Journal archive for Google Scholar Robot!

KAUMS Journal ( FEYZ )

مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشانVolume 16, Number 7 (2013-3)


Impact of the environmental contaminants on aquatic organisms
اثرات آلاینده های محیطی بر آبزیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Selenium in reducing the breast cancer risk
نقش سلنیوم در کاهش ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanism of Copper effect on Alzheimer's disease
مکانیسم اثر مس بر بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mechanism of Arsenic effect in cancer induction
مکانیسم اثر آرسنیک در القای سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of Selenium on human health
نقش سلنیوم در سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of multi mineral-vitamin D supplementation on metabolic profiles, hs-CRP and oxidative stress in pregnant women at risk for pre-eclampsia: a randomized controlled clinical trial
تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر پروفایل های متابولیک،hs-CRP و استرس اکسیداتیو در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topological structure of Molybdopterin-binding domain in human Xanthine oxidase
توپولوژی ساختار دامین اتصال مولیبدوپترین در گزانتین اکسیداز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace elements, cancer and health
عناصر کمیاب، سرطان و سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Zinc in health and disease
نقش عنصر روی در سلامت و بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of trace elements in environmental and nutrition sciences
بررسی نقش عناصر کمیاب در علوم محیط زیست و تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different methods to adsorb heavy metals in wastewater by blue-green algae
بررسی روش های جذب فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با به کارگیری جلبک های سبز-آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A randomized controlled clinical trial evaluating the effect of multi mineral-vitamin D supplementation on pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia
تاثیر مکمل یاری مولتی مینرال و ویتامین D بر نتایج بارداری در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace element disturbances in pancreatic cancer
اختلالات عناصر کم مقدار در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic effects of Lead on different organs of the human body
اثرات سمی فلز سنگین سرب بر بخش های مختلف بدن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of Aluminum and Cadmium on liver parameters
مقایسه اثرات آلومینیوم و کادمیوم بر پارامترهای مرتبط با فعالیت کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on nickel Carcinogenesis
مروری بر سرطان زایی نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fortification of trace elements in wheat in relation to human nutrition
غنی سازی غلظت عناصر کمیاب گندم در ارتباط با تغذیه انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace elements classification in human nutrition
طبقه بندی عناصر کم مقدار در تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc as effective element in improving and treatment of prostate cancer
روی عنصری موثر در بهبود و درمان سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological removal of Lead from aqueous solutions using low-cost biosorbents
حذف بیولوژیکی فلز سرب از محیط های آبی با استفاده از جاذب های زیستی ارزان قیمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an ultrasound-assisted emulsifying microextraction method for preconcentration and determination of Aluminum in biological fluids
توسعه روش میکرواستخراج امولسیون سازی با امواج فراصوت (USAEME) برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آلومینیوم در مایعات بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy metals distribution in atmospheric dusts during Autumn and Winter seasons in Isfahan
توزیع برخی از عناصر سنگین موجود در غبارات اتمسفری اصفهان در دو فصل پاییز و زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk determination for the use of Abramis brama contaminated with Chromium and Cadmium among the consumers around the Anzali Lagoon
تعیین خطر ناشی از مصرف ماهی سیم (Abramis brama) آلوده به فلزات کروم و کادمیوم در مصرف کنندگان حاشیه تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the effect of trace elements (Lead and Zinc) on amylin Amyloidogenesis in vitro
تعیین اثر عناصر کمیاب سرب و روی بر آمیلوئیدوژنز آمیلین تحت شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver nanoparticles on plasma and renal tissue of urea, creatine and uricacid changes in male rats
تاثیر نانوذرات نقره بر میزان تغییرات اوره، کراتین و اسید اوریک پلاسما و بافت کلیه در موش های صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of studies on the importance of Zinc on biological systems
مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با اهمیت روی در سیستم های بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of elements in the treatment of eye disorders
نقش عناصر در درمان اختلالات چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum-Selenium level in patients with Down's syndrome using the graphite furnace atomic absorption spectroscopy
مطالعات طیف سنجی بر روی سطح سرمی سلنیوم در افراد مبتلا به سندروم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc deficiency and its inherited disorders
کمبود روی و بروز ناهنجاری های ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Spirulina algae as a food supplementation in the zinc fortification of bread
کاربرد اسپیرولینا به عنوان مکمل غذائی روی در غنی سازی نان سنگک ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of Zinc and Copper in patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia
سطح سرمی عناصر روی و مس در بیماران تازه تشخیص داده شده لوسمی میلوییدی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of toxic heavy metals: natural products َas biosorbents
حذف فلزات سنگین سمی: محصولات طبیعی به عنوان جاذب زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the role of industrial sludge as a source of heavy metal pollution
بررسی نقش لجن فاضلاب های صنعتی به عنوان منبع آلودگی فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the application of two microalgae (Chlorella vulgaris, Spirulina platenesis) as biofilters to eliminate heavy metals from industrial waste water
بررسی به کارگیری ریزجلبک های اسپیرولینا پلتنسیس و کلرلا وولگاریس در بایوفیلترها به منظور حذف ترکیبات فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Florid on the metabolism of serum Iron-related parameters in rat
بررسی اثر فلوراید بر غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Silver nitrate effect on horseradish peroxidase enzyme
بررسی اثر نیترات نقره بر فعالیت آنزیم پرا کسیداز ترب کوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Zinc and diabetes
ارتباط بین روی و بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace element disturbances in pancreatic cancer
اختلالات عناصر کم مقدار در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating blood concentrations of trace elements Zinc, Copper, Selenium, Aluminium and Lead among dialysis patients in Ahwaz, 2012
بررسی غلظت خونی عناصر روی، مس، سلنیوم، آلومینیوم و سرب در بیماران دیالیزی شهر اهواز در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the atomic absorption spectrophotometery and photometery methods in the serum Magnesium measurements
مقایسه دو روش فتومتری و اسپکتروفتومتری جذب اتمی در اندازه گیری میزان منیزیم سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing an antioxidant effect of Peganum.harmala and nanosilver particles on glutathione peroxidase activity in male mice
مقایسه تاثیر آنتی اکسیدانی اسپند و نانوذرات نقره بر میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در موش های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lead on coagulation and fibrinolysis in vitro
مطالعه عملکرد سرب بر سیستم انعقاد و فیبرینولیز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on essential and non-essential trace elements for fish and damages caused by these toxic elements
مروری بر عناصر کمیاب ضروری و غیر ضروری برای ماهی و ضایعات ناشی از مسمومیت با این عناصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium as a carcinogen
بررسی نقش کادمیوم در سرطان زا یی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis and anti-tumor activities of newly synthesized metal complexes
فعالیت های ضد توموری و آپوپتوزیس کمپلکس های فلزی سنتز شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selenium as an effective element for lung cancer prevention and treatment
سلنیوم عنصری موثر در پیشگیری و درمان سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uptake and root-to-shoot transfer of cadmium in alfalfa from a soil treated with sewage sludge, municipal waste compost and cow manure
جذب کادمیوم توسط ریشه و انتقال آن به شاخساره یونجه از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrastructural changes of Schwann cells and nerve fibers of rabbit cardiac ganglia after methyl mercury administration
تغییرات فرا ساختاری سلول های شوان و رشته های عصبی گانگلیون های قلب خرگوش پس از تجویز متیل مرکوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nanosilver on Alkalin phosphatase activity and liver tissue in male rats
تاثیر نانوذرات نقره بر میزان تغییر آنزیم آلکالن فسفاتاز و بافت کبد در موش های صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ω3 fatty acids supplementation on iron nutritional status in patients with gastric cancer during chemotherapy
تاثیر مکمل یاری اسیدهای چرب 3ω بر وضعیت تغذیه ای آهن در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ω3 fatty acids supplementation on iron nutritional status in patients with gastric cancer during chemotherapy
تاثیر مکمل یاری اسیدهای چرب 3ω بر وضعیت تغذیه ای آهن در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zinc on alcohol dehydrogenase activity
تاثیر عنصر روی بر عملکرد الکل دهیدروژناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cu nutrition on growth and essential oil content of salt-stressed rosemary plants
تأثیر تغذیه مس بر رشد و مقدار اسانس رزماری در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Trientine and flaxseed oil on serum Copper and lipoproteins in diabetic rats
تاثیر تجویز بزرک و Trientine بر میزان یون مس سرم و پروفایل لیپیدی در موش های صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minerals status in women with polycystic ovary syndrome
بررسی وضیعت عناصر معدنی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metals in water and sediments of Amirkolayeh wetland (Guilan)
بررسی و مطالعه برخی از فلزات سنگین در آب و رسوبات سطحی تالاب امیرکلایه استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the levels of trace elements in the coastal waters of West Guilan and their effect on the Enterococcus. Faecium and E. faecalis in the waters of these areas
بررسی میزان عناصر کمیاب موجود در آب های ساحلی غرب استان گیلان و مطالعه اثر این عناصر بر روی Enterococcus Faecium و Enterococcus Faecalis موجود در آب های این مناطق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaching of Aluminum from aluminum cook wares during cooking the Iranian foods
بررسی میزان شویش آلومینیوم از ظروف آلومینیومی در اثر تهیه غذاهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum levels of Zinc and Copper in individuals with giardiasis
بررسی میزان روی و مس در افراد مبتلا به ژیاردیازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the contamination of heavy metals in sediment of fish (Cyprinus carpio) from Anzali international wetland, Giulan
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات سطحی و اندام های مختلف ماهی کپور تالاب بین المللی انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Iron, Zinc, Manganese, and Copper in Anethum graveolens L. and Trigonella foenum-graecum L. herbs
بررسی مقایسه ای عناصر آهن، روی، منگنز و مس در شوید و شنبلیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dermal exposure to Silver nanoparticles on the levels of the white and red blood cells in male rats
بررسی تاثیر تماس پوستی با نانوذرات نقره بر میزان تغییرات گلبول های سفید و قرمز در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on catalase activity in mice treated with nanosilver particles as a trace element consequent received alcoholic extract of Peganum harmala l
بررسی فعالیت کاتالاز در موش های تیمار شده با نانوذرات نقره متعاقب دریافت عصاره الکلی اسپند (Peganum Harmala L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of Nitrate removal by adsorption/Fe/H2O2 process from water: Kinetics and operation parameters
بررسی فرآیند جذب Fe/H2O2در حذف نیترات از آب: تعیین کینتیک و پارامترهای بهره برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the biochemical factors and liver tissue changes in male rats intoxicated with Manganese
بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافت کبد در موش های صحرائی نر مسموم شده با منگنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catecholamine contents of different regions in the adult rat brain are altered following short and long-term exposures to Pb+2
تاثیر کوتاه و بلند مدت سرب بر میزان کاتکول آمین های نواحی مختلف مغز موش های صحرائی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the relation between the levels of trace elements and minerals with cardiac ventricular rupture in rats
بررسی ارتباط تغییر در مقدار برخی عناصر معدنی و کمیاب با پارگی قلب در موش های صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of toxic and non-toxic hair trace elements in patients with breast cancer and benign breast diseases
بررسی عناصر کم مقدار سمی و غیر سمی موجود در موی بیماران مبتلا به سرطان پستان و بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the changes in milk Cl, Na and K concentrations during different ages of subclinical mastitic river buffaloes in Tabriz, Iran
بررسی تغییرات مقادیر کلر، سدیم و پتاسیم شیر در سنین مختلف گاومیش های رودخانه ای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Are there any association between matrix Gla protein (MGP) as a calcium scavenger and coronary artery stenosis?
بررسی ارتباط بین ماتریکس گاما کربوکسی گلوتامیک اسید پروتئین و گرفتگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the changes in serum parameters associated with iron metabolism in male rat exposed to Lead
بررسی تغییر در پارامترهای مرتبط با متابولیسم آهن در موش صحرائی نر متعاقب تاثیر سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the folding variations in human amylin peptid in the presence of Lead and Selenium
بررسی تغییرات تاخوردگی پپتید آمیلین انسانی در حضور سرب و سلنیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver nanoparticles and hydroalcholic extract of Ginger and Camphor on liver tissue and enzymes
بررسی تاثیرنانو ذرات نقره و عصاره هیدروالکلی زنجبیل و کافور بر بافت و آنزیم های کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gold nanoparticles on Balb/c mice kidneys
بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر کلیه موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of water hardness in reducing heart and kidney diseases in Samirom using the RS & GIS technologies
بررسی تاثیر سختی آب آشامیدنی در کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و کلیوی در سمیرم با استفاده از فناوری RS و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the increased level of Lead on in-vitro serum lipid peroxidation
بررسی تاثیر افزایش سرب بر روند پراکسیداسیون لیپیدهای سرم: یک مطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of trace metal (cd, cr, cu) – induced oxidative stress in presence of H2O2 on purified DNA strands break from nonpathogenic Escherichia coli
بررسی تاثیر استرس اکسیداتیو بر برش رشته های DNA خالص شده از باکتری اشریشیاکلی غیرپاتوژن القا شده با کادمیوم، کروم و مس در حضور پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of serum Copper and Zinc levels with colorectal cancer
بررسی ارتباط میزان مس و روی در سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium in maternal and umbilical cord blood and their deficiency prevalence
بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی، مس، منیزیم، آهن و کلسیم مادر و بند ناف با یکدیگر و شیوع کمبود آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on the toxic effect of chromium oxide on mouse bone marrow stem cell
بررسی اثرات سمی کرومیوم اکسید بر سلول های بنیادی مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of chromium and exposure time on growth parameters of earthworms
بررسی اثر سطوح مختلف آلودگی خاک به کروم و مدت زمان در معرض قرار گرفتن، بر پارامترهای رشدی کرم های خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Mercury on in-vitro serum lipid oxidizability
بررسی اثر جیوه بر قابلیت اکسید پذیری لیپیدهای سرم در خارج بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antimony contamination in groundwater resources: a case study
بررسی آلودگی آنتیموان در منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lead, Cadmium and Mercury in white and ghezelalla fish
اندازه گیری میزان فلزات سرب، کادمیوم وجیوه در ماهی سفید و ماهی قزل آلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic in salt by the Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
اندازه گیری میزان فلزات سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک در نمک طعام توسط دستگاه گرافیت کوره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metals in fish muscle tissue using the flame atomic absorption spectroscopy
اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Lead and Cadmium from environmental water samples by solid phase extraction using the modified magnetic nanoparticles prior to their determination by FAAS
استخراج سرب و کادمیوم از نمونه های آبی محیط زیست به روش استخراج فاز جامد با استفاده از اصلاح سازی نانو ذرات مغناطیسی و اندازه گیری آنها به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the activity of delta-aminolevulinate dehydratase in red blood cells and the levels of zinc and Iron in haemodialysis patients
میزان فعالیت دلتا- آمینو لوولینات دهیدراتاز گلبول قرمز و مقدار روی و آهن در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of excess Iodine on immune system: an in-vitro study
بررسی اثرات ید اضافی بر سیستم ایمنی: یک مطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cu, Fe and Zn concentrations in diet of the Holstein dairy cattle on industrial and semi-industrial farms in Isfahan
ارزیابی عناصر مس، روی و آهن در جیره گاوهای شیری گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between Lead exposure and cardiovascular diseases
ارتباط مواجهه با سرب و بیماری های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of zinc oxide nanoparticles on renal function in mice
اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کلیه در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the synergic effects of nanocopper particles and Melissa officinalis L. essential oil on growth inhibition of Staphylococcus aureus
اثرات هم افزایی نانوذرات مس و اسانس روغنی گیاه بادرنجبویه در مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The destructive effect of strontium on bone metabolism
اثرات مخرب استرانسیوم بر متابولیسم استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of zinc on serum parameters related to thyroid and parathyroid glands in rats exposed to cadmium
اثرات محافظتی عنصر روی بر فعالیت غدد تیروئید و پاراتیروئید در موش‌های صحرایی مسموم شده با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ffect of Chromium supplementation on blood glucose, lipid profile and lipids peroxidation in type 2 diabetic patients
اثر مصرف کروم بر قند خون، پروفایل لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدهای خون در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc supplementation reduces atherogenic index of serum in women with polycystic ovary syndrome
اثر کاهندگی شاخص آتروژن سرمی توسط مکمل یاری با روی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of copper and zinc as effective trace elements in human body
اثر روی و مس به عنوان عناصر کمیاب و موثر در بدن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dialysis on the Zinc, Copper, Selenium Aluminium and Lead blood levels in dialysis patients in Ahwaz during 2011-2012
اثر دیالیز بر غلظت خونی عناصر روی، مس، سلنیوم، آلومینیوم و سرب در بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron intake and breast cancer
بررسی رابطه میزان آهن دریافتی و سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination of Zayandeh Rud sediments with some heavy metals and chemical parameters
آلودگی رسوبات زاینده‌رود با برخی از فلزات سنگین و پارامترهای شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles