:: دوره 22، شماره 5 - ( دوماه نامه 1397 ) ::
جلد 22 شماره 5 صفحات 449-442 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر نانونقره تولید شده با روش سنتز زیستی بر میزان بیان ژن HDAC8 در رده سلولی سرطان ریه (A549)
طوبی رنجبر ، نسترن اصغری مقدم ، آزاده محمدقلی
گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، namoghadam@gmail.com
چکیده:   (3339 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه نانوذرات طیف گسترده­ای از مطالعات را برای درمان و تشخیص سرطان به­ خود اختصاص داده ­اند. ژن HDAC8 به ­عنوان مهارکننده رونویسی در سلول نقش دارد و نشان داده شده است که مقدار بیان آن در سرطان ریه افزایش می ­یابد. در مطالعه حاضر تاثیر نانوذره نقره سنتز شده با عصاره اکالیپتوس بر میزان بیان ژن HDAC8 در رده سلولی سرطان ریه (A549) مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه تجربی سنتز سبز نانوذره نقره توسط عصاره گیاه اکالیپتوس کامالدولنسیس انجام شد. به­ منظور بررسی غلظت کشندگی (IC50) سلول ­های کشت داده شده A549 با غلظت ­های مختلف نانوذره نقره تیمار شدند و آزمون MTT انجام شد. در نهایت میزان تغییر بیان ژن HDAC8 در سلول­ های تحت تاثیر غلظت IC50 توسط  Real-time PCRاندازه­گیری گردید.
نتایج: نتایج به ­دست آمده نشان داد که نانوذره حاصل اثر کشندگی وابسته به دوز داشته و مقدار IC50 آن در مدت زمان 24 ساعت با غلظت 2 میکروگرم در میلی­ لیتر بود. همچنین، بیان ژن HDAC8 به میزان 9 برابر در سلول­ های تیمارشده با نانوذره کاهش یافت.  
نتیجه­ گیری: نانونقره تولیدشده با عصاره اکالیپتوس می­ تواند رده سلولی سرطان ریه (A549) را از طریق کاهش بیان HDAC8 به سمت آپوپتوز ببرد.
واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، عصاره اکالیپتوس، سرطان ریه، رده سلولی A549، HDAC8
متن کامل [PDF 317 kb]   (1423 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/11/13 | ویرایش نهایی: 1397/9/18 | پذیرش: 1397/5/27 | انتشار: 1397/9/7
فهرست منابع
1. Wong MCS, Lao XQ, Ho KF, Goggins WB, Tse SLA. Incidence and mortality of lung cancer: global trends and association with socioeconomic status. Sci Rep 2017; 7(1): 14300.
2. Abachizadeh K, Keramatinia A. Anticipating Cancer Rates of Iran in 2025. Com Hea 2016; 3(1): 66-73.
3. Amin A, Gali-Muhtasib H, Ocker M, Stock RS. Overview of major classes of plant-derived anticancer drugs. Int J Biomed Sci 2009; 5(1): 1-11.
4. Torre LA, Siegel RL, Jemal A. Lung Cancer Statistics. Adv Exp Med Biol 2016; 893: 1-19.
5. Molina JR, Yang P, Cassivi SD, Schild SE, Adjei AA. Non-small cell lung cancer: epide‌miology, risk factors, treatment, and survivorship. Mayo Clin Proc 2008; 83(5): 584-94.
6. Eckardt JR, Bentsion DL, Lipatov ON, Poly‌akov IS, Mackintosh FR, Karlin DA, et al. Phase II study of picoplatin as second-line therapy for patients with small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27(12): 2046-51.
7. Kim YH, Mishima M. Second-line chemo‌therapy for small-Cell Lung Cancer (SCLC). Cancer Treat Rev 2011; 37(2): 143-50.
8. Dai J, Mumper RJ. Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer pro‌perties. Molecules 2010; 15(10): 7313-52.
9. Ge L, Li Q, Wang M, Ouyang J, Li X, Xing M. Nanosilver particles in medical applications: synthesis, performance, and toxicity. Int J Nanomedicine 2014; 9: 2399–407.
10. Iravani S. Green synthesis of metal nano‌part‌icles using plants. Green Chem 2011; 13(10): 2638-50.
11. Kim YH, Mishima M. Second-line chemotherapy for small-Cell Lung Cancer (SCLC). Cancer Treat Rev 2011; 37(2): 143-50.
12. Das RK, Borthakur BB, Bora U. Green synthesis of gold nanoparticles using ethanolic leaf extract of Centella asiatica. Mater Lett 2010; 64(13): 1445-7.
13. Maciel MV, Morais SM, Bevilaqua CM, Silva RA, Barros RS, Sousa RN, et al. Chemical com‌position of Eucalyptus spp. essential oils and their insecticidal effects on Lutzomyia longipalpis. Vet Parasitol 2010; 167(1): 1-7.
14. Gilles M, Zhao J, An M, Agboola S. Chemical composition and antimicrobial properties of essential oils of three Australian Eucalyptus species. Food Chem 2010; 119(2): 731-7.
15. Kumari SP, Yesudas L. Anticancer activity of eucalyptus crude extract of globulus and tinospora Cordifolia on MCF-7 cell line. Int J Bioassays 2014; 3(1): 1699-707.
16. Bhagat M, Sharma V, Saxena AK. Anti-proliferative effect of leaf extracts of Eucalyptus citriodora against human cancer cells in vitro and in vivo. Indian J Biochem Biophys 2012; 49(6): 451-7.
17. Vuong QV, Hirun S, Chuen TL, Goldsmith CD, Munro B, Bowyer MC, et al. Physicochemical, antioxidant and anti-cancer activity of a Eucalyptus robusta (Sm.) leaf aqueous extract. Ind Crops Prod 2015; 64: 167-74.
18. Döll-Boscardin PM, Sartoratto A, Lameiro de Noronha Sales Maia BH, Padilha de Paula J, Nakashima T, Farago PV, et al. In Vitro Cytotoxic Potential of Essential Oils of Eucalyptus bent‌hamii and Its Related Terpenes on Tumor Cell Lines. Evid Based Complement Altern Med 2012; 2012.
19. Van den Wyngaert I, de Vries W, Kremer A, Neefs J, Verhasselt P, Luyten WH, et al. Cloning and characterization of human histone deacetylase 8. FEBS Lett 2000; 478(1–2): 77–83.
20. Gallinari P, Di Marco S, Jones P, Pallaoro M, Steinkühler C. HDACs, histone deacetylation and gene transcription: from molecular biology to cancer therapeutics. Cell Res 2007; 17(3): 195–211.
21. Li Y, Seto E. HDACs and HDAC Inhibitors in Cancer Development and Therapy. Cold Spring Harb Perspect Med 2016; 6(10): a026831.
22. Wang L, Liu X, Ren Y, Zhang J, Chen J, Zhou W, et al. Cisplatin-enriching cancer stem cells confer multidrug resistance in non-small cell lung cancer via enhancing TRIB1/HDAC activity. Cell Death Dis 2017; 8(4): e2746.
23. Zuco V, Cassinelli G, Cossa G, Gatti L, Favini E, Tortoreto M. Targeting the invasive phenotype of cisplatin-resistant Non-Small Cell Lung Cancer cells by a novel histone deacetylase inhibitor. Biochem Pharmacol 2015; 94(2): 79-90.
24. Singh H, Du J, Yi TH, Green and rapid synthesis of silver nanoparticles using Borago officinalis leaf extract: anticancer and antibacterial activities. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2016; 45(7): 1310-6.
25. Kaplan A, Akalin Ciftci G, Kutlu HM. The apoptotic genomic studies on A549 cell line induced by silver nitrate. Tumor Biol 2017; 39(4): 1-12
26. Mishra A, Sardar M. Alpha-amylase mediated synthesis of silver nanoparticles. Sci Adv Mater 2012; 4(1): 143-6.
27. Shi J, Kantoff PW, Wooster R, Farokhzad OC. Cancer nanomedicine: progress, challenges and opportunities. Nat Rev Cancer 2017; 17(1): 20–37.
28. Wicki A, Witzigmann D, Balasubramanian V, Huwyler J. Nanomedicine in cancer therapy: Challenges, opportunities, and clinical applications. J Control Release 2015; 200: 138–57.
29. Ge L, Li Q, Wang M, Ouyang J, Li X, Xing MMQ. Nanosilver particles in medical applications: synthesis, performance, and toxicity. Int J Nanomedicine 2014; 9: 2399–407.
30. Gurunathan S, Lee KJ, Kalishwaralal K, Sheikpranbabu S, Vaidyanathan R, Eom SH. Antiangiogenic properties of silver nanoparticles. Biomaterials 2009; 30(31): 6341-50.
31. Kalishwaralal K, Banumathi E, Ram Kumar Pandian S, Deepak V, Muniyandi J, Eom SH, et al. Silver nanoparticles inhibit VEGF induced cell proliferation and migration in bovine retinal endothelial cells. Colloids Surf B Biointerfaces 2009; 73(1): 51-7.
32. Nallathamby PD, Xu XH. Study of cytotoxic and therapeutic effects of stable and purified silver nanoparticles on tumor cells. Nanoscale 2010; 2(6): 942-52.
33. Ong C, Lim JZZ, Ng CT, Li JJ, Yung LYL, Bay BH. Silver Nanoparticles in Cancer: Thera‌peutic Efficacy and Toxicity. Curr Med Chem 2013; 20(6): 772-81.
34. Valiahdi SM, Iranshahi M, Sahebkar A. Cyto‌toxic activities of phytochemicals from Ferula species. Daru 2013; 21(1): 39.
35. Chairuangkitti P, Lawanprasert S, Roytrakul S, Aueviriyavit S, Phummiratch D, Kulthong K, et al. Silver nanoparticles induce toxicity in A549 cells via ROS-dependent and ROS-independent pathways. Toxicol In Vitro 2013; 27(1): 330-8.
36. Wang J, Che B, Zhang LW, Dong G, Luo Q, Xin L. Comparative genotoxicity of silver nanoparticles in human liver HepG2 and lung epithelial A549 cells. J Appl Toxicol 2017; 37(4): 495-501.
37. Foldbjerg R, Dang DA, Autrup H. Cytotoxicity and genotoxicity of silver nanoparticles in the human lung cancer cell line, A549. Arch Toxicol 2011; 85(7): 743-50.
38. Jannathul Firdhouse M, Lalitha P. Apoptotic efficacy of biogenic silver nanoparticles on human breast cancer MCF-7 cell lines. Prog Biomater 2015; 4(2-4): 113–21.
39. Lopez G, Bill KLJ, Bid HK, Braggio D, Constantion D, Prudner B, et al, HDAC8, A Potential Therapeutic Target for the Treatment of Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors (MPNST). Plos One 2015; 10(7): e0133302.
40. Singh T, Prasad R, Katiyar SK. Inhibition of class I histone deacetylases in non-small cell lung cancer by honokiol leads to suppression of cancer cell growth and induction of cell death in vitro and in vivo. Epigenetics 2013; 8(1): 54–65.


XML   English Abstract   PrintCreative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 22، شماره 5 - ( دوماه نامه 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها