:: دوره 22، شماره 3 - ( دوماه نامه 1397 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 333-338 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیر خام گاوهای شهرستان کاشان
محمد رضا حدادی ، رضا شرافتی ، مهدی دلاوری* ، محسن اربابی ، حمید رضا گیلاسی ، علیرضا عابد
گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، mdelavari1@gmail.com
چکیده:   (1557 مشاهده)
سابقه و هدف: نئوسپوروزیس به ­وسیله تک ­یاخته انگلی به­نام نئوسپورا کانینوم ایجاد می شود. این انگل قادر است گونه­ های مختلفی از حیوانات اهلی و وحشی را آلوده کند. برخی مطالعات احتمال آلوده شدن انسان به این انگل را گزارش کرده­اند. هدف از این مطالعه تعیین وجود آنتی­بادی ضد نئوسپورا در شیر خام گاوهای شهرستان کاشان بود.
مواد و روش ­ها: از دو دامداری صنعتی شهرستان کاشان 187 نمونه شیر جمع ­آوری شد. نژاد کلیه گاوها هلشتاین بود. قبل از نمونه ­گیری اطلاعات دام نظیرسن،  نژاد، سابقه سقط جنین و مرده­ زایی، و رکورد تولید شیر روزانه در فرم­ های تهیه شده ثبت گردید. چربی نمونه­ ها با استفاده از سانتریفیو‍ژ جدا شده و لاکتوسرم جمع­ آوری گردید. برای مشخص کردن وجود آنتی­بادی ضد نئوسپورا در نمونه­ های شیر از روش الایزای غیر مستقیم استفاده شد.
نتایج: میزان 18/18 درصد (5/53±18/18CI=) از نمونه ­ها آلوده به نئوسپورا بودند. بین آلودگی با تک­یاخته و میزان تولید شیر و نیز سن گاوها ارتباط معنی­ داری مشاهده نشد (0/84=P). آنالیز آماری نشان داد که بین سقط جنین و آلودگی به نئوسپورا نیز ارتباط معنی­ داری وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: باتوجه به میزان آلوده بودن شیر گاوها در شهرستان کاشان، اتخاذ برنامه­ های کنترلی در دام­ ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، باتوجه به احتمال آلودگی انسان به نئوسپورا، لزوم توجه به این برنامه ­های کنترلی بیش ­ازپیش مشخص می­ شود.
واژه‌های کلیدی: نئوسپورا کانینوم، شیر گاو، ایران
متن کامل [PDF 212 kb]   (377 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1397/2/4 | پذیرش: 1397/4/13 | انتشار: 1397/5/13
فهرست منابع
1. Gondim LF, McAllister MM, Pitt WC, Zemlicka DE, et al. Coyotes (Canis latrans) are definitive hosts of Neospora caninum. Int J Parasitol 2004; 34(2): 159-16.
2. King JS, Slapeta J, Jenkins DJ, Al-Qassab SE, Ellis JT, Windsor PA, et al. Australian dingoes are definitive hosts of Neospora caninum. Int J Parasitol 2010; 40(8): 945-50.
3. Dubey JP, Jenkins MC, Rajendran C, Miska K, Ferreira LR, Martins J, et al. Gray wolf (Canis lupus) is a natural definitive host for Neospora caninum. ‎Vet Parasitol 2011; 181(2-4): 382-7
4. Dubey JP. Neosporosis in cattle. Vet Clin Food Anim 2005; 21(2): 473-83.
5. Dubey JP. Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. Korean J Parasitol 2003; 41(1): 1-16.
6. Pena HF. Soares RM, Ragozo AM, Monteiro RM, Yai LE, Nishi SM, Gennari SM. Isolation and molecular detection of Neospora caninum from naturally infected sheep from Brazil. Vet Parasitol 2007; 147(1-2): 61-6.
7. Lobato J, Silva DAO, Mineo TWP, Amaral JDHF, Segundo GRS, Costa-Cruz JM, et al. Detection of immunoglobulin G antibodies to Neospora caninum in humans: high seropositivity rates in patients who are infected by human immunodeficiency virus or have neurological disorders. Clin Vaccine Immunol 2006; 13(1): 84-89.
8. Tranas J, Heinzen RA, Weiss LM, McAllister MM. Serological evidence of human infection with the protozoan Neospora caninum. Clin Diagn Lab Immunol 1999; 6(5): 765-7.
9. Dubey JP, Schares G. Neosporosis in animals – The last fiveyears. Vet Parasitol 2011; 180(1-2): 90-108.
10. Hemphill A, Gottstein B. Neospora caninum and neosporosisrecent achievements in host and parasite cell biology andtreatment. Acta Parasitol 2006; 51(1): 15-25.
11. Bjorkman C, Johansson O, Stenlund S, Holmadahi OJ, Uggla A. Neosporaspecies infection in herd dairy cattle. J AM Vet Med Assoc 1996; 208(9): 1441-4.
12. Trees AJ, Williams DJ. Endogenous and exogenous transplancental Infection in Neospora caninum and Toxoplasma gondii. Terends Parasiol 2005; 21(12): 558-61.
13. Frossling J, Uggla A,B ojork man C. Prevalence and trans mission of Neospora caninum within infect Swedish dairy herd. Vet Parasiol 2005; 128(3-4): 209-218.
14. Dubey JP, Schares G. Diagnosis of bovin neosporiosis. Vet Parasitol 2006; 140(1-2): 1-34.
15. Dubey JP, Schares G, Ortega-Mora Clin, LM. Epidemiology and Control of Neosporosis and Neospora caninum. Clin Microbiol Rev 2007; 20(2): 323 -67.
16. Hernandez J, Risco C, Donovan A. Association between exposure to Neospora caninum and milk production in dairy cows. J Am Vet Med Assoc 2001; 219(5): 632–5.
17. Hurley WL, Theil PK. Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and Milk. Nutrients 2011; 3(4): 442-74.
18. Schares G, Bärwald A, Staubach C, Wurm R, Rauser M, Conraths FJ, et al. Adaptation of a commercial ELISA for the detection of anti body against Neospora caninum in the bovine milk. Vet Parasiol 2004; 120(1-2): 55-63.
19. Wapenaar W, Barkema HW, O’Handley RM, Bartels CJ. Use of an enzyme-linked immunosorbent assay in bulk milk to estimate the prevalence of Neospora caninum on dairy farms in Prince Edward Island. Can Vet J 2007; 48 (5): 493-9.
20. Moskwa B, Cabaj W. The role of the colostrum and milk in Neospora caninum transmission. Helminthologia 2007; 44(3): 126-9.
21. Lobato J, Silva DA, Mineo TW, Amaral JD, Segundo GRS, Costa-Cruz J.M, et al. Detection of immunoglobulin G antibodies to Neospora caninum in humans: high seropositivity rates in patients who are infected by human immunodeficiency virus or have neurological disorders. Clin Vaccine Immunol 2006; 13(1): 84-9.
22. Tranas J, Heinzen RA, Weiss LM, McAllister MM. Serological evidence of human infection with the protozoan Neospora caninum. Clin Diagn Lab Immun 1999; 6(5): 765-7.
23. Taheri Lak K, Sadraei J, Dalimi A. Prevalence of antibodies to Neospora caninum in milk samples from dairy farms in the Shahriyar. Pajouhesh and Sazandegi 2017; 2(115): 142-6.
24. Youssefi M. Ebrahimpour RS, Esfandiari B. Survey of Neospora Caninum Antibody in Aborting Cattle from Three Climate Regions of Iran. World Appl Sci J 2010; 10(12): 1448-51.
25. Barling KSو McNeill JW, Paschal JC, McCollum FT, Craig TM, Adams LG, et al. Ranch-management factors associated with antibody seropositivity for Neospora caninum in consignments of beef calves in Texas USA. Prev Vet Med 2001; 52(1): 53-61.
26. Corbellini LG, Driemeier D, Cruz CF, Gondim LF, Wald V. Neosporosis as a cause of abortion in dairy cattle in Rio Grande do Sul, southern Brazil. Vet Parasitol 2002; 103(3): 195-202.
27. Lindsay DS, Dubey JP, Duncan RB. Confirmation that dogs are definitive host for Neospora caninum. Vet Parasitol 1999; 82 (4): 327-33.
28. Gerald W. Toxoplasmosis of Animals and Humans, Second Edition. J Parasitol 2010; 96(5): 940.
29. Razmi GR, Mohammadi GR, Garrosi T, Farzaneh N, Fallah AH, Maleki M. Sero epidemiology of neospora caninum infection in dairy cattle herds in mashad area. Vet Parasiol 2006; 135(2): 187-9.
30. Fard SR, Khalili M, Aminzadeh A. Prevalence of antibodies to Neospora caninum in cattle in Kerman province, South East Iran. Veterinarski Arhiv 2008; 78(3): 253
31. Hajikolaei H, Rahim M, Hamidinejat H, Ghorbanpoor M, Goraninejad S. Serological study of Neospora caninum infection in cattle from Ahvaz area, Iran. Int J Vet Res 2008; 2(2): 63-6.
32. Salehi N, Haddadzadeh HR, Shayan P, VodjganiM, Bolourchi M. Serological study of Neospora caninum in pregnant dairy cattle in Tehran, Iran. Int J Vet Res 2010; 4(2): 113-6.
33. Sadrebazzaz A, Haddadzadeh H, Esmailnia K, Habibi G, Vojgani M, Hashemifesharaki R. Serological prevalence of Neospora caninum in healthy and aborted dairy cattle in Mashhad, Iran. Vet Parasiol 2004; 124(3-4): 201-4.
34. Sadrebazzaz A, Habibi G, Haddadzadeh H, Ashrafi J. Evaluation of bovine abortiob associated with Neospora caninum by differenet diagnostic techniques in Mashhad, Iran. Parasitol Res 2007; 100(6): 1257-60.
35. Hurkova L, Halova D, Modry M. The prevalence of Neospora caninum antibodies in bulk milk of dairy herds in the Czech Republic: a case repor. Vet Med Czech 2005; 50(12): 549-52.
36. Ibrahim HM, Huang P, Salem TA, Talaat RM, Nasr MI, Xuan X, Nishikawa Y. Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in northern Egypt. Am J Trop Med Hyg 2009; 80(2): 263-7.
37. Frossling J, Dtvedt A, Lindberg A, Rkman C. Spatial analysis of Neospora caninum distributio cattle from Sweden. Geospat Health 2008; 3(1): 39-45.
38. Moayer F, Badiei A. Histopathological fnding of aborted fetuses caused by Neosporosis in dairy herds of Tehran. European Society Veterinary Pathology 25th Meeting 2006; 3: 155-66.
39. Moskwa B, Cabaj W. The role of the colostrum and milk in Neospora caninum transmission. Helminthologia 2007; 44(3): 126-9.
40. Graham DA, Calvert V, Whyte M, Marks J. Absence of serological evidence for human Neospora caninum infection. Vet Rec 1999; 144(24): 672-3.
41. Tranas J, Heinzen RA, Weiss LM, McAllister MM. Serological evidence of human infection with the protozoan Neospora caninum. Clin Diagn Lab Immun 1999; 6(5): 765-7.
42. Nam HW, Kang SW, Choi WY. Antibody reaction of human anti-Toxoplasma gondii positive and negative sera with Neospora caninum antigens. Korean J Parasitol 1998; 36(4): 269-75.
43. Corbellini LG, Smith DR, Pescador CA, Schmitz M, Correa A, Steffen DJ, Driemeier D. Herd-level risk factors for Neospora caninum seroprevalence in dairy farms in southern Brazil. Prev Vet Med 2006: 74(2-3): 130–41.


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( دوماه نامه 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها