تمرین هوازی و بتا گلوکان جو بر گلوکز خون، ترکیب بدنی و فشار خون زنان دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy and tolerability of tretinoin gel 0.05% with adapalene gel 0.1% in treating mild to moderate acne vulgaris
مقایسه اثربخشی و تحمل‌پذیری ژل ترتینویین 0/05 درصد با ژل آداپالن 0/1 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Punica granatum L. along with aerobic training on resistin, serum adiponectin and insulin resistance in women with type 2 diabetes
اثر عصاره میوه انار (.Punica granatum L) همراه با تمرین هوازی بر رزیستین، آدیپونکتین سرمی و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity effects of green synthesized silver nanoparticles on human colon cancer (HT29) cells
ارزیابی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز علیه رده سلولی سرطانی کولون (HT29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Syrian mesquite (Prosopis farcta) seed extract on thioacetamide-induced oxidative stress in rats
اثر عصاره دانه کهورک بر استرس اکسیداتیو ناشی از تیواستامید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological analysis of testiculopathy induced by experimental babesiosis in mouse
ارزیابی بافت شناختی آسیب بیضه ناشی از بابزیوز تجربی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The maintenance effect of β-amyloid injection in the CA1 region of hippocampus on learning and spatial memory in adult male rats
بررسی اثر ماندگاری تزریق بتا آمیلویید در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نر بالغ بر یادگیری و حافظه فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2017-12)


Epidemiologic assessment of trigeminal neuralgia in patients referred to the Imam clinic of Hamedan city during 2013-2015
بررسی اپیدمیولوژیک نورالژی تریژمینال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک امام شهر همدان طی سال های 1392 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the serum levels of copper and zinc and brucellosis disease
بررسی رابطه سطح مس و روی سرم با بیماری بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of c-Myc gene amplification in breast cancer patients and its correlation with other prognostic factors
بررسی میزان تکثیر ژنc-Myc در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با سایر فاکتور‌های پیش‌آگهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Mycobacterium species isolated from patients using high-performance liquid chromatography in Tehran during 2014-2015
شناسایی گونه های مایکو باکتریوم جدا شده از بیماران شهر تهران طی سال های 1393 تا 1394 با استفاده از روش HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between miR Let-7g gene expression and the risk of cervical cancer in human papillomavirus-infected patients
ارتباط میان بیان ژن miR Let-7g و خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در بیماران آلوده به پاپیلوماویروس انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of cagA, cagT, cagE, vacA and hrgA genes in Helicobacter pylori strains isolated from patients with gastric cancer in Karaj city, 2016
فراوانی ژن های cagA ،cagT،cagE ،vacA و hrgA در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرج طی سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles covered with the Achillea biebersteinii plant extract on angiogenesis of chick chorioallantoic membrane
بررسی اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران بر رگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of Fennel extract on TERT gene expression changes in mouse liver tumors induced with cancer
بررسی تاثیر عصاره رازیانه بر تغییرات بیان ژن TERT در تومور القا شده کبد موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural changes of cardiac tissue in response to boldenone supplementation with or without alcoholic extract of jujuba fruit during resistance training in male Wistar rats
تغییرات ساختاری بافت قلب در پاسخ به مکمل یاری بولدنون با و بدون عصاره الکلی میوه عناب طی یک دوره تمرین مقاومتی در رت های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of multi-wall carbon nanotubes on sex hormone levels and ovarian tissue in female Wistar rats
بررسی تاثیر نانولوله های کربن چنددیواره بر میزان هورمون های جنسی و بافت تخمدان در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of Salvia officinalis L. on the electrolytes and serum proteins in adult diabetic male rat
تاثیر عصاره هیدروالکلی مریم گلی ( .Salvia Officinalis L) بر میزان الکترولیت ها و پروتئین های سرم در موش صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of spatial memory of male parkinsonian rats after treatment with adipose stem cells and rosemary leaf extract
بهبود حافظه فضایی موش های صحرایی نر مدل پارکینسونی پس از تیمار با سلول های بنیادی چربی و عصاره برگ رزماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2017-11)


Epidemiological survey of patients with a carpal tunnel syndrome referred to Sina Hospital in Hamedan during 2014-2016
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپال مراجعه کننده به بیمارستان سینا شهر همدان طی سال های 1393 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anxiety and depression symptoms between male daily smokers and nondaily smokers resident in Kashan city during 2016-2017
مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در بین افراد سیگاری با الگوی روزانه و افراد سیگاری با الگوی غیرروزانه در مردان شهر کاشان طی سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Toxoplasma gondii infection in immunodeficiency patients in Kashan and Qom during 2014-2015
سرواپیدمیولوژی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در شهرهای کاشان و قم طی سال های 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of hydatid cyst surgeries in hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during 2004 to 2014
بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سال های 93-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of posture in premature infants on the arterial oxygen saturation, fraction of inspired oxygen and abdominal distension
بررسی تاثیر وضعیت قرارگیری نوزادان نارس بر اشباع اکسیژن خون شریانی، غلظت اکسیژن دمی مصرفی و اتساع شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the interaction of 308-nm xenon chloride excimer laser with human dentin and enamel hard tissues
بررسی برهمکنش لیزر اگزایمر 308 نانومتری زنون کلراید با بافت های سخت مینا و عاج دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a six-week combined aerobic-resistance training program along with green coffee consumption on anxiety and depression in overweight and obese women
اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antibiotic resistance pattern and incidence of pathogenic genes of mgtC, spi4R, agfA, invE/A and ttrC in Salmonella infantis isolated from clinical specimens
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بروز ژن های بیماری زای mgtC، spi4R، agfA، invE/A و ttrC در باکتری سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The backward crosstalk effect or response grouping in the psychological refractory period paradigm
تأثیر متقابل عقب‌گرد یا جمع‌بندی پاسخ‌ها در الگوی دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer’s disease model in adult male rats
اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده‌ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antidiabetic effect of L-carnitine in rats: the role of nitric oxide system
بررسی اثر ضد دیابتی اِل‌کارنیتین در موش های صحرایی: نقش سیستم نیتریک اکسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic Ziziphus spina-christi leaf extract on viability of breast cancer cell line (MCF7) and evaluation of Bax and Bcl2 genes expression level
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سدر (Ziziphus spina-christi) بر زنده مانی رده سلولی سرطان پستان (MCF7) و بیان ژن های BAX و BCL2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of essential oil of Achillea wilhelmsii flowers on cisplatin-induced hepatotoxicity
بررسی تاثیر اسانس گل های گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) بر سمیت کبدی حاصل از سیس‌پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2017-10)


Prevalence of metallo-beta-lactamase enzyme and patern of antibiotic resistance in Klebsiella pnomoniae isolated from patients with urinary tract infection in Qom city during 2013-2014
بررسی فراوانی آنزیم متالوبتالاکتاماز و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم طی سال های 1392 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance pattern and distribution of Vietnamese extended-spectrum- β lactamase (VEB-1) gene in Acinetobacter baumannii isolated from hospitalized patients in Kashan Shahid Beheshti hospital during 2013-2014
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتشار ژن Vietnamese extended-spectrum- β lactamase (VEB-1) در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1392 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of rs7526084 polymorphism in 3′ downstream of the sestrin 2 gene as an informative marker for molecular diagnosis of kidney stone disease
بررسی پلی مورفیسم rs7526084 در ناحیه 3َ پایین دست ژن سسترین 2 به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری سنگ کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene cloning and evaluation of the Acinetobacter baumannii nlpD gene expression in human dermal fibroblast cells using RT-PCR
کلون سازی و بررسی بیان ژن nlpD اسینتوباکتر بومانی در سلول های HDF انسان به روش RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene molecular study of biofilm of Staphylococcus aureus isolated from fresh milk using multiplex polymerase chain reaction
بررسی مولکولی ژن های تشکیل دهنده بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر خام با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of serum lactate and glucose with oxygen saturation, heart rate and VO2max in response to L-carnitine during exhaustive exercise in active young men
رابطه لاکتات و گلوکز سرم با میزان اشباع اکسیژن، ضربان قلب و VO2max در پاسخ به مصرف ال-کارنیتین حین فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alcoholic extract of Panicum miliaceum L. seed on hippocampus neuronal density in male mouse
بررسی اثر عصاره الکلی دانه ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) بر تراکم نورونی ناحیه هیپوکامپ موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lavender essential oil and nanoemulsion on Trichomonas vaginalis in vitro
بررسی تاثیر اسانس و نانوامولسیون اسطوخودوس بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the anticancer and antioxidant activity of the brown algae (Cystoseira indica) extract against the colorectal cancer cells
بررسی فعالیت ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی عصاره جلبک قهوه ای (Cystoseira indica) بر علیه سلول های سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Avicennia marina (Forsk.) Vierh. leaves on liver enzymes' activity, oxidative stress parameters and liver histopathology in male diabetic rat
بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.) بر فعالیت آنزیم های کبدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و هیستوپاتولوژی کبد در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alcoholic extracts of Arctium lappa L. and Satureja hortensis L. against Trichomonas vaginalis in vitro
تاثیر عصاره الکلی ریشه باباآدم (.Arctium lappa L) و سرشاخه های هوایی مرزه (.Satureja hortensis L) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2017-8)


Evaluation of an auditory brainstem response in icteric neonates
بررسی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) در نوزادان مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biomechanical alteration of the spinal intervertebral discs due to the degenerative process
بررسی تغییرات بیومکانیک ستون فقرات در اثر روند دژنراسیون دیسک های بین مهره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gram-positive cocci contamination in dental unit water lines at Kerman dental school during 2015
بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی کرمان به کوکسی گرم مثبت طی سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola
همبستگی شاخص‌های آنتروپومتری و عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در سالمندان شهر امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of acceptance and commitment–based psychoeducation on the adjustment of expressed emotion in families of patients with bipolar disorder
تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابرازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks of resistance exercise on new biomarkers of cardiovascular disease in obese adult males
تاثیر هشت هفته تمرینات ورزشی مقاومتی بر بیومارکرهای جدید بیماری های قلبی-عروقی در مردان بزرگسال چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic exercise followed by coriander seed extract in streptozotocin-induced diabetic rats
پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the loading and release of metronidazole from bacterial cellulose film as a pharmaceutical dressing
ارزیابی بارگذاری و رهایش مترونیدازول در فیلم سلولز باکتریایی به عنوان پانسمان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of CTX-M, TEM and SHV β-lactamases in ‌Klebsiella pneumoniae isolated from respiratory system of patients in the ICU of educational hospitals in Tehran
شناسایی مولکولی بتالاکتامازهای CTX-M ،TEM و SHV در ایزوله‌‌ های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از دستگاه تنفسی بیماران بستری در بخش مراقبت‌ های ویژه بیمارستان‌ های آموزشی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of pomegranate seed oil followed by resistance exercise on insulin resistance and lipid profile in non-athletic men
بررسی تاثیر روغن دانه انار همراه با تمرین مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyoscine-N-butylbromide effect on the acceleration of labor and postpartum hemorrhage in primigravida women
تاثیر هیوسین- ان- بوتیل بروماید بر تسریع زایمان و خونریزی پس از زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of alcoholic extract of ginseng with itraconazole against Candida albicans and Candida krusei
مقایسه اثر ضد قارچی عصاره الکلی گیاه جینسینگ با داروی ایتراکونازول روی سویه های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2017-6)


Presenting a case of Ganglioneuroma with abdominal pain in a five year old boy
گزارش یک مورد گانگلیونوروما با تظاهرات درد شکم در پسر پنج ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the outcome of community-acquired pneumonia among the patients hospitalized in Beheshti hospital (Kashan-Iran)
بررسی عوامل موثر بر پیامد پنومونی اکتسابی جامعه در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic susceptibility pattern and the prevalence of Staphylococcus aureus isolated from skin and soft tissue in Tehran Razi skin hospital (2014-15)
بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های پوست و بافت نرم و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران طی سال های 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between alexithymia and anxiety, depression in asthma
ارتباط ناگویی هیجانی (الکسی‌تایمیا) با اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of mindfulness, psychological flexibility and integrative self-knowledge on psychological well-being among the university students
بررسی نقش ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of acetic and lactic acid against Listeria monocytogenes and their effect on the intracellular constituent release
بررسی فعالیت ضدباکتریایی اسید استیک و اسید لاکتیک علیه لیستریا مونوسیتوژنز و اثر آنها بر رهایش ترکیبات داخل سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum copper and iron levels in idiopathic tinnitus
بررسی سطح سرمی مس و آهن در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the cardiorespiratory endurance, dynamic postural control and thoracic kyphosis angle among the students
بررسی ارتباط بین استقامت قلبی‌تنفسی و کنترل پاسچر پویا با زاویه کایفوز سینه ای دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interval exercise with iron supplementation on aerobic power and some hematologic indexes among the 15-18 years old boys
تاثیر تمرین تناوبی همراه با مصرف مکمل آهن بر توان هوازی و برخی شاخص های خونی پسران 15 تا 18 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular and genotyping identification of Echinococcus granulosus from camel and dog isolates in Isfahan, Iran (2015-2016)
شناسایی مولکولی و ژنوتایپینگ سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از شتر و سگ در منطقه اصفهان طی سال های 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic and antioxidant effect of chrysin on neonate mouse spermatogenic stem cells
بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی کرایزین بر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی جداشده از نوزاد موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of crocin on inhibitory avoidance memory, balance and explorative behaviours following cisplatin administration in rat
بررسی اثر کروسین بر حافظه احترازی غیرفعال، تعادل و رفتار جستجوگرانه به‌دنبال تجویز سیس پلاتین در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorative effect of lithium chloride on working and spatial memory deficit in a PTZ-induced seizure model
بررسی اثر لیتیوم کلراید بر بهبود اختلال حافظه کاری و فضایی در مدل حیوانی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2017-4)


Frequency of catch up growth in small for gestational age infants born in Kashan during 2009-2010
فراوانی جهش رشدی در شیرخواران کوچک نسبت به سن بارداری متولد شده در کاشان طی سال های 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a 12 week plyometric and soccer training on the cardiac structure and function among the 13-15 years old boys
تاثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک و فوتبال بر ساختار و عملکرد قلب پسران 15-13 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on state/trait anxiety and quality of life in women with obesity
تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب آشکار و پنهان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of antibiotic resistance profile in Klebsiella pneumonia strains isolated from urinary tract infections of patients hospitalized in Peyambaran hospital (Tehran-Iran)
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری بیماران بستری در بیمارستان پیامبران شهر تهران طی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indoor and ambient air concentrations of respirable particles between two hospitals in Kashan (2014-2015)
بررسی غلظت ذرات قابل استنشاق در هوای داخل و خارج دو بیمارستان در شهر کاشان طی سال‌های 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of multiple-scoring system for non-alcoholic fatty liver patients based on CK18 levels, lipid profile and liver enzymes
ارزیابی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی با چند سیستم نمره دهی بر اساس سطح CK18 ،پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of garlic on plasma homocysteine level in ischemic heart disease patients
بررسی تاثیر سیر بر سطح هموسیستئین پلاسمای خون در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of local alendronate sodium gel as an adjunct to scaling and root planing on smokers with chronic periodontitis: a pilot study
اثر موضعی آلندرونات سدیم همراه با جرم‌گیری و تسطیح سطح ریشه در مصرف کنندگان سیگار مبتلا به پریودنتیت مزمن: یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Interleukin-27 gene rs153109 polymorphism and chronic hepatitis B infection
همراهی پلی مورفیسم rs153109 در ژن اینترلوکین 27 با عفونت مزمن هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anticancer peptide VEGF111b secretion in HEK293 human cells
بررسی میزان ترشح خارج سلولی پپتید ضد سرطان VEGF111b در سلول های انسانی HEK-293
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of mango kernel (Mangifera Indica) on basal activity of virgin rat uterine smooth muscle: role of muscarinic receptors
اثر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر: نقش گیرنده های موسکارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing conditions for the production of antifungal agents using the native Bacillus cereus SB15
تعیین شرایط بهینه برای تولید ترکیبات ضد‌قارچی از جدایه بومی باسیلوس سرئوس SB15
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of three months aerobic training on TCF7L2 expression in pancreatic tissue in type 2 diabetes rats induced by streptozotocin- nicotinamide
اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن TCF7L2 در بافت پانکراس موش دیابتی شده توسط نیکوتین آمید-استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2017-1)


Screening for congenital hypothyroidism in Shahr-e-Kord: prevalence and recall rate during 2006-2014
غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان شهرکرد: بررسی شیوع و میزان فراخوان طی سال های 93-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk-taking comparison in adolescent girls with symptoms of anxiety, depression, stress and normal
مقایسه خطرپذیری در دختران نوجوان مبتلا به نشانه‌های اضطراب،‌ افسردگی، استرس و گروه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between 2D:4D digit ratio with waist to hip ratio, muscle mass and strength in postmenopausal women
ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با نسبت دور کمر به لگن، توده عضلانی و قدرت در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on some maternal factors affecting the birth of preterm infants: a case – control study
بررسی برخی عوامل مادری موثر بر تولد نوزاد نارس: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of dialectical behavior therapy techniques in reducing problems of patients with preoccupied attachment style having chronic musculoskeletal pain: a single case study
کارایی تکنیک های مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش مشکلات ناشی از درد در بیماران با سبک دلبستگی دل مشغول دارای درد مزمن عضلانی- اسکلتی: یک مطالعه تک موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of aminoglycoside resistance and ant(2”)-I gene in Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound specimens in Yazd
شیوع مقاومت آمینوگلیکوزیدی و حضور ژن ant (2”)-I در پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های زخم سوختگی شهر یزد طی سال های 1393 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic evaluation of biofilm producing ability in Methicillin resistant Staphylococcus aureus
ارزیابی فنوتیپی توانایی تولید بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between serum lactate and postoperative outcomes following coronary artery bypass graft surgery
بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران تحت بای پس قلبی ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cyclic intravenous Iloprost therapy in patients with Idiopathic Pulmonary Artery Hypertension
اثربخشی درمان با ایلوپرست وریدی به روش دوره ای در بیماران مبتلا به هایپرتانسیون ایدیوپاتیک شریان ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eicosapentaenoic acid on insulin resistance genes in granulosa cells of patients with polycystic ovarian syndrome
اثر اسید ایکوزاپنتاانوئیک بر بیان ژن های دخیل در مقاومت به انسولین سلول های گرانولوزای بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of noise stress on serum level of cortisol and anxiety in male rats
بررسی اثرات مواجهه با استرس صوتی بر سطح سرمی کورتیزول و تغییرات سطح اضطراب در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity
اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2016-11)


Brucella spondylodiskitis: Review of five cases
اسپوندیلودیسکیت بروسلایی: مرور پنج مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between emotional intelligence and accident among the motorcycle riders in Kashan
رابطه هوش هیجانی و تصادف در موتورسیکلت سواران شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of class I, II and III integrons in the antibiotic-resistant isolates of A. baumannii detected from patients hospitalized in medical centers of Shahrekord
بررسی شیوع اینتگرون های کلاس I، II و III در ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک آسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از بیمارن بستری در مراکز درمانی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The presence of Helicobacter pylori in gallbladder mucosa of patients with chronic cholecystitis
بررسی وجود هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه صفرا بیماران مبتلا به کوله سیستیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, transformation and proliferation of VEGF111b recombinant isoform in Escherichia coli Top10 in order to produce recombinant drugs
طراحی، ترانسفورماسیون و تکثیر ایزوفرم نوترکیبVEGF111b در E. coli Top10 برای تولید داروی نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of miR-143 rs41291957 and rs4705342 genetic variants with endometriosis risk in infertile women
بررسی ارتباط واریانت های ژنتیکی rs41291957 و rs4705342 ژن miR-143 با خطر ابتلا به اندومتریوز در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Set1 A and Set1 B genes in clinical Shigella sonnei strains using multiplex-PCR
فراوانی ژن های‌‎ Set1 A ‎و ‌‎ Set1 Bدر سویه های بالینی شیگلا سونئی به روش ‌Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic and exhaustive exercise on salivary and serum total antioxidant capacity and lipid peroxidation indicators in sedentary men
تأثیر تمرین هوازی و فعالیت ورزشی واماندهساز بر شاخص های ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بزاقی و سرمی در مردان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reverse staining: Effective method for purification of HIV-1 Nef protein in prokaryotic expression system
رنگ آمیزی معکوس: روشی مؤثر برای تخلیص پروتئین HIV-1 Nef در سیستم بیان پروکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alcoholic extract of Stachys lavandulifolia Vahl leave on alpha motoneuron regeneration of anterior horn in a rat model of sciatic nerve compression
بررسی اثر عصاره الکلی برگ چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر ترمیم نورون‌های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از ایجاد آسیب فشاری در عصب سیاتیک موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of edible oil from Portulaca oleracea seeds on the blood-brain barrier permeability in rat
بررسی تاثیر مصرف روغن خوراکی دانه گیاه خرفه بر میزان نفوذپذیری سد خونی مغزی در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of treadmill exercise on catalepsy from reserpine-induced Parkinson model in diabetic male rat
بررسی اثر ورزش تردمیل بر کاتالپسی در موش‌های صحرایی نر دیابتی مدل پارکینسونی با رزرپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2016-10)


The association between attention deficiency and hyperactivity among the asthmatic children in Kashan
همراهی اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان مبتلا به آسم شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The discriminative role of emotion regulation and impulsivity in different unhealthy eating patterns
نقش متمایز کننده تنظیم هیجان و تکانشگری در انواع مختلف الگوهای خوردن ناسالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of virulence genes in clinical Salmonella typhimurium strains using the multiplex- PCR method and their antibiotic resistance profile
شناسایی مولکولی ژن های ویرولانس در سویه های بالینی سالمونلا تیفی موریوم به روش Multiplex-PCR و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synergistic activity of various antibiotics against multidrug-resistance acinetobacter baumannii isolates using the disk diffusion method
بررسی اثر سینرژیستی آنتی بیوتیک های مختلف به روش دیسک دیفیوژن در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on perceived stress and blood pressure among the hypertensive women
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر استرس ادراک شده و فشار خون زنان مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of intense sprint and combined aerobic-strength training on serum adiponectin level and insulin resistance among the women with type 2 diabetes
مقایسه تاثیر تمرینات سرعتی شدید و هوازی- قدرتی بر سطح آدیپونکتین سرمی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effectiveness of Pistacia atlantica in the improvement of diabetic foot
بررسی اثر بخشی پسته وحشی (Pistacia atlantica)در بهبود پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of nicotinic acid and carbonate lanthanum on hyperphosphatemia in the hemodialysis patients: A double-blind clinical trial
مقایسه تاثیر نیکوتینیک اسید و لانتانوم کربنات بر فسفر بالای سرم در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the antifungal effects of gold and silver nanoparticles isolated from patients with vulvovaginal candidiasis in-vitro
مقایسه اثرات ضد قارچی نانوذرات طلا و نانوذرات نقره بر کاندیدا آلبیکنس جدا شده از مبتلایان ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing buspirone effect with the extract of borage (Echium amoneum L) flower on learning in adult male rats
مقایسه اثر بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان (Echium amoneum L ) بر میزان یادگیری در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Lavandula angustifolia on LTP induction in a rat model of Alzheimer disease
بررسی اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر شکل پذیری سیناپسی مدارهای ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مدل آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) seed powder on acetaminophen-induced hepatotoxicity in male rats
بررسی اثر حفاظتی پودر دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)بر مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of hydroalcoholic extract from rhizome of Zingiber officinale L. on carbon tetrachloride-induced hepatic injury in male rat
بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale L.) بر آسیب کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2016-8)


Reviewing the physiological effects of aerobic and resistance training on insulin resistance and some biomarkers in non-alcoholic fatty liver disease
مروری بر تاثیرات فیزیولوژیک تمرینات هوازی و مقاومتی بر مقاومت انسولینی و برخی بیومارکرها در بیماران کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of hepatitis B surface antibody and gamma interferon responsiveness in vaccinated personnel reffered to a health network in Dashte-e Azadegan (Khozestan province)
بررسی تیتر پادتن سطحی هپاتیت Bو پاسخ اینترفرون گاما در پرسنل واکسینه شده شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains among clinical specimens in Kashan (2014-2015)
بررسی سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC) در نمونه های بالینی در شهر کاشان طی سال های 1393 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing alexithymia and emotional expressiveness in patients with coronary heart disease and healthy people
مقایسه ناگویی خلقی و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به نارسایی عروق کرونر قلب و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the fear of falling and quality of life outcomes following a functional movement protocol among the experimental and control idiopathic Parkinson cases
مقایسه ترس از سقوط و کیفیت زندگی متعاقب پروتکل حرکتی عملکردی در بیماران پارکینسونی ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Mycoplasma genitalium and Mycoplasma hominis among the women with vaginal infection in Robat Karim-Tehran (2013)
بررسی شیوع مایکوپلاسما ژنیتالیوم و مایکوپلاسما هومینیس در بین زنان مبتلا به عفونت واژینال در شهر رباط کریم طی سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eight weeks aerobic interval training on serum vaspin level in type 2 diabetic women
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی واسپین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the ultrasonography findings with pain and impaired function in chronic plantar fasciitis
بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی با شدت درد و اختلال عملکرد در پلانتار فاشئیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Aloe vera L. on polycystic ovary syndrome in rat
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی صبر زرد (Aloe vera L.) بر سندروم تخمدان پلی کیستیک موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of Juglans regia leave on brain antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rat
تاثیر عصاره الکلی برگ گردو (Juglans regia) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت مغز در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of testosterone on of ovine spermatogonial colony formation in-vitro
ارزیابی تاثیر تستوسترون بر تشکیل کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcholic extract of Pelargonium graveolens L. on serum lipid profile in male rat
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری (.Pelargonium graveolens L) بر پروفایل چربی های سرمی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2016-6)


Comparing the predicted final and target height in girls with pubertal onset between 7 and 9.5 years of age
مقایسه قد نهایی پیش بینی شده و قد هدف در دختران با شروع بلوغ طی سنین 7 تا 9/5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival analysis of breast cancer cases under the regimens of anthracycline alone and combinaed with taxanes (2004-2012)
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهائی و آنتراسیکلین همراه با تاکسان ها در بازه زمانی 1383 تا1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between clinical symptoms and laboratory findings in the diagnosis of Candida vaginitis
بررسی هم‌خوانی علایم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در تشخیص واژینیت کاندیدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of solution- focused brief therapy on the reduction of couple burnout and optimizing the quality of marital relationship in married women
اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی در زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different concentrations of sucrose and fetal bovine serum on viability rate of lamb spermatogonial stem cells before and after cryopreservation
اثرات غلظت های مختلف ساکاروز و سرم جنین گوساله بر زنده‌ مانی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی بره قبل و بعد از انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant activity, total flavonoid and total phenolic contents of extracts taken from aerial parts of Ballota platyloma using three different methods: percolation, ultrasonic and polyphenolic fraction
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، محتوی فنول و فلاونوئید تام عصاره های بخش هوای گیاه فراسیون آسای کجوری (Ballota platyloma Rech.f.) با سه روش التراسونیک، پلی فنولیک و پرکولاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effect of single bout of continuous endurance and high intensity interval exercise on serum BDNF in rat
مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز سرمی در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of alpha-lipoic acid on survival and proliferation of mesenchymal stem cells
بررسی اثر آلفالیپوئیک اسید بر بقا و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Ferula szowitsiana DC. on paw edema in rat
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana DC.) بر ادم التهابی پا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks aerobic training on plasma apelin in male rats treated with L-NAME
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر آپلین پلاسما در موش های صحرایی نر دریافت کننده L-NAME
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of a 12 week resistance and concurrent training on bone mechanical strength and mineral density of osteoporotic male Wistar rats
اثر 12 هفته برنامه تمرینی مقاومتی و ترکیبی بر چگالی ماده معدنی و استحکام مکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر استئوپروتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Ferula assa-foetida L. resin on angiogenesis in rat aortic ring model
اثر عصاره آبی صمغ آنغوزه (.Ferula assafoetida L) بر رگ زایی در مدل حلقه آئورت موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2016-4)


Presenting a case of primary splenic diffuse large B-cell lymphoma
معرفی یک مورد لنفوم طحالی اولیه از نوع سلول بزرگ منتشر B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron profile in obese compared to normal children
بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of seropositive cases of brucella among the family members of brucellosis patients hospitalized in Kashan Beheshti Hospital during 2013-2014
بررسی فراوانی موارد سروپوزیتیو بروسلا در اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of the protein gp40/15 Cryptosporidium parvum in E. coli
بررسی بیان پروتئین gp40/15 کریپتوسپوریدیوم پارووم در E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the cognitive-behavioral aspects of pain and pain acceptance based on mindfulness level in patients with functional gastrointestinal disorders
مقایسه جنبه های شناختی، رفتاری و پذیرش درد در بیماران مبتلا به اختلالات عملکردی گوارشی دارای سطوح ذهن آگاهی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of BMI on anti-Mullerian hormone gene expression in granulosa cells and blood biochemical parameters in patients with polycystic ovary syndrome
تاثیر ضریب توده بدن بر بیان ژن آنتی مولرین هورمون در سلول های گرانولوزا و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergence of multidrug resistant, extended-spectrum β-lactamase and metallo-β-lactamase strain of Acinetobacter baumannii in ICU ward of Kashan Beheshti Hospital during 2013-14
ظهور اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aquatic and land-based exercises on post-stroke postural balance of women
اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing total antioxidant and malondialdehyde capacity in blood and brain of newborn rats following chronic exposure to 50 Hz and 900 MHz electromagnetic fields during the embryonic period
بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید در پلاسما و مغز موش‌های صحرایی نوزاد در پی مجاورت مزمن با میدان های الکترومغناطیس50 و 900 مگاهرتز طی دوره جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between some immunological indexes and maximal oxygen pulse in active girls: effect of a bout of intense aerobic physical activity
بررسی رابطه بین برخی از شاخص های سیستم ایمنی با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال: اثر یک وهله فعالیت شدید هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of combination of a ten-week aerobic exercise and vitamin E supplement on blood pressure, heart rate and VO2max of addicted women
تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of methanolic extract of hawthorn (Crataegus aronia) fruit on Leishmania major in vitro
بررسی تاثیر عصاره متانولی میوه زالزالک بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of Holothuria arenicola and low frequency electromagnetic field on serum insulin, glucose and beta-amyloid (Aβ1-42) in diabetic rats
بررسی اثر عصاره آبی خیار دریایی و میدان الکترومغناطیس با بسامد پایین بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و پروتئین آمیلوئید بتا (Aβ1-42) در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2016-2)


Psychometrics of the recreation experience preference scale in Iranian elderly
روانسنجی مقیاس ارجحیت تجربه تفریحی سالمندان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum homocysteine levels in patients with coronary artery disease with and without diabetes mellitus
مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of allelic polymorphism of codon F31I of STK15 gene in invasive ductal breast carcinoma
بررسی پلی مورفیسم کدون F31I ژن STK15 در کارسینومای مهاجم مجرایی بافت پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Satureja hortensis on outcomes of stroke in rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه بر پیامدهای ناشی از سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the predictive role of working memory in risky decision-making in children with attention deficit and hyperactivity disorder
حافظه کاری شاخصی مؤثر در خطرپذیری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training on the serum level of adipolin and insulin resistance in overweight men
تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the antibacterial effects of Persica, Matrica and chlorhexidine gluconate mouthwashes and normal saline in mechanically ventilated ICU patients: A clinical trial
مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه های پرسیکا، ماتریکا، کلرهگزیدین گلوکونات و نرمال سالین در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of NMDA glutamate receptors within the amygdale in inhibition of the metabolic effects of acute stress in male mice
نقش گیرنده های NMDA گلوتاماتی آمیگدال در مهار اثرات متابولیکی استرس حاد در موش های کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro
اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic effects of silver nanoparticles coated with Zataria multiflora leaves extract on HepG2 cell line
بررسی اثرات آپوپتوتیک نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آویشن شیرازی بر رده سلولی HepG2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lithium carbonate on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis in adult female Wistar rats
اثر کربنات لیتیوم بر روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2015-12)


A case of extensive ischemic stroke due to primary systemic amyloidosis
گزارش یک مورد سکته مغزی ایسکمیک وسیع ناشی از آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperphosphatemia among patients with chronic kidney disease
هیپرفسفاتمی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sleep quantity and quality and the incidence of diabetes mellitus
بررسی ارتباط کمیت و کیفیت خواب با بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between low birth weight and asthma during the first three years of life
ارتباط وزن پایین زمان تولد و ابتلا به آسم طی سه سال اول زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of treadmill and ground walking on maximum oxygen consumption, body mass index and body fat percentage among inactive overweight women
مقایسه تاثیر راه رفتن روی نوار گردان و پیاده‌روی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، نمایه توده بدن و درصد چربی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the physical rehabilitation program on the vital capacity of children with scoliosis of degree I and II
بررسی تأثیر برنامه توان‌بخشی ورزشی بر ظرفیت حیاتی کودکان دارای اسکولیوز درجه یک و دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short-term consumption of omega-3 on inflammation caused by maximal aerobic exercise in active young females
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل امگا -3 بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید هوازی در دختران جوان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Spark motor program on sensory-motor functions in children with developmental coordination disorder
تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a six-week swimming training program combined with Aloe vera extract on human epidermal growth factor receptor 2 and estrogen and progesterone receptors in mice with breast cancer
تأثیر شش هفته تمرین شنا و مصرف عصاره آلوئه ورا بر سطوح سرمی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی-2 و گیرنده‌های استروژن و پروژسترون در موش‌های مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The interactive effect of aerobic training and resveratrol supplementation on C-reactive protein and metabolic profiles in women with type 2 diabetes
تاثیر تعاملی تمرین هوازی و مکمل یاری رزوراترول بر پروتئین واکنش گر C و نیم رخ متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of estradiol on different stages of memory extinction in post-traumatic stress disorder
اثرات استرادیول بر مراحل مختلف خاموشی حافظه در مدل اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2015-9)


Detection of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus strains isolated from patients admitted to Isfahan hospitals during 2014-2015
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های استان اصفهان طی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ciprofloxacin and imipenem resistance among uropathogenic bacterial strains using the disk diffusion and E-test methods in Shahid-Beheshti Hospital in Kashan during 2012-2013
بررسی مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سیپروفلوکساسین به روش دیسک دیفیوژن و E-Test در باکتری های عامل عفونت ادراری در بیمارستان بهشتی کاشان طی سال های 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bystander’s cardiopulmonary resuscitation rate and related factors in Kashan, Iran in 2014
بررسی میزان انجام احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن طی شهرستان کاشان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in reducing anxiety and meta-worry in women with recurrent miscarriages
اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cytotoxicity of original and functional carbon nanotubes in human lung cells
بررسی سمیت نانو لوله های کربنی اولیه و عامل دار شده در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ریوی اﻧﺴﺎن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corneal collagen cross-linking on confocal microscopic findings and tear indices in patients with progressive keratoconus
تاثیر کراس لینکینگ بر یافته های میکروسکوپی کونفوکال و شاخص های اشکی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس پیشرونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contact toxicity of essential oils of Allium sativum L. and Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle against adults of Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae)
سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of surface modification of single-wall carbon nanotubes on cytotoxicity reduction in the liver cell model (HEPG2)
اثر اصلاح سطحی نانولوله های کربنی تک لایه بر کاهش سمیت سلولی در مدل سلولی کبد (HEPG2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a 12-week combined training program on serum leptin, C- reactive protein and the insulin resistance index in overweight men
اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتئین واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولین (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corrective exercises on balance in elderly women with hyperkyphosis
تأثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل زنان سالمند دارای هایپرکیفوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of blueberry solution on blood pressure and fasting blood sugar in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus: a double-blind clinical trial
بررسی تأثیر محلول قره قات بر فشار خون و قند خون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین: کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oil paint vapor inhalation on FSH, LH, DHEAS, and testosterone serum levels in male rats
تأثیر استنشاق بخارات رنگ روغنی ساختمان بر سطح سرمی FSH، LH، DHEAS و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2015-7)


Ossification of posterior longitudinal ligament or disc herniation? A diagnostic challenge
استخوان سازی لیگامان طولی خلفی یا هرنیشن دیسک؟ یک چالش تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cognitive-behavioral therapy on the self-care behaviors and symptoms of depression and anxiety in women with type 2 diabetes: a case study
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of viral load of Epstein-Barr virus in patients with systemic lupus erythematosus in Kashan during 2014-2015
تعیین میزان بار سرمی ویروس اپشتاین- بار در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در کاشان طی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cx26 gene mutations in patients with non-syndromic sensorineural hearing loss
مطالعه جهش های ژن CX26 در مبتلایان به ناشنوایی حسی غیر سندرومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of attachment styles, quality of object relations and ego strength in predicting irritable bowel syndrome
نقش سبک های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش بینی سندروم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of perceptual motor exercises on perceptual motor function and drawing skills of children with Down's syndrome
بررسی تاثیر تمرینات درکی حرکتی بر روی عملکرد درکی حرکتی و مهارت های ترسیمی کودکان سندروم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of combined endurance-resistance training versus resistance-endurance on growth hormone and insulin-like growth factor-I in non-athlete prepubertal girls
مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی-1 دختران نابالغ غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of grape seed (Vitis vinifera L.) extract supplementation on lipid profile and high-sensitivity C-reactive protein levels after aerobic exercise in non-athlete males
تأثیر مکمل یاری عصاره دانه انگور سیاه (.Vitis vinifera L) بر پروفایل لیپیدی و میزان hs-CRP سرم به دنبال فعالیت هوازی در مردان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-angiogenic effect of eugenol on a Wistar rat aortic ring
بررسی اثر ضد رگ زایی اوژنول در حلقه آئورت موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological evaluation of the effect of petroleum ether root extract ointment of Onosma dichroanthum Boiss on open skin wound healing in rat
ارزیابی بافت شناختی اثر پماد حاوی عصاره پترولیوم اتری ریشه گیاه Onosma dichroanthum Boiss بر التیام زخم باز پوستی در موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of short-term administration of zinc on bone metabolism parameters in male rats treated with cadmium
بررسی اثرات کوتاه مدت محافظتی روی بر پارامترهای متابولیسم استخوان در موش های صحرایی نر تحت تیمار با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2015-5)


Complete reconstruction of osteomyelitis-induced bone degeneration using ANGIPARS in diabetic foot ulcer
بازسازی کامل استخوان تخریب شده به علت استئومیلیت در زخم پای دیابتی با آنژیوپارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to delivery of tissue plasminogen activator for patients with acute ischemic stroke
موانع دریافت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Permanent hemodialysis catheter complications in patients referred to Kashan Akhavan dialysis center from June 2013 to December 2013
بررسی عوارض کاتترهای دائم بیماران همودیالیزی مرکز اخوان کاشان از تیر تا آذر ماه 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing carotid intima-media thickness between the type 1 diabetes mellitus and healthy individuals
مقایسه ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید در بیماران دیابت تیپ 1 با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the serum resistin concentration with blood pressure, insulin resistance, lipid profile, white blood cell and cardiorespiratory function in obese and lean men
ارتباط غلظت رسیستین سرم با فشار خون، مقاومت انسولینی، نیم رخ چربی، تعداد گلبول های سفید و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of home-based exercise rehabilitation and center-based cardiac rehabilitation on lipid profiles of the patients with coronary artery disease
مقایسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بازتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفایل چربی بیماران عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of teaching anger management skills using cognitive-behavioral approach in the reduction of aggression among women suffering from breast cancer
اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological changes of the hippocampal astrocytes at different phases of the estrous cycle in female mice
بررسی تغییرات مورفولوژیکی آستروسیت های هیپوکامپ در مراحل مختلف چرخه استروس موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Melia azedarach L. seeds on serum concentration of sex hormones in polycystic ovary syndrome induced in female wistar rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه زیتون تلخ بر غلظت سرمی هورمون های جنسی در سندروم تخمدان پلی کیستیک القا شده در موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of methylprednisolone on spatial learning and memory in adult male rats using an experimental model of Alzheimer’s disease
تاثیر متیل پردنیزولون بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های نر بالغ مدل تجربی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of magnetic iron oxide nanoparticles coated with seaweed aqueous extract against ovarian cancer cells
اثر سمیت سلولی نانوذرات اکسید آهن کوت شده با عصاره آبی جلبک قهوه ای بر سلول های سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد مقاله "مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده‌سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم"
نقد مقاله "مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده‌سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2015-4)


Comparison of the Frequency of anti- CMV, - Rubella and -HSV antibodies in women with spontaneous abortion and normal delivery
مقایسه فراوانی آنتی بادی های ضد عفونت های ویروسی سیتومگال، روبلا، و هرپس سیمپلکس در خانم‌های با سقط خودبه خودی و خانم های با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the growth patterns among children with congenital hypothyroidism and healthy children in Yazd city in 2014: a historical cohort study
مقایسه الگوی رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید شهر یزد با کودکان سالم در سال 1393: کوهورت تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the IL28B gene-related single-nucleotide polymorphism of rs8099917 and susceptibility to hepatitis C infection in Iranian population
بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs8099917 وابسته به ژن IL 28B با استعداد ابتلا به عفونت HCV در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of melittin on the inhibition of Rac1 expression in HeLa cervical cancer cell lines
مهار بیان Rac1 توسط ملیتین با یک روش وابسته به غلظت و زمان در سلول های HeLa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of tamoxifen on the growth of Leishmania major promastigotes and amastigotes in vitro
بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the serum level of IL-17 and rheumatoid arthritis
بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 17 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidative stress indices in rat hippocampus using the memory deficit model induced by zinc oxide nanoparticles
بررسی میزان شاخص های استرس اکسیداتیو ناحیه هیپوکامپ در نقص حافظه ناشی از نانو ذرات اکسید روی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze on the serum levels of insulin and blood glucose and histomorphological changes of pancreas in diabetic rats
بررسی اثر عصاره ی آبی گیاه چرخه (Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze) بر سطح سرمی انسولین و گلوکز خون و تغییرات هیستومورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of noise stress on serum levels of LH, FSH and testosterone in male rats
بررسی اثرات استرس صوتی بر سطح سرمی هورمون های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of poly L-lactic acid nanofiber on the induction of colony formation of frozen-thawed bovine spermatogonial stem cells in vitro
تاثیر نانورشته پلی اِل لاکتیک اسید بر القاء کلونی زایی سلول های اسپرماتوگونی منجمد-یخ‌گشایی شده گوساله در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of Melissa officinalis on the oxidative stress indices in the midbrain tissue
اثر تجویز عصاره آبی گیاه بادرنجبویه (Mellissa officinalis ) بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت مغز میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of metformin on memory retention of inhibitory avoidance learning in streptozotocin-induced rat model of alzheimer’s disease
تاثیر تزریق حاد متفورمین بر ذخیره حافظه موش های مدل آلزایمری شده با استرپتوزوسین در آزمون یادگیری احترازی مهاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2015-1)


The effect of a single bout of severe aerobic exercise on apolipoproteins A, B and some serum lipid profiles
تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی شدید هوازی بر آپولیپوپروتئین های A و Bو برخی فاکتورهای لیپیدی سرم خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polypharmacy and its related factors among the elderly population in Kashan, Iran during 2011-2012
بررسی بیش دارویی و عوامل مربوط به آن در سالمندان مصرف کننده دارو در شهر کاشان طی سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of balance training and pilates on static and functional balance of elderly men
بررسی اثر تمرین تعادلی و پیلاتس بر روی تعادل ایستا و عملکردی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ginger powder on the elimination of Acetaminophen-induced renal toxicity in adult male rats
بررسی تأثیر پودر زنجبیل بر رفع مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the human hemoglobin fructation in the presence of propolis in vitro
بررسی تاثیر پروپولیس بر فروکته شدن هموگلوبین انسانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of β-adrenergic receptors in the antispasmodic effect of flavonoid from Petroselinum crispum (parsley) leaf on adult male rat ileum
بررسی نقش گیرنده های بتاآدرنرژیک در اثرضد اسپاسمی فلاونوئیدهای برگ گیاه جعفری بر انقباض ایلئوم موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of the aqueous extract of Aloe vera and Na+ Nitroprusside on the contraction of rat isolated thoracic aorta
مقایسه اثر عصاره آبی صبر زرد (Aloe vera) و سدیم نیتروپروساید بر قدرت انقباض آئورت ایزوله تحریک شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of nitric oxide and opioid receptors in antispasmodic activity of Petroselinum crispum (parsley) seed extract on rat ileum
نقش نیتریک اکساید و گیرنده های اوپیوئیدی در فعالیت ضد اسپاسمی عصاره بذر جعفری در ایلئوم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The hemostatic effect of aluminum sulfate in liver bleeding in rat
بررسی اثر آلومینیوم سولفات در کنترل خونریزی کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of curcumin on the estradiol valerate-induced polycystic ovary in rats
تاثیر کورکومین بر تخمدان پلی کیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of new palladium (II) complexes of dithiocarbamate derivatives on the morphology and clonogenicity of liver cancer cell line
اثر کمپلکس های جدید پالادیوم دی تیوکارباماتی بر مورفولوژی و کلونی زایی سلول های سرطان کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2014-10)


A case report of dysphagia and cervical muscle weakness along with predominant bulbar palsy as the initial presentation of systemic lupus erythematosus
گزارش یک مورد دیسفاژی و ضعف عضلات گردنی به همراه بولبارپالسی به عنوان تظاهر اولیه لوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of short-term motor rehabilitation in a child with Phelan-McDermid syndrome
گزارش موردی از توانبخشی حرکتی کوتاه‌مدت در یک کودک مبتلا به سندروم فلن مک درمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of signaling pathways in derivation and maintenance of mouse embryonic stem cells
نقش مسیرهای پیام رسانی در تولید و حفظ سلول های بنیادی جنینی موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training on skeletal muscle inflammatory factors in diabetic rats
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح عوامل التهابی عضله اسکلتی در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriological assessment of resistant effusional otitis media discharge among the 2-16 year-old children admitted to Matini hospital in Kashan, 2011-2013
بررسی باکتریولوژیک مایع اوتیت مدیای افیوژنال مقاوم به درمان در بیماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان طی سال های 1389 تا1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum vitamin D levels and asthma in children referred to the pediatric clinics in Isfahan during 2012-2013
بررسی رابطه ابتلا به آسم و سطح سرمی ویتامین D در کودکان مراجعه ‌کننده به کلینیک های اطفال استان اصفهان طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the sensitivity of five different cell lines to the triple poliovirus serotypes
ارزیابی حساسیت پنج رده ی سلولی نسبت به سروتیپ های سه گانه ویروس فلج اطفال (سویه ی واکسن خوراکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of supratarsal dexamethasone injection-topical cromolyn combination versus topical cromolyn in treatment of vernal Keratoconjunctivitis
نتایج مصرف ترکیبی دگزامتازون تزریقی و کرومولین موضعی با کرومولین موضعی بر کراتوکونژنکتیویت بهاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of quality of life before and after the therapeutic interventions in patients with acute coronary syndrome
مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندروم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of metacognitive therapy on metacognitive beliefs, metaworry and the signs and symptoms of patients with generalized anxiety disorder
ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی، و علایم و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an endurance training program on serum levels of leptin and chemerin adipokines in inactive lean men
تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح سرمی آدیپوکاین‌های لپتین و کمرین در مردان لاغر غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergism between the aqueous extract of saffron (Crocus sativus L) and vitamin D3 on osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells
اثر هم افزایی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L)و ویتامینD3 بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی در مغز استخوان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of freezing period on the viability and cleavage of two-cell embryos in mice
بررسی اثر مدت زمان انجماد بر زنده ماندن و کلیواژ جنین های دو سلولی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2014-8)


Effect of exercise interventions on movement performance in Parkinson disease
بررسی اثر مداخلات ورزشی روی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary tract infection in icteric infants younger than one week
بررسی عفونت ادراری در نوزادان با سن کمتر از یک هفته مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of the combination of tranexamic acid and diclofenac on pain and post-operative bleeding in patients undergoing spinal anesthesia for cesarean
تأثیر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناک بر درد و میزان خونریزی بعد از عمل سزارین در بیماران تحت بی‌حسی نخاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous and alcoholic extracts of Pelarqonium roseum on the growth of Trichomonas vaginalis in vitro
تاثیر عصاره ی آبی و الکلی ژرانیوم (Pelargonium roseum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The involvement of adrenergic system in the anxiolytic effect of hydro-alcoholic extract of Valeriana officinalis in male mice
دخالت سیستم آدرنرژیک در اثر ضد اضطرابی عصاره آبی-الکلی ریشه گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis) در موش های سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of coadministration of honey bee venom and low frequency electromagnetic field on the inhibition of angiogenesis in chick chorioallantoic membrane
اثرات توام زهر زنبور عسل و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر مهار رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intrathecal administration of Genipin on rat paw inflammatory edema in the presence and absence of morphine
اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hippocampal neurogenesis in mice at different phases of the estrous cycle
بررسی نورون زایی در مراحل مختلف چرخه استروس در هیپوکامپ موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the L5 spinal nerve ligation on Aδ- and C-fibers activation threshold and also LTP-induced by electrical high frequency stimulation of sciatic nerve in spinal dorsal horn of rats
بررسی اثرات قطع عصب نخاعی L5 بر آستانه فعال سازی فیبرهای ‌A‌-دلتا و C و نیز القای LTP در شاخ خلفی نخاع توسط تحریک الکتریکی پرفرکانس عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of essential oil of Salvia mirzayanii on learning and memory in mice using the passive avoidance learning methods
بررسی اثرات اسانس گیاه مرو تلخ (Salvia mirzayanii) بر یادگیری و حافظه موش سوری در آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the analgesic effect of the aqueous extract of Elaeagnus angustifolia in rats
بررسی اثر ضد دردی عصاره آبی میوه سنجد در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-invasive treatment of advanced atherosclerotic stenosis in the rabbit carotid artery using low-level combined dual- frequency ultrasonication
درمان غیر تهاجمی تنگی آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تابش دهی امواج فراصوتی ترکیبی دو فرکانسه کم شدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of indomethacin on pentylenetetrazole-induced kindling in male rats
اثر ایندومتاسین بر کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2014-6)


Congenital chylothorax treated with octreotide
گزارش دو مورد درمان شیلوتوراکس مادرزادی با اکتریوتاید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of thyroid function tests in children treated with Sodium valproate or phenobarbital
بررسی تست های تیروئید در کودکان مصرف کننده سدیم والپروات یا فنوباربیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of uropathogenic E. coli and detection of some virulence genes isolated from patients referred to Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2012-2013
بررسی فراوانی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک مولد عفونت ادراری و تعیین برخی ژن های ویرولانس در ایزوله‌های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of preterm labor based on vaginal pH and cervical length in low risk population during the second trimester of pregnancy
پیش بینی زایمان زودرس بر اساس طول سرویکس و pH واژن در سه ماهه دوم بارداری در جمعیت کم خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of immunization against hepatitis B vaccine among the health staff of Kashan University of Medical Sciences during 2012-2013
ارزیابی میزان پاسخ ایمنی نسبت به واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of 1661AG polymorphism for CTLA-4 gene in patients with systemic lupus erythematosus
همراهی پلی مورفیسم 1661AGژن رمز کننده آنتی ژن 4 وابسته به لنفوسیت T سیتوتوکسیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the behavioral activation/inhibition systems and personality traits among the diabetic and non-diabetic women
مقایسه صفات شخصیتی و سیستم بازداری /فعال سازی رفتاری در زنان دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of self-efficacy, self-esteem, social anxiety, shyness and aggression among high school students with different levels of assertiveness
مقایسه میزان خود کارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاش گری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرأت ورزی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different doses of caffeine and a single bout of resistant-exhaustive exercise on muscle damage indices in male volleyball players
تأثیر مصرف مقادیر مختلف کافئین و یک وهله فعالیت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of fluoxetine and fluvoxamine in the treatment of children and adolescents with depression
مقایسه تاثیر فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental effects of mood and stress induction on pain intensity in migraine patients
تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of Euphorbia cyparissias on the brain antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic male rats
تاثیر عصاره الکلی فرفیون (Euphorbia Cyparissias) بر میزان آنزیم‌های آنتی-اکسیدان بافت مغز در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2014-4)


A case of Kikuchi disease in Kashan
گزارش یک مورد بیماری کیکوچی در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of intertrochanteric fractures in elderly high-risk patients: external fixation vs. skeletal traction
مقایسه ی درمان شکستگی های اینترتروکانتریک در بیماران مسن با ریسک بالا توسط اکسترنال فیکساسیون در برابر اسکلتال تراکشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual acuity following cataract surgery in monocular patients referred to Matini hospital in Kashan, 2006-2011
مقایسه نتایج بینایی عمل جراحی آب مروارید در بیماران یک چشمی فاقد دید چشم دیگر و بیماران دارای دید کم در بیمارستان متینی کاشان طی سال های1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of β-lactamase and metallo-β-lactamase in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn wounds in Yazd burn hospital during 2011-2012
بررسی فنوتیپی آنزیم های بتالاکتاماز و متالوبتالاکتاماز سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی یزد طی سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative proteomic study of chondral chondrocytes in osteoarthritis patients with normal chondrocytes
مقایسه پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران مبتلا به استئوآرتریت با غضروف طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a 12-week interval running program on female primary school students with ADHD
بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aromatherapy with Lavender on sleep quality among patients undergoing hemodialysis
تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of life review therapy with spiritual approach on the life quality among cancer patients
تاثیر درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی بر کیفیت زندگی در بین بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise on histology of hippocampal dentate gyrus in kindled rats
بررسی تاثیر تمرین ورزشی بر ساختار بافتی جیروس دندانه ای هیپوکامپ در موش صحرایی صرعی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular screening of Y chromosome microdeletions in AZFc and AZFd regions of the non-obstructive azoospermic patients referred to Alzahra hospital in Tabriz
آنالیز مولکولی ریزحذف های کروموزوم Y در ناحیه AZFc و AZFd در بیماران مبتلا به آزوسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of coping-skills training on reducing tension in patients with epilepsy
اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش تنیدگی بیماران مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of post-training flumazenil administration on baclofen-induced amnesia in passive avoidance learning
بررسی تاثیر دریافت فلومازنیل پس از آموزش بر فراموشی القایی توسط باکلوفن در مدل احترازی غیر فعال موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of endogenous cannabinoid breakdown in the presence of verapamil on learning and memory in a rat
اثر مهار کننده تجزیه کانابینوئیدهای اندوژن در حضور وراپامیل بر پدیده های یادگیری و حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2014-4)


A case of imperforate hymen with acute urinary retention in an adolescent girl in Zahedan
گزارش یک مورد پرده بکارت بدون سوراخ با تظاهر احتباس حاد ادراری در یک دختر نوجوان در زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the causes of prolonged jaundice among the newborns referred to Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2011-2012
بررسی علل ایکتر طول کشیده در نوزادان مراجعه ‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1390 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid function in epileptic patients treated with either carbamazepine or sodium valproate in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2010-2011
بررسی عملکرد تیروئید در بیماران صرعی مصرف کننده سدیم والپروات یا کاربامازپین مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1389 تا1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of delirium, its related factors and short-term outcomes in ICU wards of Kashan Shahid-Beheshti and Isfahan Kashani hospitals during 2012-2013
تعیین فراوانی دلیریوم، عوامل مرتبط و پیامدهای کوتاه مدت آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و کاشانی اصفهان طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between quality of life, self-care capability and HbA1c level in diabetic adolescents
بررسی رابطه توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی با HbA1c در نوجوانان دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between antimicrobial resistance and class I integron in Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens in Yazd during 2012-2013
بررسی ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیکی و اینتگرون کلاس یک در پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های بالینی شهر یزد طی سال های 1391 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cognitive therapy on mental health in patients with heart failure
تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of vaginal misoprostol and laminaria on cervical ripening in labor induction among the term parturients
مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Middle-aged women's experiences on mental health promotion: a content analysis study
تجارب زنان میانسال از ارتقاء سلامت روان: یک مطالعه تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiofilm activity of cell-free supernatant from Lactobacillus casei in Pseudomonas aeruginosa
فعالیت ضد بیوفیلمی بخش شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس کازئی در سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Celebrex versus magnesium sulfate to prevent premature labor
مقایسه اثر سله برکس و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of high-dose atorvastatin on advanced soft atherosclerotic plaque in rabbit carotid artery using ultrasonographic and histological methods
بررسی تاثیر آتورواستاتین با دوز بالا بر پلاک نرم آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تصویربرداری فراصوتی و بافت شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of memory attenuation and light music on morphine dependency in male mature mice using conditioned place preference
اثر تضعیف حافظه و موسیقی آرام در پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکانی شرطی در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2014-1)


Vitamin D deficiency and related factors among the elderly with CHF
کمبود ویتامین د و عوامل همبسته با آن در سالمندان دچار نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the prevalence of pneumococcal nasopharyngeal carriers and the related risk factors among students in Kashan
بررسی فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس دانش آموزان شهر کاشان و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of cyfluthrin resistance mechanisms among German cockroach strains in vivo in Kashan during 2011-2012
بررسی مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی به سم سیفلوترین به روش تماس سطحی در شهرستان کاشان طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of dorsal hippocampal beta-1 noradrenergic receptors in memory retrieval of rats
دخالت گیرنده های بتا-1 آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در فراخوانی حافظه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the agreement between the three screening instruments for mental disorder among students of Kashan University of Medical Sciences during 2011-2012
بررسی توافق بین سه روش غربالگری اختلال روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of formaldehyde removal from aqueous solutions by advanced oxidation process (UV/H2O2)
امکان سنجی حذف فرمالدئید از محلول‌های آبی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته (UV/H2O2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early outcome of peripherally inserted central catheter versus peripheral IV line in very low birth weight neonates
مقایسه پیامدهای زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محیطی (PICC) با راه وریدی محیطی (PC) در نوزادان بسیار کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-week omega-3 supplementation on pulmonary function during classic army ranger training
تاثیر 8 هفته مصرف مکمل امگا-3 بر عملکرد ریوی حین تمرینات کلاسیک تکاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of low-power laser therapy with methylprednisolone injection in unilateral plantar fasciitis
مقایسه اثر درمانی لیزر کم توان با تزریق متیل پردنیزولون موضعی در درمان پلانتار فاشئیت یک طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the in vitro antifungal activity of various Aloe vera leaf extracts on Aspergillus flavus growth and aflatoxin B1 production
مقایسه فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف برگ گیاه صبر زرد بر میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of hydroalcoholic extract of green tea in male mice
بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی چای سبز در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of endogenous opioids in nociception among male and different phases of the mice estrous cycle
نقش اوپیوئیدهای درون زا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل سیکل جنسی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fluoxetine on hormonal axis of pituitary-gonad in adult female rats
بررسی اثر داروی فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2013-10)


First report of visceral leishmaniasis in Kashan, Iran
گزارش اولین مورد لیشمانیاز احشایی در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of skin cancer and changes in its trends in Iran
اپیدمیولوژی سرطان پوست و تغییرات روند زمانی بروز آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and radiographic findings of foreign body aspiration in children admitted to 17- Shahrivar hospital in Rasht during 1996-2008
یافته های کلینیکی و رادیوگرافی آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان بستری در بیمارستان هفده شهریور رشت طی سال های 1375 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of qnrA gene among quinolone-resistant Escherichia coli isolated from urinary tract infections in Khorram Abad during 2011-2012
بررسی ژن qnrA در جدایه های اشریشیا کلی مقاوم به کینولون جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان خرم آباد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of vancomycin- resistant enterococcus strains in fecal samples isolated from ICU patients in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2011-2012
بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1390 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation strategies in obsessive-compulsive disorder patients and healthy people
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of an 8-week walking program on quality of life in patients with thalassemia major
بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pilates training on some psychological and social factors related to falling in elderly women
بررسی تاثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of propofol and isoflurane on depth of anesthesia and blood loss during endoscopic sinus surgery
مقایسه تاثیر ایزوفلوران و پروپوفول بر عمق بیهوشی و حجم خونریزی در جراحی آندوسکوپیک سینوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pumpkin extract regimen on testicular structure and serum biochemical parameters in cyclophosphamide-treated adult rats
اثر رژیم غذایی حاوی عصاره ی تخم کدو بر روی بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between mecamylamine and nitric oxide in dorsal hippocampus using the elevated plus-maze test of anxiety
برهمکنش مکامیلامین و سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی در تست اضطراب ماز به علاوه ای شکل مرتفع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aloe-emodin on growth and induction of apoptosis in Leishmania major promastigotes in vitro
تاثیر آلوئه امودین بر رشد و القای آپوپتوز در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of low-frequency electromagnetic field on HT-29 cancer cell line
بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی کولون (HT_29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synergistic activity of various antibiotics against multidrug-resistance acinetobacter baumannii isolates using the disk diffusion method
بررسی اثر سینرژیستی آنتی بیوتیک های مختلف به روش دیسک دیفیوژن در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2013-8)


Non-Hodgkin's lymphoma of maxilla: a rare case report
گزارش یک مورد نادر لنفوم غیر هوجکین در استخوان ماگزیلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognosis and treatment of primary membranous nephropathy
پیش آگهی و درمان نفروپاتی ممبرانوس اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of cefoxitin susceptibility test compared with other diagnostic methods of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش‌های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of p53 codon 72 genotype in ductal breast carcinoma
بررسی نقش سرطان زایی ژنوتیپ کدون 72 ژن P53 در کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of a 2-month aerobic exercise on CRP of overweight female students
بررسی تأثیر دو ماه فعالیت بدنی هوازی بر تغییرات سطوحCRP دختران دانشجوی دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of bromocriptine on disease activity in rheumatoid arthritis
بررسی تاثیر بروموکریپتین بر فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serum levels of IL-4 and IgE with disease severity in allergic asthma
بررسی رابطه ی بین سطح سرمی اینترلوکین 4 و IgE با شدت بیماری در مبتلایان به آسم آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effects of silver nanoparticles on some hematological parameters during the wound healing in mice
بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی تغییرات هماتولوژیک به هنگام ترمیم زخم در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coriandrum sativum seed extract on the signs of allergic rhinitis
تاثیر عصاره دانه گشنیز (Coriandrum sativum) بر علائم رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of capsaicin receptors in periaqueductal gray on pain modulation in diabetic rats
بررسی نقش گیرنده های کاپسایسین ناحیه خاکستری دور مجرایی بر انتقال درد در موش های صحرایی نر مبتلا به نوروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-tocopherol role in prevention of noise-induced hearing loss in rabbit
بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of green tea catechins on PTZ-induced seizure in male mice
بررسی اثر کاتچین چای سبز بر تشنجات ایجاد شده با پنتیلن تترازول در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the cytotoxic effects of ethanolic extract of Ferula assa-foetida resin on HepG2 cell line
بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره اتانولی صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر سلول های ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎی ﻛﺒﺪ اﻧﺴﺎن (HepG2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2013-6)


A rare case of an isolated pelvic hydatid cyst in a 16-year-old patient
معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار 16 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aversion therapy in a case with conversion disorder associated with mood and obsessive-compulsive disorders
گزارش یک مورد اثر انزجار درمانی (Aversion Therapy) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی و وسواسی جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the physical, psychological and social problems and their relation to demographic factors among the elderly in Zahedan city during 2010-2012
بررسی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در سالمندان شهر زاهدان طی سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of abnormal birth weight among the asthmatic children (5-15 years) referred to Kashan asthma and allergy clinic during 2007-2008
فراوانی وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان 15-5 ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the prevalence of rotavirus infection among the HIV-positive patients with gastroenteritis
بررسی شیوع روتاویروس در بیماران HIV مثبت دارای گاستروآنتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency distribution of HPV18 based on the detection of E6 oncoprotein gene in cervix cancer samples
بررسی توزیع فراوانی ویروس HPV18 از طریق حضور ژن انکوپروتئین E6 در نمونه بیماران مبتلا به سرطان سرویکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alleviation of obsessive symptoms in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder using acceptance and commitment-based therapy
کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a selected spinal core-muscle stabilization training in water on pain intensity and lumbar lordosis
تأثیر برنامه تقویتی عضلات ثبات د‌هنده مرکزی ستون فقرات در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, characterization and antibacterial activity of silver nanoparticles in laboratory waste
سنتز، تعیین ساختار و فعالیت ضد باکتری نانو ذرات نقره حاصل از پسماندهای آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presence of the DBAT gene and in vitro production of Taxol in endophytic fungi isolated from Iranian yew (Taxus baccata)
حضور ژن DBAT و تولید داروی ضدسرطان تاکسول در قارچ های اندوفیت جداسازی شده از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lipid profile and oxidative stress indices in serum and liver of rat after iron-oxide nanoparticle administration
بررسی تاثیر مصرف نانو اکسید آهن بر پروفایل لیپیدی و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در سرم و کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of honey bee venom on levels of lipids and anti-mullerian hormone in a rat with polycystic ovarian syndrome
بررسی اثر زهر زنبور عسل بر تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون در موش صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of cigarette and waterpipe smoke on serum levels of LH, FSH, estradiol and progesterone in female rats
بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of FSH, LH, testosterone and testicular tissue in rats
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ‌های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2013-5)


A rare case of breast metastasis from a renal cell carcinoma
معرفی یک مورد نادر کارسینوم سلول کلیه با متاستاز به پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical distribution of mouse and mouse-borne diseases in Iran: a review article
مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the mental health and quality of life in patients with irritable bowel syndrome and healthy subjects in Kashan, Iran
مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Shiga toxin and Intimine genes in Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from urine samples in Lorestan, Iran
بررسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از نمونه های عفونت ادراری در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of serological groups A, B, C, W135, Y, X Neisseria meningitidis carriers by multiplex PCR in the nasopharynx of students in Kashan during 2011-2012
شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W135, Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013
بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening and identifying of erythrocyte alloantibodies in patients with Thalassemia major referred to Ahvaz Shafa hospital
غربالگری و شناسایی آلوآنتی بادی های گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of phosphorus removal from filtered effluent of activated sludge using the electrochemical process
بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an eight-week aerobic exercise program on the homocysteine level and VO2max in young non-athlete men
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان جوان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metformin reduces cisplatin-mediated apoptosis in gastric adenocarcinoma cells
تاثیر متفورمین بر کاهش اثر آپوپتوتیک سیس‌پلاتین در سلول‌های آدنو‌کارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a cardiac rehabilitation program on clinical and paraclinical findings of patients with ischemic heart disease
بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر یافته های کلینیکی و پارا کلینیکی مبتلایان به بیماری ایسکمی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of concomitant administration of furosemide and salbutamol on spirometry parameters in persistent asthma
تاثیر مصرف توام فوروزماید و سالبوتامول بر شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به آسم مداوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of tranexamic acid on pregnancy outcome and vaginal post-parturition hemodynamics
بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید بر وضعیت همودینامیک و پیامد مادری پس از زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2013-4)


Dendritic cell subsets biology and application in cancer immunotherapy
بیولوژی زیر رده های سلول های دندریتیک و کاربرد آنها در ایمنی درمانی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motor impairment in children with high-functioning autism and Asperger: evidence of motor sequence learning
اختلال حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و آسپرگر: شواهدی از یادگیری توالی حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the quality of sleep and restless legs syndrome among
بررسی ارتباط کیفیت خواب با سندروم پای بی قرار در بیماران کلیوی تحت همودیالیز در مراکز همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum albumin, ferritin and cholesterol levels among hemodialysis patients with major depressive disorder in Kashan Akhavan hospital during 2009-2010
بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective purification of human chorionic gonadotropin and its subunits from pregnant women urine
تخلیص هورمون hCG از ادرار زنان باردار و جداسازی زیرواحدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing RULA and Strain index methods for the assessment of the potential causes of musculoskeletal disorders in the upper extremity in an electronic company in Tehran
مقایسه ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از روش های RULA و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the reported transcutaneous bilirubin and serum bilirubin in icteric term neonates before and during photothetrapy
همبستگی سطح بیلی روبین گزارش شده از طریق روش بیلی روبینومتری جلدی و بیلی روبین سرم در نوزادان ترم ایکتریک قبل و حین فوتوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a predictive model to determine the risk factors of mental disorders following traumatic brain injury
ساخت مدل پیش بینی کننده به منظور شناخت عوامل خطرزای پدیدآیی اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the efficiency of advanced oxidation methods on dye removal from textile wastewater
بررسی تأثیر روش های اکسیداسیون پیشرفته بر حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Statins on the prognosis of cerebral ischemia
تاثیر استاتین ها بر پیش آگهی کوتاه مدت سکته های ایسکمیک مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a supportive health promotion program on the lifestyle of premenopause teachers
بررسی تأثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization and expression of GRA7 gene of Toxoplasma gondii RH strain in eukaryotic pcDNA3 plasmid
شناسایی و بیان ژنGRA7 توکسوپلاسما گونده‌ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of HU-210 on cytokines profile and the clinical signs in the experimental model of multiple sclerosis
بررسی اثر HU-210 بر پروفایل سایتوکاین ها و علایم بالینی در مدل تجربی مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 7 (2013-3)


Impact of the environmental contaminants on aquatic organisms
اثرات آلاینده های محیطی بر آبزیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Selenium in reducing the breast cancer risk
نقش سلنیوم در کاهش ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanism of Copper effect on Alzheimer's disease
مکانیسم اثر مس بر بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of Arsenic effect in cancer induction
مکانیسم اثر آرسنیک در القای سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of Selenium on human health
نقش سلنیوم در سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of multi mineral-vitamin D supplementation on metabolic profiles, hs-CRP and oxidative stress in pregnant women at risk for pre-eclampsia: a randomized controlled clinical trial
تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر پروفایل های متابولیک،hs-CRP و استرس اکسیداتیو در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topological structure of Molybdopterin-binding domain in human Xanthine oxidase
توپولوژی ساختار دامین اتصال مولیبدوپترین در گزانتین اکسیداز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace elements, cancer and health
عناصر کمیاب، سرطان و سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Zinc in health and disease
نقش عنصر روی در سلامت و بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of trace elements in environmental and nutrition sciences
بررسی نقش عناصر کمیاب در علوم محیط زیست و تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different methods to adsorb heavy metals in wastewater by blue-green algae
بررسی روش های جذب فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با به کارگیری جلبک های سبز-آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A randomized controlled clinical trial evaluating the effect of multi mineral-vitamin D supplementation on pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia
تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace element disturbances in pancreatic cancer
اختلالات عناصر کم مقدار در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic effects of Lead on different organs of the human body
اثرات سمی فلز سنگین سرب بر بخش های مختلف بدن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of Aluminum and Cadmium on liver parameters
مقایسه اثرات آلومینیوم و کادمیوم بر پارامترهای مرتبط با فعالیت کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on nickel Carcinogenesis
مروری بر سرطان زایی نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fortification of trace elements in wheat in relation to human nutrition
غنی سازی غلظت عناصر کمیاب گندم در ارتباط با تغذیه انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace elements classification in human nutrition
طبقه بندی عناصر کم مقدار در تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc as effective element in improving and treatment of prostate cancer
روی عنصری موثر در بهبود و درمان سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological removal of Lead from aqueous solutions using low-cost biosorbents
حذف بیولوژیکی فلز سرب از محیط های آبی با استفاده از جاذب های زیستی ارزان قیمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an ultrasound-assisted emulsifying microextraction method for preconcentration and determination of Aluminum in biological fluids
توسعه روش میکرواستخراج امولسیون سازی با امواج فراصوت (USAEME) برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آلومینیوم در مایعات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy metals distribution in atmospheric dusts during Autumn and Winter seasons in Isfahan
توزیع برخی از عناصر سنگین موجود در غبارات اتمسفری اصفهان در دو فصل پاییز و زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk determination for the use of Abramis brama contaminated with Chromium and Cadmium among the consumers around the Anzali Lagoon
تعیین خطر ناشی از مصرف ماهی سیم (Abramis brama) آلوده به فلزات کروم و کادمیوم در مصرف کنندگان حاشیه تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the effect of trace elements (Lead and Zinc) on amylin Amyloidogenesis in vitro
تعیین اثر عناصر کمیاب سرب و روی بر آمیلوئیدوژنز آمیلین تحت شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver nanoparticles on plasma and renal tissue of urea, creatine and uricacid changes in male rats
تاثیر نانوذرات نقره بر میزان تغییرات اوره، کراتین و اسید اوریک پلاسما و بافت کلیه در موش های صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of studies on the importance of Zinc on biological systems
مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با اهمیت روی در سیستم های بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of elements in the treatment of eye disorders
نقش عناصر در درمان اختلالات چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum-Selenium level in patients with Down's syndrome using the graphite furnace atomic absorption spectroscopy
مطالعات طیف سنجی بر روی سطح سرمی سلنیوم در افراد مبتلا به سندروم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc deficiency and its inherited disorders
کمبود روی و بروز ناهنجاری های ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Spirulina algae as a food supplementation in the zinc fortification of bread
کاربرد اسپیرولینا به عنوان مکمل غذائی روی در غنی سازی نان سنگک ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of Zinc and Copper in patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia
سطح سرمی عناصر روی و مس در بیماران تازه تشخیص داده شده لوسمی میلوییدی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of toxic heavy metals: natural products َas biosorbents
حذف فلزات سنگین سمی: محصولات طبیعی به عنوان جاذب زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the role of industrial sludge as a source of heavy metal pollution
بررسی نقش لجن فاضلاب های صنعتی به عنوان منبع آلودگی فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the application of two microalgae (Chlorella vulgaris, Spirulina platenesis) as biofilters to eliminate heavy metals from industrial waste water
بررسی به کارگیری ریزجلبک های اسپیرولینا پلتنسیس و کلرلا وولگاریس در بایوفیلترها به منظور حذف ترکیبات فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Florid on the metabolism of serum Iron-related parameters in rat
بررسی اثر فلوراید بر غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Silver nitrate effect on horseradish peroxidase enzyme
بررسی اثر نیترات نقره بر فعالیت آنزیم پرا کسیداز ترب کوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Zinc and diabetes
ارتباط بین روی و بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace element disturbances in pancreatic cancer
اختلالات عناصر کم مقدار در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating blood concentrations of trace elements Zinc, Copper, Selenium, Aluminium and Lead among dialysis patients in Ahwaz, 2012
بررسی غلظت خونی عناصر روی، مس، سلنیوم، آلومینیوم و سرب در بیماران دیالیزی شهر اهواز در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the atomic absorption spectrophotometery and photometery methods in the serum Magnesium measurements
مقایسه دو روش فتومتری و اسپکتروفتومتری جذب اتمی در اندازه گیری میزان منیزیم سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing an antioxidant effect of Peganum.harmala and nanosilver particles on glutathione peroxidase activity in male mice
مقایسه تاثیر آنتی اکسیدانی اسپند و نانوذرات نقره بر میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در موش های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lead on coagulation and fibrinolysis in vitro
مطالعه عملکرد سرب بر سیستم انعقاد و فیبرینولیز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on essential and non-essential trace elements for fish and damages caused by these toxic elements
مروری بر عناصر کمیاب ضروری و غیر ضروری برای ماهی و ضایعات ناشی از مسمومیت با این عناصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium as a carcinogen
بررسی نقش کادمیوم در سرطان زا یی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis and anti-tumor activities of newly synthesized metal complexes
فعالیت های ضد توموری و آپوپتوزیس کمپلکس های فلزی سنتز شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selenium as an effective element for lung cancer prevention and treatment
سلنیوم عنصری موثر در پیشگیری و درمان سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uptake and root-to-shoot transfer of cadmium in alfalfa from a soil treated with sewage sludge, municipal waste compost and cow manure
جذب کادمیوم توسط ریشه و انتقال آن به شاخساره یونجه از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrastructural changes of Schwann cells and nerve fibers of rabbit cardiac ganglia after methyl mercury administration
تغییرات فرا ساختاری سلول های شوان و رشته های عصبی گانگلیون های قلب خرگوش پس از تجویز متیل مرکوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nanosilver on Alkalin phosphatase activity and liver tissue in male rats
تاثیر نانوذرات نقره بر میزان تغییر آنزیم آلکالن فسفاتاز و بافت کبد در موش های صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ω3 fatty acids supplementation on iron nutritional status in patients with gastric cancer during chemotherapy
تاثیر مکمل یاری اسیدهای چرب 3ω بر وضعیت تغذیه ای آهن در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ω3 fatty acids supplementation on iron nutritional status in patients with gastric cancer during chemotherapy
تاثیر مکمل یاری اسیدهای چرب 3ω بر وضعیت تغذیه ای آهن در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc on alcohol dehydrogenase activity
تاثیر عنصر روی بر عملکرد الکل دهیدروژناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cu nutrition on growth and essential oil content of salt-stressed rosemary plants
تأثیر تغذیه مس بر رشد و مقدار اسانس رزماری در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Trientine and flaxseed oil on serum Copper and lipoproteins in diabetic rats
تاثیر تجویز بزرک و Trientine بر میزان یون مس سرم و پروفایل لیپیدی در موش های صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minerals status in women with polycystic ovary syndrome
بررسی وضیعت عناصر معدنی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metals in water and sediments of Amirkolayeh wetland (Guilan)
بررسی و مطالعه برخی از فلزات سنگین در آب و رسوبات سطحی تالاب امیرکلایه استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the levels of trace elements in the coastal waters of West Guilan and their effect on the Enterococcus. Faecium and E. faecalis in the waters of these areas
بررسی میزان عناصر کمیاب موجود در آب های ساحلی غرب استان گیلان و مطالعه اثر این عناصر بر روی Enterococcus Faecium و Enterococcus Faecalis موجود در آب های این مناطق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaching of Aluminum from aluminum cook wares during cooking the Iranian foods
بررسی میزان شویش آلومینیوم از ظروف آلومینیومی در اثر تهیه غذاهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of Zinc and Copper in individuals with giardiasis
بررسی میزان روی و مس در افراد مبتلا به ژیاردیازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the contamination of heavy metals in sediment of fish (Cyprinus carpio) from Anzali international wetland, Giulan
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات سطحی و اندام های مختلف ماهی کپور تالاب بین المللی انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Iron, Zinc, Manganese, and Copper in Anethum graveolens L. and Trigonella foenum-graecum L. herbs
بررسی مقایسه ای عناصر آهن، روی، منگنز و مس در شوید و شنبلیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dermal exposure to Silver nanoparticles on the levels of the white and red blood cells in male rats
بررسی تاثیر تماس پوستی با نانوذرات نقره بر میزان تغییرات گلبول های سفید و قرمز در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on catalase activity in mice treated with nanosilver particles as a trace element consequent received alcoholic extract of Peganum harmala l
بررسی فعالیت کاتالاز در موش های تیمار شده با نانوذرات نقره متعاقب دریافت عصاره الکلی اسپند (Peganum Harmala L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of Nitrate removal by adsorption/Fe/H2O2 process from water: Kinetics and operation parameters
بررسی فرآیند جذب Fe/H2O2در حذف نیترات از آب: تعیین کینتیک و پارامترهای بهره برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the biochemical factors and liver tissue changes in male rats intoxicated with Manganese
بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافت کبد در موش های صحرائی نر مسموم شده با منگنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catecholamine contents of different regions in the adult rat brain are altered following short and long-term exposures to Pb+2
تاثیر کوتاه و بلند مدت سرب بر میزان کاتکول آمین های نواحی مختلف مغز موش های صحرائی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the relation between the levels of trace elements and minerals with cardiac ventricular rupture in rats
بررسی ارتباط تغییر در مقدار برخی عناصر معدنی و کمیاب با پارگی قلب در موش های صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of toxic and non-toxic hair trace elements in patients with breast cancer and benign breast diseases
بررسی عناصر کم مقدار سمی و غیر سمی موجود در موی بیماران مبتلا به سرطان پستان و بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the changes in milk Cl, Na and K concentrations during different ages of subclinical mastitic river buffaloes in Tabriz, Iran
بررسی تغییرات مقادیر کلر، سدیم و پتاسیم شیر در سنین مختلف گاومیش های رودخانه ای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Are there any association between matrix Gla protein (MGP) as a calcium scavenger and coronary artery stenosis?
بررسی ارتباط بین ماتریکس گاما کربوکسی گلوتامیک اسید پروتئین و گرفتگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the changes in serum parameters associated with iron metabolism in male rat exposed to Lead
بررسی تغییر در پارامترهای مرتبط با متابولیسم آهن در موش صحرائی نر متعاقب تاثیر سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the folding variations in human amylin peptid in the presence of Lead and Selenium
بررسی تغییرات تاخوردگی پپتید آمیلین انسانی در حضور سرب و سلنیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver nanoparticles and hydroalcholic extract of Ginger and Camphor on liver tissue and enzymes
بررسی تاثیرنانو ذرات نقره و عصاره هیدروالکلی زنجبیل و کافور بر بافت و آنزیم های کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gold nanoparticles on Balb/c mice kidneys
بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر کلیه موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of water hardness in reducing heart and kidney diseases in Samirom using the RS & GIS technologies
بررسی تاثیر سختی آب آشامیدنی در کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و کلیوی در سمیرم با استفاده از فناوری RS و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the increased level of Lead on in-vitro serum lipid peroxidation
بررسی تاثیر افزایش سرب بر روند پراکسیداسیون لیپیدهای سرم: یک مطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of trace metal (cd, cr, cu) – induced oxidative stress in presence of H2O2 on purified DNA strands break from nonpathogenic Escherichia coli
بررسی تاثیر استرس اکسیداتیو بر برش رشته های DNA خالص شده از باکتری اشریشیاکلی غیرپاتوژن القا شده با کادمیوم، کروم و مس در حضور پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of serum Copper and Zinc levels with colorectal cancer
بررسی ارتباط میزان مس و روی در سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium in maternal and umbilical cord blood and their deficiency prevalence
بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی، مس، منیزیم، آهن و کلسیم مادر و بند ناف با یکدیگر و شیوع کمبود آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on the toxic effect of chromium oxide on mouse bone marrow stem cell
بررسی اثرات سمی کرومیوم اکسید بر سلول های بنیادی مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of chromium and exposure time on growth parameters of earthworms
بررسی اثر سطوح مختلف آلودگی خاک به کروم و مدت زمان در معرض قرار گرفتن، بر پارامترهای رشدی کرم های خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Mercury on in-vitro serum lipid oxidizability
بررسی اثر جیوه بر قابلیت اکسید پذیری لیپیدهای سرم در خارج بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antimony contamination in groundwater resources: a case study
بررسی آلودگی آنتیموان در منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lead, Cadmium and Mercury in white and ghezelalla fish
اندازه گیری میزان فلزات سرب، کادمیوم وجیوه در ماهی سفید و ماهی قزل آلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic in salt by the Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
اندازه گیری میزان فلزات سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک در نمک طعام توسط دستگاه گرافیت کوره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metals in fish muscle tissue using the flame atomic absorption spectroscopy
اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Lead and Cadmium from environmental water samples by solid phase extraction using the modified magnetic nanoparticles prior to their determination by FAAS
استخراج سرب و کادمیوم از نمونه های آبی محیط زیست به روش استخراج فاز جامد با استفاده از اصلاح سازی نانو ذرات مغناطیسی و اندازه گیری آنها به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the activity of delta-aminolevulinate dehydratase in red blood cells and the levels of zinc and Iron in haemodialysis patients
میزان فعالیت دلتا- آمینو لوولینات دهیدراتاز گلبول قرمز و مقدار روی و آهن در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of excess Iodine on immune system: an in-vitro study
بررسی اثرات ید اضافی بر سیستم ایمنی: یک مطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cu, Fe and Zn concentrations in diet of the Holstein dairy cattle on industrial and semi-industrial farms in Isfahan
ارزیابی عناصر مس، روی و آهن در جیره گاوهای شیری گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between Lead exposure and cardiovascular diseases
ارتباط مواجهه با سرب و بیماری های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of zinc oxide nanoparticles on renal function in mice
اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کلیه در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the synergic effects of nanocopper particles and Melissa officinalis L. essential oil on growth inhibition of Staphylococcus aureus
اثرات هم افزایی نانوذرات مس و اسانس روغنی گیاه بادرنجبویه در مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The destructive effect of strontium on bone metabolism
اثرات مخرب استرانسیوم بر متابولیسم استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of zinc on serum parameters related to thyroid and parathyroid glands in rats exposed to cadmium
اثرات محافظتی عنصر روی بر فعالیت غدد تیروئید و پاراتیروئید در موش‌های صحرایی مسموم شده با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ffect of Chromium supplementation on blood glucose, lipid profile and lipids peroxidation in type 2 diabetic patients
اثر مصرف کروم بر قند خون، پروفایل لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدهای خون در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc supplementation reduces atherogenic index of serum in women with polycystic ovary syndrome
اثر کاهندگی شاخص آتروژن سرمی توسط مکمل یاری با روی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of copper and zinc as effective trace elements in human body
اثر روی و مس به عنوان عناصر کمیاب و موثر در بدن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dialysis on the Zinc, Copper, Selenium Aluminium and Lead blood levels in dialysis patients in Ahwaz during 2011-2012
اثر دیالیز بر غلظت خونی عناصر روی، مس، سلنیوم، آلومینیوم و سرب در بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron intake and breast cancer
بررسی رابطه میزان آهن دریافتی و سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination of Zayandeh Rud sediments with some heavy metals and chemical parameters
آلودگی رسوبات زاینده‌رود با برخی از فلزات سنگین و پارامترهای شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2013-1)


A survey on the bacterial and fungal contamination of German cockroaches in Mashhad Imam- Reza hospital during 2009-2010
بررسی عوامل میکروبی و قارچی دستگاه گوارش سوسری‌های آلمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی سال های 1389 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of QT dispersion in children with breath-holding spells
ارزیابی پراکنش QT در کودکان با حملات ریسه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency and risk factors for early-onset ventilator-associated pneumonia in intensive care units of Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2009-2010
بررسی فراوانی عوامل خطرزای پنومونی زودرس وابسته به ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1388 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the risk of acute coronary syndrome in the elderly based on reported symptoms
پیش گویی ابتلا به سندروم‌ حاد کرونر بر اساس نشانه‌های گزارش شده در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the competing risk models for the analysis of risk factors in patients with breast cancer
به کارگیری مدل‌های ریسک رقابتی برای تحلیل عوامل مخاطره در بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the chemical composition of the essential oil obtained from the vegetative and reproductive organs and an antimicrobial activity of essential oil and extract of two Salvia species in Kashan region
بررسی ترکیب شیمیائی اسانس اندام های رویشی و زایشی و خاصیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره دو گونه از جنس مریم گلی (Salvia L.) منطقه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of artemether on the recovery of lesions caused by Leishmania major
ارزیابی اثر داروی آرتمتر بر بهبودی زخم ایجاد شده بر اثر لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between single-nucleotide polymorphism in the TNF-gene promoter and susceptibility to chronic hepatitis B infection in patients referring to Taleghani hospital in Tehran
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی پروموتر ژن TNF-α و استعداد ابتلا به عفونت مزمن هپاتیت B در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of drainage following an uncomplicated laparoscopic cholecystectomy
بررسی تاثیر استفاده از درن بر عوارض بعد از عمل کوله سیستکتومی بدون عارضه به روش لاپاراسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of a simulated action potential simulation and vibration in reducing neck and shoulder pain and disability in patients with trigger points in trapezius and levator scapulae muscles
مقایسه تاثیر همانند سازی پتانسیل عمل و ویبریشن در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در افراد دارای نقاط ماشه ای در عضلات تراپزیوس و لواتور اسکاپولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of methanol extract of soy on the apoptosis of hippocampal cells in ovariectomized rats
تأثیر عصاره متانولی سویا بر آپوپتوزیس سلول‌های هیپوکامپ در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on AQP5 gene expression in HT-29 human colorectal cancer cells
بررسی تاثیر کورکومین بر میزان بیان آکواپورین 5 در سلول های سرطانی روده بزرگ انسان (HT_29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of oral morphine self-administration to induce dependence, tolerance and hyperalgesia in rat
کارایی مدل خودمصرفی خوراکی مورفین از نظر القا وابستگی، تحمل و هیپرآلژزیا در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2012-10)


Evaluating the results of bile culture and antibiogram in cholecystectomized patients hospitalized in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2010-2012
بررسی نتایج کشت صفرا و آنتی بیوگرام در بیماران کله سیستکتومی شده بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1389 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating in-hospital delay for fibrinolytic therapy of myocardial infarction patients with acute ST-elevation in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2007-2010
بررسی میزان تاخیر داخل بیمارستانی درمان فیبرینولیتیکی بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ( ST STEMI) در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 89-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a multi-criteria decision-making model in selecting optimized airborne iodine absorbent released from nuclear power plants and installations in Iran
کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب جاذب بهینه ید رادیواکتیو هوابرد ناشی از تاسیسات و نیروگاه های هسته ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of the apoptotic genes Bax and Bcl-2 in rat hippocampus following transient ischemia
بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2و Bax در هیپوکامپ مغز موش صحرایی به دنبال ایجاد ایسکمی موقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nicotine restores morphine-induced amnesia via activation of dopamine D1 receptors in the nucleus accumbens
برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین از طریق فعال شدن گیرنده های دوپامینی D1 هسته آکومبنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between highly sensitive – C reactive protein and acute cerebral ischemia
تعیین ارتباط پروتئین واکنشی c با حساسیت بالا با سکته مغزی ایسکمیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The isolation and identification of biofilm-forming bacteria in a membrane bioreactor and its removal by silver nanoparticles
جداسازی و شناسایی باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم دستگاه بیوراکتور غشایی(MBR) و حذف آنها به وسیله نانو ذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the antimicrobial properties of pomegranate seed and peel extract with common antibiotics used on helicobacter pylori isolated from biopsies of patients referring to Kashan Shahid-Beheshti hospital
مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره دانه و پوست انار و آنتی بیوتیک های رایج بر روی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of chemical compounds on the removal and stabilization of heavy metals in soil and contamination of water resources
نقش ترکیبات شیمیایی بر میزان حذف و تثبیت فلزات سنگین در خاک و آلودگی منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of prednisolone and promethazine in the treatment of hyperemesis gravidarum: a double-blind, randomized clinical trial
مقایسه اثر پردنیزولون و پرومتازین در درمان استفراغ های شدید دوران بارداری: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the cytotoxic effect of cantharidin on Leishmania major promastigote and amastigote survival in vitro
بررسی اثر سایتوتوکسیک کانتاریدین بر بقای پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of lycopene on telomerase activity in the human leukemia cell line K562
بررسی اثر لیکوپن بر میزان فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلول لوسمی انسان K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of chronic administration of furosemide and thiamine on isolated heart in rat
تاثیر مصرف مزمن فروزماید و تیامین بر قلب ایزوله موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2012-7)


A case report of HIN1 pneumonia in a patient with systemic lupus erythematosus
گزارش یک مورد پنومونی ناشی از آنفلونزای H1N1 در بیمار لوپوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of head, neck and torso injuries in taekwondo, karate and judo
همه گیری شناسی آسیب های سر، گردن و تنه در تکواندو، کاراته و جودو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the clinical and paraclinical aspects of Kawasaki patients referred to Bandar-Abbas children hospital during 2008-2011
بررسی جنبه های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کاوازاکی بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال های 1387 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of incidence rate for female genital cancers based on cancer registry data in Fars province during 2003-2009
بررسی روند بروز سرطان های دستگاه تناسلی زنان در استان فارس بر اساس داده های ثبت سرطان طی سال های 1382 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance pattern of Vibrio cholerae strains isolated from the stool of cholerae patients in Kashan during 1998-2009
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلره های جدا شده از مدفوع بیماران مبتلا به اسهال وبایی شهرستان کاشان طی سال های 1377 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between working memory and quality of life in multiple sclerosis patients
ارتباط بین حافظه کاری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patients with common variable immunodeficiency and detection of IL-2 as a cell-mediated immune index
ارزیابی بیماران با نقص ایمنی متغیر شایع و تعیین اینترلوکین 2 به عنوان شاخص عملکرد ایمنی سلولی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of plasma beta-2-microglobulin level in hemodialysis patients with carpal tunnel syndrome
بررسی سطح پلاسمایی بتا دو میکروگلوبولین در بیماران همودیالیزی مبتلا به سندروم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the immunogenicity for plasmid encoding GRA5 antigen of Toxoplasma gondii in BALB/c mice
ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسما گوندی در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A molecular beacon-based real time PCR assay for quantitative detection of Toxoplasma gondii in rat
ردیابی کمی توکسوپلاسما گوندیی توسطReal-time PCR با استفاده از پروب Molecular beacon در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a sesame seed regimen on the adult rat testicular structure
اثر رژیم غذایی حاوی دانه ی کنجد بر روی بیضه موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of Cannabis sativa leave on neuronal density of CA1, CA2 and CA3 regions of rat hippocampus
بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه Cannabis sativa بر تراکم نورونی مناطق CA1، CA2، وCA3 هیپوکامپ در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of dorsal hippocampal GABA receptors on state-dependent learning induced by CB1 cannabinoid receptors agonist in mice
تاثیر گیرنده های گابای هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی C‏B1 در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2012-5)


Epidemiologic evaluation of deep neck infections among the hospitalized patients in Kashan Matini hospital (September 2006-August 2007)
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت‌های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of electrochemical process and Alum coagulation in removing turbidity and coliform bacteria from the synthetic wastewater
مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors associated with depression in type 2 diabetics
عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and severity of animal Fasciolosis in six provinces of Iran
میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال های 1388تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival rate among children with acute lymphoblastic leukemia based on their relapse status in Shiraz Shahid Faghihi hospital during 2004-9
تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and adolescents in Kashan during 2009-11
فراوانی سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان چاق شهر کاشان طی سال های 1388 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of mutation for drug resistance gene in cutaneous leishmaniasis
بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis
بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interleukin –27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy
بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy
مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund’s adjuvant-induced chronic inflammation
تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain
مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2012-5)


Comorbidity of mental disorders among the stuttering children referred to speech therapy department of Akhavan hospital in Kashan
همبودی اختلالات روانی در کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به بخش گفتار درمانی بیمارستان اخوان کاشان طی سال های 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the problems among the physical-mental disabled children under the coverage of Kashan rehabilitation centers
بررسی مشکلات مرتبط با ناتوانی افراد دچار کم توانی ذهنی جسمی تحت پوشش مراکز توانبخشی شهرستان کاشان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum zinc level in children with acute gastroenteritis admitted to Kashan Shahid Beheshti hospital
بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of thrombophilia gene polymorphisms: factor V Leiden, prothrombin G20210A, methylenetetrahydrofolate-reductase and platelet PLA2 antigen in Shahrekord
فراوانی پلی مرفیسم های ژن های ترومبوفیلی: فاکتور پنج لیدن، پروترومبین G20210A، متیلن تتراهیدرو فولات ردوکتاز و آنتی ژن PLA2پلاکتی در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum digoxin level among patients referred to Kashan cardiovascular clinic during 2009-10
بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیماری های قلب و عروق شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors for choosing the delivery method among the pregnant women in Kashan
تعیین عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological and molecular characterization of Dicrocoelium isolated from sheep in the north and center of Iran
بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of training on social adaptation in mothers of educable mentally- retarded children based on Roy adaptation theory
تأثیر آموزش بر سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر بر اساس تئوری سازگاری روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of bee venom on human acute T-cell lymphoblastic leukemia cell line apoptosis
بررسی اثر زهر زنبور عسل بر آپوپتوز رده سلولی سرطانی لوکمی لنفوبلاستی حاد انسانی سلول T
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined application of wet-bulb globe temperature and heart rate under hot climatic conditions: a guide to better estimation of the heat strain
کاربرد توام شاخص دمای تر گوی سان و ضربان قلب در شرایط آب و هوایی گرم: راهنمایی برای برآورد بهتر استرین گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise and chronic administration of nandrolone decanoate on expression of rat heart sarcolemmal ATP- sensitive potassium channels
بررسی اثر ورزش و تجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت بر میزان بیان کانال های پتاسیمی حساس به ATP سارکولم در قلب موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of Indomethacin and Magnesium-sulfate in the treatment of preterm labor
مقایسه اثر ایندومتاسین و سولفات منیزیوم در درمان زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2012-4)


Evaluating the hospitalization costs for elderly patients in teaching hospitals of Kashan university of medical sciences during 2009-10
بررسی هزینه بستری سالمندان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال های 1388 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrochemical process efficiency for the removal of organic phosphorus from synthetic wastewater
بررسی کارایی فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر آلی از فاضلاب دست ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between advanced O3/UV and H2O2/UV oxidation processes for the treatment of municipal solid waste leachate
مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته H2O2/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accordance between serum β-hCG and vaginal ultrasonography in confirming a complete abortion
بررسی توافق سونوگرافی واژینال و گنادوتروپین جفتی انسانی (β hCG) سرم در تأیید کامل بودن سقط طبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the radiographic grading scales, knee pain, signs, movement dysfunctions and the quality of life related to osteoarthritis in ex-elite track and field athletes and non-athletes
مقایسه درجه استئوآرتریت رادیوگرافیک و درد زانو، میزان علائم، مشکلات عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی در ورزشکاران نخبه بازنشسته دو و میدانی و افراد غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular characterization of zoonotic isolates of Enterocytozoon bieneusi in Iran
شناسایی مولکولی ایزوله های زئونوز انتروسایتوزون بینئوسی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different interactions of Hsp90 and Hsp90 with different substrates
واکنش متفاوت ایزوفرم های آلفا و بتای پروتئین حرارتی 90 با سوبستراهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epinephrine and norepinephrine follow-up response to an exhausting aerobic exercise
پاسخ تعقیبی هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین به یک فعالیت بدنی شدید و خسته کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coliform bacteria removal from contaminated water using nanosilver
بررسی اثر نانونقره بر حذف باکتری های کلیفرم از آب آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of aerobic training on CD25, Interleukin-2 and salivary IgA in elderly men
تاثیر تمرین هوازی بر تعداد سلول های CD25 مثبت، سطح IL2 و غلظت IgA بزاقی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the complications of Gomco and classic methods of circumcision
مقایسه عوارض عمل ختنه به روش Gomco با روش عمل کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract from rhizome of Cynodon dactylon L. pers on renal and hepatic catalase activity and testicular histopathology in diabetic rats
بررسی اثر عصاره آبی ریزوم مرغ (Cynodon dactylon L. Pers) بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز کبد و کلیه و هیستوپاتولوژی بیضه در موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the adenosine A1 receptor agonist on demyelination and remyelination processes in lysolecithin induced demyelination in rat optic chiasm
اثر آگونیست انتخابی گیرنده آدنوزینی A1 بر روند تخریب و ترمیم میلین القاء شده با لیزولستین در عصب و کیاسمای بینایی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2011-12)


لزوم استفاده از نقاط انفصال جدید برای دسته بندی انواع مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوس
لزوم استفاده از نقاط انفصال جدید برای دسته بندی انواع مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of angioimmunoblastic T-cell lymphoma in a 16-year-old patient
معرفی یک مورد لنفوم آنژیوایمنوبلاستیک سلول T در یک بیمار 16 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum ferritin level in febrile children with and without seizures
مقایسه میزان فریتین سرم در کودکان دچار تشنج تب با موارد تب دار بدون تب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the corrosive and scale-forming indices of water in the villages under the coverage of Kashan rural water and wastewater company during 2007-9
بررسی شاخص های خورندگی و رسوب گذاری آب روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار کاشان طی سال های 88-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of attempted suicide in Kashan during 2003-8
بررسی اپیدمیولوﮊیک اقدام به خودکشی در شهرستان کاشان در سال های 87-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals
بررسی استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the variations of temperature, moisture, pH and carbon to nitrogen ratio in producing compost by stack method
بررسی تغییرات دما، رطوبت، pH و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between mothers' and daughters' self-esteem
بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between serum adiponectin level and blood glucose concentration in adult asthmatic patients
ارتباط آدیپونکتین و غلظت گلوکز سرم در بزرگسالان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the sensitivity and specificity of total and free sialic acid levels for the diagnosis of bladder cancer and its relation to the stage and grade of tumor malignancy
بررسی حساسیت و ویژگی سطوح سرمی سیالیک اسیدهای توتال و آزاد در تشخیص سرطان مثانه و ارتباط آنها با درجه و مرحله بدخیمی تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of biosurfactant-producing bacteria from the Caspian Sea and determination of their biosurfactant activity
جداسازی باکتری های تولیدکننده بیوسورفکتانت از اکوسیستم دریای خزر و تعیین فعالیت بیوسورفکتانتی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of nestin and nerve growth factors in adipose-derived mesenchymal stem cells
بررسی بیان نستین و فاکتورهای رشد عصبی در کشت سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an 8-week resistance training program on acetylcholinesterase activity in rat muscle
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر فعالیت استیل کولین استراز در عضلات موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of apraclonidine versus timolol in preventing the intraocular pressure elevation after YAG laser capsulotomy
مقایسه اثر قطره های آپراکلونیدین نیم درصد و تیمولول نیم درصد در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از یاگ لیزر کپسولوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Salvia officinalis on memory impaired by post-training administration of morphine using a passive avoidance paradigm in rat
اثر عصاره آبی الکلی سالویا افیسینالیس بر فراموشی ناشی از تزریق پس از آموزش مورفین در روش یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lithium on neuropathic pain induced by partial ligation of rat sciatic nerve
بررسی اثر لیتیوم بر درد نوروپاتیک ناشی از بستن ناقص عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2011-9)


Oral care in ICU patients: a review of research evidence
مراقبت از دهان در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مروری بر شواهد تحقیقاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the quantity and composition of solid waste generated in Kashan during 2009-10
بررسی ترکیب و میزان زباله های تولیدی شهر کاشان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amount of baking soda and salt in bakeries of Mehrdasht city (Najafabad) during 2009-10
بررسی میزان جوش شیرین و نمک در نان نانوایی های مهردشت نجف آباد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological survey of confirmed influenza A (H1N1) in Kashan, Aran and Bidgol cities during 2009-10
بررسی اپیدمیولوژیک موارد قطعی آنفلوانزای (A (H1N1 در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Aran and Bidgol from April to September 2009
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل طی شش ماهه اول سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of postpartum depression and its relation to some psychosocial factors in mothers referred to health centers of Kashan during 2007-8
بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Restless legs syndrome and the quality of sleep in type II diabetes
سندروم پاهای بی قرار و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing visual perceptual skills among 8 to 10-year-old strabismal/non-strabismal cerebral palsy children
مقایسه مهارت های ادراک بینایی در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک با و بدون استرابیسم 8 تا10 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of musculoskeletal complications among the diabetic patients referred to Kashan diabetes center during 2009-10
بررسی فراوانی عوارض عضلانی اسکلتی در مبتلایان به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric evaluation of Shah version of modified Barthel index in elderly people residing in Kashan Golabchi nursing home
روانسنجی نسخه شاه مقیاس بارتل تجدید نظر شده در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the diagnostic value of transvaginal ultrasonography for endometrial abnormalities in premenopausal women with abnormal uterine bleeding
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات آندومتر در خانم های پره منوپوز مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein
کلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتئین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and cloning of the gene encoding EG95 protein in Iranian isolate of Echinococcus granulosus
شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتئین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactions between Matricaria recutita and cisplatin on PTZ-induced seizure threshold in mice
بررسی اثرات متقابل گیاه بابونه (Matricaria recutita) و سیس پلاتین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2011-6)


Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review
سندروم قبل از قاعدگی و طب مکمل در ایران: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drainage methods for the control of mosquitoes
مروری بر روش های زهکشی در کنترل پشه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers satisfaction of hospital care in the pediatric ward of Kashan Shahid Beheshti hospital during 2010-11
بررسی رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of hospital services in Kashan educational hospitals during 2008-9: the patients' viewpoint
بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی کاشان طی سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) multidrug-resistance produced by Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical and environmental specimens in Kashan Shahid Beheshti hospital during 2010-11
فراوانی سودوموناس آئروژینوزای مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between obesity, physical activity and socioeconomic status among girl students living in northern Tehran
رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between turbidity, residual chlorine concentration and microbial quality of drinking water in rural areas of Kashan during 2008-9
بررسی رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقیمانده در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The diagnostic value of pleural fluid cytology and biopsy compared to surgical procedures in malignant pleural effusion
ارزش سیتولوژی و بیوپسی بسته پلور در مقایسه با روش های جراحی در تشخیص بدخیمی پلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of educational workshop on self-esteem of students at Kashan university of medical sciences
بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between apomorphine and histaminergic system of mouse dorsal hippocampus in the elevated plus-maze test of anxiety
برهمکنش آپومورفین و سیستم هیستامینرژیک هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی در تست اضطراب ماز به علاوه ای شکل مرتفع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aspirin for prevention of preeclampsia in women with abnormal ultrasonic findings in uterine artery
بررسی تأثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of methanolic soy extract on serum levels of lipid and lipoproteins in ovariectomized rats
تآثیر عصاره متانولی سویا بر میزان لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparus women
بررسی تأثیر بروملین خوراکی (آناناس) بر بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2011-4)


Evaluation of parasitic and fungal contamination and physicochemical parameters of indoor public swimming pools in Kashan during 2008-9
بررسی آلودگی های انگلی و قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال های 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the correlation between burnout syndrome dimensions and demographic characteristics of cashiers in state banks of Kashan
بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and multi-drug resistance of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) isolated from children under 5 years of age with diarrhea in Kashan Shahid Beheshti Hospital during 2009-10
بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1388تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of a moderately halophilic bacterium resistant to some toxic metals from Aran & Bidgol Salt Lake and its phylogenetic characterization by 16S rDNA gene
جداسازی باکتری نمک دوست نسبی مقاوم به برخی فلزات سمی از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آن با استفاده از ژن 16SrDNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of drug resistance gene in trichomonas vaginalis by PCR
بررسی ژن مقاومت دارویی در تریکوموناس واژینالیس به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between neonatal phototherapy and risk of childhood asthma in children referred to pediatric clinic of Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2009
بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی با آسم در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nursing process education on nursing care quality of schizophrenic patients
تاثیر آموزش فرآیند پرستاری بر کیفیت مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the effect of mesenteric ischemia on pH value and potassium level of DPL in rats
بررسی تاثیر ایسکمی مزانتر بر میزان pH و پتاسیم در لاواژ تشخیصی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between touch cytology and histology method in diagnosing Helicobacter pylori infection
مقایسه روش سیتولوژی تماسی و بافت شناسی جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of stool antigen test for the non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients referred to GI clinic of Kashan Shahid Beheshti Hospital during 2007-8
بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتلایان به سوءهاضمه مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the healing effects of topical phenytoin, conjugated estrogen and silver sulfadiazine on skin wounds in male rats
مقایسه اثر ترمیمی فنی توئین، استروژن کونژوگه و سیلورسولفادیازین موضعی در زخم‌های ایجاد شده در پوست موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of N-acetylcysteine on blocking potentiation of noise induced hearing loss by carbon monoxide in rabbits
بررسی تاثیر حفاظتی اِن استیل سیستئین بر مهار اثر مونواکسیدکربن در تشدید افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2011-3)


Intra-abdominal aortic injury during lumbar disc surgery, a case report
گزارش یک مورد پارگی آئورت شکمی در عمل جراحی دیسک کمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and work-related risk factors among the employees of an automobile factory in Tehran during 2009-10
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی و ریسک فاکتورهای شغلی آن در شاغلین یکی از صنایع خودرو سازی تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of perineal trauma in normal spontaneous vaginal delivery in Shabih-khani Maternity Hospital of Kashan during 2007-9
بررسی شیوع تروماهای وارده به پرینه در حین زایمان طبیعی در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های 1386 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of sport trauma in men's sport leagues of Kashan during 2008-9
بررسی تروماهای ورزشی مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان طی سال های 1387 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on acute stress, post-traumatic stress disorder and quality of life in injured accident survivors admitted to Rasht Porsina Hospital during 2009-10
بررسی استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی بعد از سوانح رانندگی در مصدومین بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of childhood burns in children referred to Velayat Burn University Hospital of Rasht during 2008-9
اپیدمیولوژی سوختگی کودکان مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی سوانح، سوختگی و ترمیمی ولایت رشت در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of blunt hepatic trauma in patients referred to Isfahan Alzahra Hospital during 1998-2008
بررسی مصدومین مبتلا به ترومای غیرنافذ کبد در بیمارستان الزهراء (س) اصفهان طی سال های 1377 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trauma epidemiology and its consequences in victims referred to Kashan Trauma Center during 2007-8
اپیدمیولوژی تروما و پیامدهای آن در مراجعین به مرکز ترومای کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational and non-occupational risk factors in occupational hand injuries
بررسی برخی از عوامل شغلی و غیرشغلی مرتبط با آسیب های شغلی دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on trauma epidemiology in children referred to Isfahan Alzahra Hospital during 2004-7
بررسی همه گیر شناسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء (س) اصفهان طی سال های 1383 تا 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the central venous catheter complications of burned patients in Imam Mousa Kazem Hospital of Isfahan during 2007-8
بررسی میزان بروز عوارض ناشی از تعبیه کاتتر عروق مرکزی در بیماران سوخته بستری شده در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان طی سال های 1386تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the effect of perturbation training on gait kinematics of patients with anterior cruciate ligament injury
بررسی تاثیر تمرینات اغتشاشی بر کینماتیک راه رفتن افراد با ضایعه لیگامنت صلیبی قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2011-1)


A case report on tubular duplication of cervical esophagus
گزارش یک مورد دوپلیکاسیون توبولار مری گردنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesing the result of exercise test on the patients with typical and atypical chest pain referring to the Mazandaran Cardiac Center in 2007
بررسی نتایج تست ورزش در مبتلایان به دردهای تیپک و غیرتیپک قفسه سینه مراجعه کننده به مرکز قلب مازندران طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of non-myeloablative stem cell transplantation and DLI as a selective treatment in class III ß-thalassemic patients
گزارش اثربخشی پیوند سلول های بنیادی غیر ریشه کن کننده همراه با انفوزیون لنفوسیت دهنده به عنوان یک درمان انتخابی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور نوع 3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular investigation of mtDNA A1555G, A3243G and A7445G mutations among the non syndromic hearing loss cases in Fars, Iran
بررسی مولکولی جهش های میتوکندریایی A1555G، A3243G و A7445G در ناشنوایان غیرسندرومی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular characterization and SCCmec typing in meticillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical samples
بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ژن SCCmecدر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effective dose of warfarin in treatment course of the patients referring to Kashan Heart Clinic
بررسی دوز موثر وارفارین در سیر درمان بیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب کاشان طی سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Complications of pregnancy in patients with hyperemesis gravidarum
بررسی عوارض حاملگی در بیماران با تهوع و استفراغ شدید دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of RT-PCR for the detection of E. coli in drinking water
بررسی کارآیی روش زنجیره ای پلی مرآز با نسخه برداری معکوس در تعیین اشریشیا کلی موجود در آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relevance of serum vitamin D level and the disease activity in rheumatoid arthritis
‌ارتباط سطح‌ سرمی‌ ویتامین D ‬با فعالیت‌ بیمار‌ی‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ ‌آرتریت‌ روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival analysis of gastric cancer patients refering to Emam-Khomeini hospital using Weibull cure model
تحلیل بقای مبتلایان به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان امام‌خمینی تهران با استفاده از مدل شفایافته وایبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of dexamethasone on post-cholecystectomy nausea and vomiting
تأثیر دگزامتازون وریدی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The interaction between harmane and nicotinic receptors of dorsal hippocampus in a hole-board test of anxiety in mice
برهم کنش هارمان و گیرنده های نیکوتینی هیپوکامپ پشتی در بررسی رفتار اضطرابی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intra-hippocampal injection of Origanum vulgare L. ssp. viridis leaf extract on spatial learning and memory consolidation
اثر تزریق داخل هیپوکامپی عصاره آبی برگ گیاه مرزنجوش (Origanum Vulgare L. ssp. viridis) بر یادگیری و تثبیت حافظه فضایی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PKC Mediates endogenous inhibition of myelin repair in the context of local demyelination induced in mice optic chiasm
پروتئین کیناز C مهار بازسازی میلین در دمیلیناسیون موضعی القا شده در کیاسمای بینایی موش را میانجی گری می کند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2010-10)


Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes
معرفی یک مورد سندروم آنسفالوپاتی میتوکندریال همراه با اسیدوز لاکتیک و حملات شبیه سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression prevalence and its correlation with the psychosocial need satisfaction among Kashan high-school female students
بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clinical and paraclinical findings of Kawazaki patients among children admitted in Kashan Shahid Beheshti hospital during 1998-2008
بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماری کاوازاکی در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the outcomes and complications of gastric banding with mesh in morbid obesity in Kashan Shahid Beheshti hospital during 2007-9
بررسی نتایج درمانی و عوارض جراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در بیماران مبتلا به چاقی مرضی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 88-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimum inhibitory concentration of vancomycin in Staphylococcus aureus isolates collected from clinical samples of Shahid Beheshti hospital, kashan during 2009
بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Omentopexy in rabbit for the repair of diaphragmatic defect reduces the adhesion of viscera to propylen mesh
امنتوپکسی باعث کاهش چسبنگی احشاء به مش پروپیلن در ترمیم نقص های دیافراگماتیک خرگوش می شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of electromagnetic field (50Hz) on mouse embryonic tissue differentiation
بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی 50 هرتز بر القای تمایز در بافت جنینی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of different doses of folic acid on motor activity of rat
اثرات مقادیر مختلف اسید فولیک بر فعالیت حرکتی در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maze training improves learning in an Alzheimer model of rat
اثر بهبود دهنده آموزش در ماز بر حافظه فضایی موش های صحرایی آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-Arginine supplementation on blood lactate level and VO2 max at anaerobic threshold performance
اثر مکمل ال – آرژینین بر سطح اسید لاکتیک خون و VO2 max طی یک فعالیت تا آستانه بی هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of edible turmeric (Curcuma longa Linn.) powder on early hepatic injury in diabetic rats
اثر حفاظتی مصرف خوراکی پودر زردچوبه بر آسیب پیش رس کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده باآلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of potassium channels in the regulation of calcium spike configuration in the cerebellar Purkinje neurons
نقش کانال های پتاسیمی در تنظیم شکل و ویژگی های پتانسیل های عمل کلسیمی در سلول های پورکنژ مخچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2010-7)


Non-alcoholic fatty liver disease
مروری بر بیماری کبد چرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern of exclusive breast feeding in neonates under healthcares in health centers of Kashan city during 2006
بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on citations and collaboration rate in Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, from 2002 through 2008
بررسی میزان استنادات و مشارکت گروهی مقالات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فیض) طی سال های 87-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses perception of professional support
درک پرستاران از مفهوم حمایت حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seeking treatment behaviors for acute myocardial infarction symptoms in patients referred to Kashan Shahid Beheshti Hospital 2006-7
بررسی رفتارهای درمان طلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between arterial blood gases and venous blood gases among the mechanically ventilated patients admitted in intensive care unit
بررسی توافق گازهای خون شریانی و وریدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در واحد مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical quality evaluation for the inlet and outlet water taken from of the desalination plants utilized in Kashan during 2008
بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی و خروجی دستگاه های آب شیرین کن شهر کاشان طی سال های 87 – 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of factors related to traumatic brain injuries among the patients hospitalized in intensive care unit
بررسی عوامل مرتبط با پیامد ضربات مغزی تروماتیک در بیماران بستری در واحد مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Schwann cell purity cultured in autologous human serum for spinal cord injury repair
بررسی میزان خلوص سلول های شوان انسانی کشت داده شده با استفاده از سرم انسانی اتولوگ در ترمیم ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Arnebia leaf on the healing process of rat's second degree burn
بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implantation of systemically infused mesenchymal stem cells in rat's bone
ارزیابی لانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی در مغز استخوان موش صحرایی پس از تزریق سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of platelet-rich plasma effects on femoral cancellous bone defect healing in rabbit
بررسی اثر پلاسمای غنی از پلاکت بر التیام نقیصه استخوان اسفنجی ران خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2010-4)


The Kashan senile's attitude towards health and religious issues at year 2004-5
مقایسه نظرات سالمندان نسبت به وضعیت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of fecal carriage of antibiotic resistant enterococci among hospitalized patients in Shahid beheshti hospital, Kashan, Iran at 2007
بررسی شیوع انتروکوک های مقاوم به آنتی بیوتیک در نمونه های مدفوعی بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Happiness and its related factors among the students of Kashan university of medical sciences in 2006-7
وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between impaired glucose tolerance (IGT) and acute myocardial infarction
بررسی ارتباط بین اختلال تحمل قند و سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the correlation between serum anti-CCP level and disease activity index in rheumatoid arthritis
بررسی ارتباط سطح سرمی Anti CCP و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of deep massage on increasing body weight in low birth weight infants
تاثیر ماساژ عمقی بر وزن گیری نوزادان با وزن کم هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of episiotomy on perineal laceration in primparous women referring to Shabihkhani maternity hospital, Kashan city, Iran
تاثیر اپیزیوتومی بر طول پارگی پرینه در خانم های نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating novel adjuvant systems for the induction of humeral and cellular immune responses in hepatitis C virus capsid protein immunization
ارزیابی چند سیستم ادجوانت جدید برای ایجاد پاسخ ایمنی همورال و سلولی در ایمنی زایی با پروتئین کپسید ویروس هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitrification on apoptosis and some of parameter of sperm in infertile men
اثر انجماد شیشه ای بر پارامترهای حیاتی و میزان آپوپتوز اسپرم مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the combined effect of letrozole and clomiphene regimen plus gonadotropins on pregnancy rate in clomiphene resistant-polycystic ovarian syndrome
مقایسه اثر رژیم های لتروزول و کلومیفن در ترکیب با گنادوتروپین ها بر میزان بارداری بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sensory deprivation and locus coeruleus phasic electrical stimulation following the deflection of adjacent whisker on response properties of principal whisker related-neurons in layer IV of rat barrel cortex
اثر محرومیت حسی و تحریک الکتریکی فازیک هسته لوکوس سرولئوس به دنبال جا به جایی ویسکر کناری بر ویژگی های پاسخ نورون های لایه IV قشر بشکه ای در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2010-2)


A practical approach to chronic hepatitis B treatment
رویکرد های درمانی در هپاتیت مزمن B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Symptomatic meckel's diverticulum after appendectomy
معرفی یک مورد عود دیورتیکول مکل متعاقب آپاندکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of hydatidosis among adult human at Kashan region, Iran in 2008
سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در بالغین شهرستان کاشان طی سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of insomnia among 18 years old people and over in Kashan city, Iran in 2008
بررسی شیوع بیخوابی در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of metabolic syndrome among students of Kashan University of Medical Sciences in 2008
شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pethidine requirement in postoperatively gabapentin administered patients
بررسی میزان مصرف پتیدین در دریافت کنندگان گاباپنتین پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the determinants of unsafe contraception application in Kashan city, Iran
مدل سازی عوامل تعیین کننده استفاده از روش های غیرمطمئن پیشگیری از بارداری در شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of concentration of air pollutants (PM10, O3 and H2S) on lung capacity in the cities Arak and Khomain, Iran
تعیین ارتباط غلظت آلاینده های استنشاقی (ذرات معلق، ازون و سولفید هیدروژن)، با ظرفیت های ریوی در شهرهای اراک و خمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the efficacy of anti-cyclic citrullinated peptide antibody in the diagnosis of rheumatoid arthritis disease
بررسی کارآیی تست آنتی بادی ضد پپتیدهای سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of beforehand and simultaneous oral contraceptive administration on urine total and free morphine concentration in tolerance and dependency models of rat
بررسی تاثیر تجویز قبل و همزمان داروهای ضد بارداری خوراکی برغلظت تام و آزاد مورفین ادرار در دو مدل تحمل و وابستگی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of simultaneous noise and carbon monoxide exposure on rabbits' auditory brain stem response
بررسی تأثیر مواجهه همزمان با صدا و مونوکسید کربن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin D deficiency and calcitriol supplementation on adult rats' learning and memory in Morris water maze
بررسی اثر رژیم های غذایی بدون ویتامین D و حاوی مکمل کلسیتریول، بر روند یادگیری و تثبیت حافظه فضایی موش های صحرایی بالغ در ماز آبی موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
سرسخن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2009-10)


Measuring the lead, arsenic, cupper, zinc, selenum,
بررسی یون های سرب، ارسنیک، مس، روی، سلنیوم، سدیم، پتاسیم، نیکل، منیزیم در چای سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of patients with pulmonary tuberculosis and extra- pulmonary tuberculosis in Kashan
بررسی مقایسه ای سل ریوی و خارج ریوی در مسلولین شهر کاشان طی سال های 86-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The severity of old age disability and its related factors
شدت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic endoscopy outcomes in upper GI peptic ulcer bleeding
بررسی نتایج درمان آندوسکوپیک در خونریزی های ناشی از زخم های دستگاه گوارش فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of AgNOR (Argyrophilic Nucleoli Organizer Region) points in differentiation between the benign prostatic hyperplasia and prostatic adenocarcinoma
بررسی فراوانی نقاط AgNOR در افتراق هایپرپلازی پروستات از آدنوکارسینوم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the association of CCR5-d32 mutation with type 2 diabetes in Rafsanjanese patients
بررسی همراهی جهش CCR5-d32 با دیابت نوع دو در افراد مبتلا به این بیماری در شهرستان رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the adequacy of liquid-based thin layer papanicolaou and conventional smears
مقایسه کفایت نمونه پاپ اسمیر در روش لایه نازک بر پایه مایع با روش معمولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of pleural adenosine deaminase activity in
ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profiles in hyperlipidemic patients
مقایسه اثر لووستاتین و ورزش بر لیپیدهای سرم مبتلایان به هایپرلیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and pathological study of protective effect of Vitamin A in Azathioprine - induced hepatotoxicity in Rat
مطالعه بیوشیمیایی و پاتولوژیکی اثر پیش گیرانه مصرف ویتامین A بر عوارض کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and molecular determination of major outer membrane proteins of Brucella abortus S99
استخراج و ارزیابی مولکولی پروتئین های عمده غشای خارجی بروسلا آبورتوس S99
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing & producing polytope DNA vaccine containing HBsAg gene for the induction of protective immunity against hepatitis C
طراحی و تولید واکسن DNA پلی توپ حاوی ژن HBsAg برای ایجاد ایمنی محافظ علیه ویروس هپاتیت سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
سرسخن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2009-7)


Plasma lipids and lipoproteins profile in β thalassemic patients of Yazd blood transfusion Center
بررسی وضعیت الگوی لیپیدی و لیپوپروتئین های پلاسما در بیماران بتا- تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز انتقال خون یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اPrevalence and risk factors of asymptomatic bacteriuria in diabetic hospitalized patients in Kashan Shahid Beheshti hospital during 2006-7
بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the type of cutaneous leishmaniasis in patients, reservoirs and vectors by RAPD-PCR in Aran & Bidgol district of Esfahan Province during 2006-7
تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First exposure to clinical practice: An alive experience of female nursing students
تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing simple suture with Limberg flap in primary surgical repair of sacrococcygeal pilonidal disease at Kashan Shahid Beheshti hospital during 2007-8
مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of the continuous peritoneal lavage on colonal anastomotic leakage in sheep
تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the results of CEAM regimen as a conditioning regimen for autologous stem cell transplantation in 25 patients with NHL
بررسی نتایج رژیم آماده سازی حاوی اتوپوزاید، سیتارابین، ملفالان و CCNU در پیوند اتولوگ 25 بیمارمبتلا به لنفوم غیرهوچکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of two supplementary zinc regimens on serum lipids oxidizability in type II diabetic patients
تاثیر روی بر قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرم درمبتلایان به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکزدیابت یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examinning the correlation between plasmacytoid dendritic cell and CD4+, CD8+ lymphocytes counts among HIV-infected patients
بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئیدی با تعداد سلول های لمفوسیت +4CD و+ 8CD در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the latency and amplitude of auditory-evoked brainstem responses in full-term and premature neonates
مقایسه‌ زمان نهفتگی و دامنه پاسخ‌ شنوایی ساقه مغزی نوزادان کامل و نارس 1 تا 28 روزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying parametric models for survival analysis of gastric cancer
کاربرد مدل های پارامتری در تحلیل بقا در سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cell phone waves on hematopoietic system of immature BALB/c mice
اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intraperitoneal injection of clozapine on pentylenetetrazole-kindled rats
اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2009-4)


Report of a novel missense mutation in Exon-4 of human factor VIII gene in severe hemophilia-A
گزارش جهش نقطه ای جدید در ژن فاکتور انعقادی شماره 8 انسانی در فردی با هموفیلی A شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the outcomes of femoral artery ligature among the trauma induced infectious psudoaneurysm in Alzahra-Isfahan hospital during 2006-7
بررسی نتایج لیگاتور شریان رانی در مبتلایان به آنوریسم کاذب عفونی ناشی از تروما در بیمارستان الزهرا اصفهان طی سال های 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 10-year study on the prevalence of cardiovascular affliction among Kawasaki patients in Yazd, Iran
فراوانی گرفتاری قلبی عروقی در بیماران کاوازاکی طی مدت ده سال در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contraceptive methods in over 35-year old women and their related factors in Kashan, 2007
بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی کاشان در سال 86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of knowledge, attitude, practice and related factors in mothers of children with febrile convulsion at Kashan during 2006-2007.
بررسی دانش، نگرش عملکرد وعوامل مرتبط با آن در مادران کودکان مبتلا به تشنج تب بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the determinants of gestational diabetes in Shiraz
مدل سازی تعیین کننده های وقوع دیابت در دوران بارداری در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burden of breast cancer in females of Yazd province, 2006
محاسبه بار سرطان پستان در زنان استان یزد طی سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing hematology laboratory values with two blood sampling methods: vienpuncture versus saline lock
مقایسه پارامترهای هماتولوژیک در خون گیری با شیوه معمول و خون گیری از سالین لاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the effect of vitamin C on blood serum lipoproteins and liver tissue in high cholesterol-fed rabbits
بررسی اثر ویتامین C بر سطح لییپو پروتئین های خون و بافت کبدی در خرگوش های نر تغذیه شده با رژیم پرکلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of formalin and celecoxib on the peripheral NO production
بررسی اثرات فرمالین و سلکوکسیب بر تولید نیتریک اکساید محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between vaginal misoprostol and expectational management in the termination of early pregnancy failure
مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال با اداره انتظاری در ختم سقط زودرس حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dihydropyridine calcium channel blockers on formalin-induced pain response in mice
اثر مسدود کننده های کانال های کلسیمی دی هیدروپیریدینی بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2009-1)


A case report of delayed traumatic pseudoaneurysm of the popliteal artery
بروز تاخیری آنوریسم کاذب شریان پوپلیته پس از ترومای نافذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the incidence of abdominal injuries among the Iran-Iraq holy defense injured
بررسی شیوع آسیب های شکمی درمجروحین جنگی دوران دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early outcomes of genitourinary system traumas in Kermanshah (1994 -2008)
پیامدهای زودرس ناشی از ترومای سیستم ادراری تناسلی در بیمارستان های کرمانشاه طی سال های 87-1373
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-traumatic colon ruptures in Isfahan and Kashan, 2007-2009
بررسی 28 مورد پارگی کولون ناشی از تروما در بیمارستان های آموزشی اصفهان و کاشان طی سا ل های 87-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the musculoskeletal complaints of Kashan university hospitals staffs in 2006
بررسی شکایات اسکلتی ـ‌ عضلانی پرسنل درمانی بیمارستان‌های کاشان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of home injuries in Kashan during 2005
همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traumatic brain injury in Kashan during 2004-2005
بررسی فراوانی و علل آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان های کاشان طی سال‌های 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiologic survey on drowning and near-drowning in children and adolescents admitted in Kashan Beheshti Hospital during 1993-2005.
بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی و نزدیک به غرق شدگی در کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 84-1372
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating pregnancy trauma-induced mother and fetus complications in Kashan during 2005-5006
بررسی عوارض مادری و جنینی ناشی از تروماهای حاملگی در کاشان طی سال های87 – 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of multiple intracranial hematomas in Kashan Shahid Beheshti hospital (2006-2008)
بررسی فراوانی هماتوم های تروماتیک متعدد مغزی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-traumatic stress disorder in Kashan and Arak emergency medicine departments’ staffs during 2009
بررسی اختلال استرس پس از تروما (PTSD) در کارکنان مراکز فوریت های پزشکی شهرستان های کاشان و اراک در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2009-1)


A case report on adrenal myelolipoma
گزارش یک مورد میلولیپوم غده فوق کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal parasitic infections among the geriatric and disabled in Golabchi Center of Kashan during 2006-2007
بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان درسال های 86 – 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of diagnostic coding based on ICD-10
بررسی میزان صحت کد گذاری تشخیص ها بر اساس ICD10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Susceptibility patterns and the distribution of resistance genes among Acinetobacter species isolated from patients in shahid Beheshti hospital, Kashan
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتشار ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of sleep and it's related factors in the hospitalized elderly patients of Kashan hospitals in 2007
کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستان های کاشان درسال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and anxiety in patients undertaken renal replacement therapy in Kashan during 2008
افسردگی و اضطراب در بیماران تحت درمان روش های جایگزین کلیه کاشان در سال های 1386-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an educational program with self-esteem and health control beliefs on mental health promotion of university students
بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of gentamycin effect administered in divided and single doses in treatment of urinary tract infections
مقایسه اثر تجویز جنتامایسین به روش منقسم و تک دوز در مبتلایان به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc supplement on the complications of gestational diabetes
بررسی تاثیر مکمل روی بر عوارض ناشی از دیابت حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-permissive cell production for the study of HIV-1 vif
تولید سلول های ناپذیرا برای مطالعه HIV-1 vif
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological study of the effects of ibuprofen on gastric surgical trauma in rats
بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیر داروی ایبوپروفن بر ترومای نا شی از جراحی معده موش‌صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing effects of oxytocin bolus and infusion in the third stage of labor on maternal hemodynamics and the outcome of delivery
بررسی اثر دو روش اکسی توسین بولوس و انفوزیون در مرحله سوم زایمان بر وضعیت همودینامیک مادر و سرانجام مرحله سوم زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Citrullus Colocynthis on diabetic rats plasma glucose
بررسی اثر گرد میوه حنظل بر قند خون موش صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2008-10)


Surveying the scorpion sting agents at Khuzestan (a province of Iran) in 2004
بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستان در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between diabetes mellitus and kidney transplantation
بررسی رابطه دیابت و پیامدهای پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of helicobacter pylori in the milk of sheep and goat using incubation and PCR methods in Mashhad suburb
بررسی امکان شناسایی هلیکوباکتر پیلوری از شیر گوسفند و بز روستاهای اطراف مشهد به روش کشت و PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the efficacy of infection probability score, APACHE II and APACHE III in the determination of the need for mechanical ventilation and duration of it in patients with respiratory failure
بررسی کارایی درجه بندی احتمال عفونت، آپاچی 2 و 3 در تشخیص مدت زمان و نیاز به تهویه مکانیکی در مبتلایان نارسایی تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of ELISA (IgG and IgM) test in brucellosis patients in Kashan during 2004
بررسی توان آزمون( IgG, IgM ) ELISA تشخیص بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the expression of Snail genes in prostate cancer
بررسی بیان ژن های Snail در سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the apoptosis in adult rat testicular tissue following unilateral experimental cryptorchidism
مطالعه آپوپتوز در بافت بیضه متعاقب ایجاد نهان بیضگی یک طرفه در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of simvastatin on renal function and impairment following to the unilateral urethral obstruction in rat
مطالعه اثر سیمواستاتین بر عملکرد و آسیب کلیه، متعاقب انسداد کامل یک طرفه حالب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the effect of intraperitoneal injection of glucose on spatial learning and memory of young and aged rats
مقایسه اثر تزریق داخل صفاقی گلوکز بر یادگیری و حافظه ی فضایی موش های صحرایی نر مسن و جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aqueous-ethanol extract of Achillea wilhelmsii on gastric acid secretion at basal, vagotomized and vagal-stimulated conditions
اثر عصاره آبی ـ الکلی بومادران (Achillea wilhelmsii) بر میزان ترشح اسید معده موش صحرایی تحت شرایط پایه، قطع و تحریک عصب واگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium benzoate on testicular tissue, gonadotropins and thyroid hormones level in adult (Balb/C) mice
بررسی اثرات بنزوات سدیم بر بافت بیضه، گونادوتروپین ها و هورمون های تیروئیدی در موش سوری (Balb/C) بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of deprenyl on the differentiation of bone marrow stromal cells into dopamine producing neurons
بررسی اثر دپرنیل بر تمایز سلول های استرومایی به سلول های عصبی تولیدکننده دوپامین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2008-7)


Evaluating the prevalence of osteomalacia and its relevant factors in idiopathic low back pain patients referring to Kashan specialty medical clinics in 2005-2006
بررسی فراوانی استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهرستان کاشان در طی سال 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and motivations of elderly home residency from residents' point of view
علل و انگیزه های اقامت در سرای سالمندان از دیدگاه سالمندان اسکان یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Co-Trimoxazole in treatment of Toxoplasmosis Lymphadenitis
اثر کوتریموکسازول در درمان لنفادنیت توکسوپلاسمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the correlation of pulmonary artery pressure with respiratory and biochemical indexes in COPD hospitalized patients at Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2005-2006
بررسی همبستگی فشار شریان ریوی با شاخص های تنفسی و بیوشیمیایی در مبتلایان به بیمار انسداد مزمن ریوی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the effect of dextromethorphane on cholecystectomy postoperative pain
بررسی اثر دکسترومتورفان بر شدت درد پس از عمل جراحی باز کیسه صفرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of duration of subcutaneous heparin injection on its subsequent pain
بررسی تاثیر طول مدت تزریق بر میزان درد ناشی از تزریق هپارین زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating protective effect of grape seed suspension on glucose, insulin and serum total antioxidant levels after alloxan injection in rat
بررسی اثر محافظتی سوسپانسیون هسته انگور بر شاخص های گلوکز، انسولین و سطح آنتی اکسیدان های سرم بعد از تزریق آلوکسان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of chemical coagulation and lime addition in upgrading the quality of effluents of stabilization ponds of Kashan University of Medical Sciences
بررسی اثر فرآیند انعقاد شیمیایی و افزایش آهک بر ارتقای کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of perceived social support and size of social network with quality of life dimension in cancer patients
ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و اندازه شبکه اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of combined Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness Based Cognitive Therapy in patients with Major Depressive Disorder
اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری ـ شناختی بر نشانگان روان پزشکی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of essential histidine residues at the active site of rat liver plasma membrane phosphatidate phosphohydrolase
تشخیص هیستیدین اساسی در عمل کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی کبد موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2008-4)


Self care situation in diabetic patients referring to Kashan Diabetes Center, in 2005
وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی مرکز دیابت کاشان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the incidence and pattern of early childhood dental caries and effective factors on 2-6 year old children in Hamedan in 2006
بررسی فراوانی و الگوی پوسیدگی دندان های شیری و عوامل موثر بر آن در کودکان 6-2 ساله شهر همدان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of FXIII Val34Leu polymorphism in thrombotic patients referred to coagulation unit of Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO)
بررسی فراوانی چندشکلی والین 34 لوسین در عامل سیزده انعقادی در بیماران ترومبوتیک مراجعه کننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality traits of IV drug abusers of Kashan prison in 2006
بررسی ویژگی های شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of care for patients with indewelling urinary catheters in University Hospitals of Kashan, 2005
کیفیت مراقبت از بیماران دارای کاتتر ادراری درجا در بیمارستان های آموزشی کاشان، سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of TNO stereo test in Amblyopia screening
بررسی قدرت آزمون TNOدر تشخیص تنبلی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aseessment of the relationship between the method of delievery and postpartum depression
بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serum IgE level and migraine headache
بررسی رابطه سطح سرمی IgE با میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of correlation of serum selenium level and Behcet disease
بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیوم با بیماری بهجت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of changing position on blood pressure and heart rate after angiography
بررسی تاثیر تغییر وضعیت پس از آنژیوگرافی قلبی بر ضربان قلب و فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determing of Glycemic index of pasta in healthy people
تعیین نمایه گلیسمی ماکارونی در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of interferon producing cells count in human immunodeficiency virus and hepatitis G co-infected patients
بررسی تعداد سلول های تولیدکننده اینترفرون در مبتلایان به عفونت توام ویروس نقص ایمنی انسان و هپاتیت G
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 2 and 8 MT magnetic field on rat spatial memory consolidation
بررسی اثر میدان مغناطیسی با شدت های 2 و 8 میلی تسلا بر تثبیت حافظه فضایی موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-arginine on morphometr ic changes of small intestine in burned rats
بررسی اثرات ال ـ آرژنین بر تغییرات مورفومتریک روده کوچک در موش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجه دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of HMG & r-FSH on development of ovarian follicles of Balb/C mouse
اثر هورمون های r-FSH و HMG بر رشد و تکامل فولیکول های تخمدانی در موش ماده ی نابالغ نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2008-1)


Determining the Fequency of Sport Trauma in Boys’ School Sport Competetions, Kashan, 2006-2007
بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در مسابقات پسران آموزشگاه های شهر کاشان،1386-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Severe Ocular Injuries in Kashan, 1383
بررسی همه گیری شناسی صدمات چشمی شدید در کاشان طی سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Chest Trauma in Patients Admitted to Academic Medical Centers of Isfahan
بررسی وضعیت آسیب قفسه ی سینه در 100 بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Traumatic Injuries of Female Genital Tract, Kashan-Iran, 2005-2006
بررسی همه گیری شناسی آسیب های وارده به دستگاه تناسلی زنان بستری در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در سال های 1386-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Occupational Injuries in Kashan during 2005-2006
بررسی همه گیری شناسی آسیب های شغلی در شهر کاشان طی سال های 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study on Injuries in Kashan form 1383 to 1385
بررسی همه گیری شناسی سوانح در شهرستان کاشان طی سال های 1385-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study on Diaphragmatic Traumatic Injuries in Al-Zahra Medical Center, Isfahan, 2003-2007
بررسی همه گیری شناسی آسیب های تروماتیک دیافراگم در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال های 1386-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Chest Trauma in Kashan Trauma Centers
همه گیری شناسی آسیب قفسه ی سینه طی سال های 1386-1382 در مراکز ترومای کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infection Rate in Patients with Compound Depressed Skull Fractures and Primary Bone Fragment Replacement, Kashan-Iran, 1997-2005
میزان عفونت در جایگزینی اولیه قطعات استخوان در شکستگی های فرو رفته ی پیچیده جمجمه‌ی بیماران جراحی‌شده در بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 1375 تا 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) score as a predictor of mortalitiy and length of hospital stay in trauma patients
بررسی سندروم پاسخ التهابی سیستمیک به عنوان عامل پیشگویی کننده مرگ و مدت بستری در بیماران مبتلا به آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Various Types of Surgical Repair of Sciatic Nerve Transection on Number of Dorsal Root Ganglion Neurons
تاثیر قطع و ترمیم جراحی عصب سیاتیک بر روی تعداد نورون های عقده ریشه خلفی نخاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2008-1)


Evaluation of hearing loss and related fctors in patients referred to audiometry clinic of Matini hospital, Kashan, 2006
بررسی فراوانی کاهش شنوایی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان متینی کاشان، آبان ماه 1384 تا اردیبهشت ماه 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of ADHD among 3-17 year old epileptic children at Kashan in 2005
بررسی فراوانی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در 50 کودک مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pars plana lensectomy and Anterior vitrectomy on visual acuity in hereditary lens subluxation of Marfan's syndrome
بررسی اثر لنزکتومی و ویترکتومی قدامی روی حدت بینایی در مبتلایان به سندروم مارفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Average length of third stage of labor in singleton delivery at shabihkhani hospital, Kashan, 2005-2006
بررسی طول مرحله سوم زایمان های تک قلو در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin E on glycemic control and lipid profile in type 2 diabetes
بررسی اثر ویتامینE بر قند، چربی های سرم و فشار خون در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetes mellitus in patients with Herpes Zoster
مطالعه ارتباط بین بیماری زونا و دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of serum cholinesterase and liver transaminases level changes in pesticide factory workers
بررسی ارتباط بین تغییرات آنزیم کولین استراز سرم با سطح آنزیم های کبدی در کارگران شاغل در کارخانه تولید آفت کش های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors for antibacterial resistance of isolates producing extended-epectrum β-Lactamase in Gram Negative Bacilli of hospitalized neonates in Shahid Beheshti hospital
بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی به بتا لاکتام‌های با طیف وسیع و تعیین عوامل خطرساز در باسیل‌های گرم منفی جدا شده از مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of castor oil on induction of labor
بررسی اثر روغن کرچک بر القای دردهای زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acupressure on intramuscular injection pain
بررسی تاثیر طب فشاری بر درد ناشی از تزریق عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells and differentiontion into bone, cartilage, and adipose cell lineages
جداسازی، تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش به سلول‌های رده استخوان، غضروف و چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ethylene oxide sterilization on the osteoinductivity of demineralized allograft bone powder
اثر سترون سازی با گاز اکسید اتیلن بر خواص القای استخوان سازی پودر دمینرالیزه استخوان آلوگرافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2007-10)


Incidence of mild head injury, management, and expenses in Kashan, 2003-2004
بررسی میزان بروز و هزینه ی ضربه های خفیف مغزی در کاشان، 1384ـ1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of laryngeal and face masks on arterial oxygen saturation and duration of convulsion in patients undergoing electroconvulsive therapy
مقایسه تاثیر ماسک حنجره ای با ماسک معمولی بر اشباع هموگلوبین شریانی از اکسیژن و طول مدت تشنج در بیماران تحت تشنج درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of artemisia sieberi extract on Leishmania major ulcers in BALB/c mice
بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of delayed treatment in patients with acute myocardial infarction at Kashan Shaheed Beheshtee Hospital during 2003-2005
بررسی میزان و علل تاخیر در مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میو کارد حاد قلب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of light deprivation and melatonin on LTP induction in CA1 area of rat’s hippocampus
اثر متقابل محرومیت از نور و ملاتونین بر القای LTP در نورون‌های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation of ischemic risk factors with left main tract disease
بررسی ارتباط بین عوامل خطرساز ایسکمی قلب با تنگی تنه اصلی شریان کرونر چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of inhibin from human follicular fluid using monoclonal antibody
تخلیص Inhibin از مایع فولیکولی انسان با استفاده از آنتی‌بادی تک دودمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between serum lipids levels and lipid oxidizability in hypertensive patients
ارتباط بین غلظت لیپیدهای سرم و قابلیت اکسیدپذیری آنها در بیماران مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cetirizine on the concentration of testosterone, FSH, LH and histological changes of testes in adult male rat
تاثیر داروی ستیریزین بر روی غلظت FSH، LH، تستوسترون و تغییرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of diets enriched with fish oil, vitamin A and vitamin E on experimental ulcerative colitis in rat's