مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGEهیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر محمد حسین اعرابی: دانشیار گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد علی اطلسی: استاد گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محسن اربابی: استاد گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسین اکبری: استادیار گروه بهداشت عمومی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسین بتولی: دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
دکتر حمید رضا بنفشه: استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محمد صادق پور عباسی: استادیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر احمد پیروزمند: دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محسن تقدسی: دانشیار گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی: استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر طاهره خامه چیان: استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر ابراهیم رضی: استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محمد زارع: استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بتول زمانی: دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محمود سلامی زواره: استاد گروه فیزیولوژی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر عباس صمدی: دانشیار گروه بیوشیمی کالج استئوپاتی دانشگاه علوم بهداشتی استیل آمریکا
دکتر احمد طالبیان اردستانی: استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهرداد فرزندی پور: استاد گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر طاهره مازوچی: دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر رضوان منیری: استاد گروه میکروب و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر سید مهدی میرهاشمی: دانشیار گروه بیوشیمی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
http://feyz.kaums.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب