:: دوره 23، شماره 1 - ( دوماه نامه 1398 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 44-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر باکتریوسینی باکتری‌های اسید لاکتیک با خاصیت پروبیوتیک جدا شده از محصولات لبنی محلی منطقه ندوشن یزد
مهدی پورشاکر ، اردشیر حسام پور*
گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، a.hesampour@gmail.com
چکیده:   (3130 مشاهده)
سابقه و هدف: در میان پروبیوتیک ­ها، لاکتوباسیل­ ها با فعالیت باکتریوسینی به ­عنوان نگهدارنده زیستی سالم و بی­خطر کاربری متعددی در زیست ­فن ­آوری میکروبی دارند. لذا، بررسی و تعیین فعالیت ضد میکروبی باکتریوسین لاکتوباسیل­ های بومی موجود در محصولات لبنی سنتی با قابلیت طیف وسیع درمانی حائز اهمیت می­باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهشی تجربی پس از نمونه­ گیری و جداسازی لاکتوباسیل­ های بومی از ماست محلی منطقه ندوشن، از آنها به ­عنوان پروبیوتیک و تولید کننده باکتریوسین استفاده شد. اثر باکتریوسین تولیدی بر علیه 7 سویه باکتریایی بیماری­ زا به­ روش ­های چاهک و دیسک بررسی شد.
نتایج: نتایج حاصل از روش چاهک نشان داد که بیشترین اثر مهارکنندگی روی باکتری­ های پاتوژن استافیلوکوکوس اپیدرمیس، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکانز به ­ترتیب مربوط به سویه­ های اسید لاکتیک بومی جداسازی شده شامل لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پلانتاروم است. بر پایه روش دیسک، بیشترین میزان مهارکنندگی علیه باکتری­ های بیماری­ زا به­ ترتیب مربوط به لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کازئی بود. اگرچه ترکیبات ضد میکروبی تولید شده، توسط آنزیم ­های پروتئولیتیک غیرفعال شدند، ولی در برابر طیف وسیعی از تغییرات pH و حرارت فعالیت خود را حفظ کردند.
نتیجه ­گیری: می­ توان از باکتریوسین پروبیوتیک ­های جداسازی شده از محصولات لبنی محلی منطقه ندوشن یزد به ­عنوان نگهدارنده زیستی سالم و بی­ خطر استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: لاکتوباسیل، باکتریوسین، پاتوژن، ضدمیکروبی
متن کامل [PDF 252 kb]   (879 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/4/26 | پذیرش: 1397/10/5 | انتشار: 1398/1/28
فهرست منابع
1. Boziaris IS, Nychas GJ. Effect of nisin on growth boundaries of Listeria monocytogenes at various temperatures, pH, and water activities. Food Microbiol 2006; 23(8): 779-84.
2. Sharma V, Harjai K, Shukla G. Effect of bacteriocin and exopolysaccharides isolated from probiotic on P. aeruginosa PAO1 biofilm. Folia Microbiol (Praha) 2018; 63(2): 181-90.
3. Todorov SD, Holzapfel W, Nero LA. In Vitro Evaluation of Beneficial Properties of Bacterio‌cinogenic Lactobacillus plantarum ST8Sh. Probi‌otics Antimicrob Proteins 2017; 9(2): 194-203.
4. Das D, Goyal A. Characterization of a nonc‌yto‌toxic bacteriocin from probiotic Lactobacillus pla‌ntarum DM5 with potential as a food preservative. Food Funct 2014; 5(10): 2453-62.
5. Basanta A, Herranz C, Gutiérrez J, Criado R, Hernández PE, Cintas LM. Development of bacteri‌ocin‌ogenic strains of Saccharomyces cerevisiae hete‌rologously expressing and secreting the leaderless enterocin L50 peptides L50A and L50B from Enterococcus faecium L50. Appl Envi‌ron Micr‌obiol 2009; 75(8): 2382–92.
6. Shetty K, Paliyath G, Pometto A, Levin RE. Food Biotechnology. 2nd ed. New York: CRC Press; 2005.
7. Cheikhyoussef A, Pogori N, Chen W, Zhang H. Antimicrobial proteinaceous compounds obtained from bifidobacteria: From production to their app‌lication. Int J Food Microbiol 2008; 125(3): 215-22.
8. Cleveland J, Montville TJ, Nes IF, Chikindas ML. Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. Int J Food Microbiol 2001; 71(1): 1-20.
9. M Sh, Rajok R, Hayat HF, Sarwar H, Mehwish M, Ahmad F, et al. Isolation and evaluation of probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from poultry intestine. Microbiology 2018; 87, 1, 116-26.
10. O'Sullivan L, Ross RP, Hill C. Potential of bacteriocin-producing lactic acid bacteria for improvements in food safety and quality. Biochimie 2002; 84(5-6): 593-604.
11. Klaenhammer TR. Probiotic bacteria: today and tomorrow. J Nutrition 2000; 130(2): 415S-6S.
12. Martín M, Gutiérrez J, Criado R, Herranz C, Cintas LM, Hernández PE. Cloning, production and expression of the bacteriocin enterocin A produced by Enterococcus faecium PLBC21 in Lactococcus lactis. Appl Microbiol Biotechnol 2007; 76(3): 667-75.
13. Urazova M, Moldagulova A, Anuarbekova S, Tuyakova A, Abitaeva G, Nagyzbekkyzy E, et al. Examination of Lactic Acid Bacteria to Secretion of Bacteriocins. Cent Asian J Glob Health 2014; 24; 2(Suppl): 106.
14. Karimi S, Azizi F, Nayeb-Aghaee M, Leila Mahmoodnia. The antimicrobial activity of pro‌biotic bacteria Escherichia coli isolated from diff‌erent natural sources against hemorrhagic E. coli O157: H7. Electron Phys 2018; 10(3): 6548–53.
15. Mojgani N, Hussaini F, Vaseji N. Char‌ac‌terization of indigenous Lactobacillus strains for pro‌biotic properties. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(2): e17523.
16. Ralitsa G, Lyubomira Y, Lilia T, Galina Z, Nina S, Akseniya A, et al. Antimicrobial activity and antibiotic susceptibility of Lactobacillus and Bifidobacterium spp. intended for use as starter and probiotic cultures. Biotechnol Equip 2015; 29(1): 84–91.
17. Pasteris SE, Vera Pingitore E, Ale CE, Nader-Macías ME. Characterization of a bacte‌rioc‌in pro‌duced by Lactococcus lactis subsp. lactis CRL 158‌4 isolatedfrom a Lithobates catesbeianus hat‌chery. World J Microbiol Biotechnol 2014; 30(3): 1053-62.
18. Khalil R, Elbahloul Y, Djadouni F, Omar S. Isolation and partial characterization of a bacter‌iocin produced by a newly isolated Bacillus megat‌erium 19 strains. Pakistan J Nutrition 2009; 8(3): 242-50.
19. Aroutcheva AA, Simoes JA, Faro S. Antimicrobial protein produced by vaginal lactobacillus acidophilus that inhibits Gardnerlla vaginalis. Infect Dis obstet Gynecol 2001; 9(1): 33-8.
20. Fraga Cotelo M, Perelmuter Schein K, Giac‌aman Salvo SS, Abirad Z, Miguel P, Carro Techera SB. Antimicrobial properties of lactic acid bacteria isolated from Uruguayan artisan cheese. Food Sci 2013; 33(4): 801-4.
21. Henning C, Vijayakumar P, Adhikari R, Jagan‌nathan B, Gautam D, Muriana P. Isolation and Taxon‌omic Identity of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from Retail Foods and Animal Sources. Microorganisms 2015; 3(1): 80-93.
22. Hirano J, Yoshida T, Sugiyama T, Koide N, Mori I, Yokochi T. The effect of Lactobacillus rham‌nosus on enterohemorrhagic Escherichia coli infection of human intestinal cells in vitro. Microbiol Immunol 2003; 47(6): 405-9.
23. Perez RH, Zendo T, Sonomoto K. Novel bact‌eri‌ocins from lactic acid bacteria (LAB): various structures and applications. Microbial Cell Factories 2014; 13(1): 89-93.
24. Johnsen L, Fimland G, Nissen-Meyer J. The C-terminal domain of pediocin-like antimicrobial pep‌tides (class IIa bacteriocins) is involved in specific reco‌gnition of the C-terminal part of cognate immunity proteins and in determining the antimicrobial spectrum. J Biol Chem 2005; 280 (10): 9243-50.
25. Fimland G, Johnsen L, Dalhus B, Nissen-Meyer J. Pediocin-like antimicrobial peptides (class IIa bacteriocins) and their immunity proteins: biosynthesis, structure, and mode of action. J Peptide Sci 2005; 11(11): 688-96.
26. Oppegard C, Rogne P, Emanuelsen L, Kristia‌nsen PE, Fimland G, Nissen- Meyer J. The two-peptide class II bacteriocins: structure, production, and mode of action. J Mol Microbiol Biotechnol 2007; 13(4): 210-9.
27. Bendali F, Madi N, Sadoun D. Beneficial effects of a strain of Lactobacillus paracasei subsp. paracasei in Staphylococcus aureus-induced intesti‌nal and colonic injury. Int J Infect Dis 2011; 15(11): 787-94.
28. Garsa AK, Kumariya R, Sood SK, Kumar A, Kapila S. Bacteriocin production and different strat‌egies for their recovery and purification. Pro‌bioti‌cs Antimicrob Proteins 2014; 6(1): 47-58.
29. Hammami I, Rhouma A, Jaouadi B, Rebai A, Nesme X. Optimization and biochemical charac‌terization of a bacteriocin from a newly isolated Bacillus subtilis strain 14B for biocontrol of Agrobacterium spp. strains. Lett Appl Microbiol 2009; 48(2): 253-60.
30. Stern NJ, Svetoch EA, Eruslanov BV, Kovalev YN, Volodina LI, Perelygin VV, et al. Paeni‌bacillus polymyxa purified bacteriocin to control Campylobacter jejuni in chickens. J Food Prot 2005; 68(7): 1450-3.
31. Naghmouchi K, Paterson L, Forster B, McAl‌lister T, Ohene-Adjei S, Drider D, et al. Paen‌ibacillus polymyxa JB05-01-1 and its persp‌ectives for food conservation and medical applications. Arch Microbiol 2011; 193(3): 169-77.
32. Zaghian S, Shokri D, Emtiazi G. Co-prod‌uction of a UV-stable bacteriocin-like inhib‌itory substance (BLIS) and indole-3-acetic acid hormone (IAA) and their optimization by Taguchi design in Bacillus pumilus. Ann Microbiol 2012; 62(3): 1189-97.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 1 - ( دوماه نامه 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها