مجله علوم پزشکی فیض- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دفتر مجله علوم پزشکی فیض: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، صندوق پستی: ۱۱۱/۸۷۱۵۵
تلفکس: ۵۵۵۸۹۳۳۹ ۰۳۱  تلفن: ۵-۵۵۵۸۹۰۲۱ ۰۳۱داخلی: ۵۳۷

پست الکترونیکی: feyzkaums.ac.ir  & feyzjournalgmail.com   وب سایت مجله: http://feyz.kaums.ac.ir     

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم پزشکی فیض:
http://feyz.kaums.ac.ir/find-1.55.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب