:: دوره 23، شماره 7 - ( دوماه نامه 1398 ) ::
جلد 23 شماره 7 صفحات 796-802 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت التزام به نماز دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم، در سال 1397
راضیه مختاری ، محمد افشار* ، محسن تقدسی
مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، afshar_m_1343@yahoo.com
چکیده:   (119 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به تأثیرات نماز بر هر شخص به‌خصوص در سنین جوانی و دانشجویی، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت التزام به نماز دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم به نماز بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی روی 334 نفر از دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته روا و پایا، در زمینه‌ی عوامل مؤثر در التزام دانشجویان به نماز بود. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 16 با استفاده از شاخص‌های توصیفی، آزمون آنالیز واریانس و آزمون آماری تی، تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: براساس نتایج این تحقیق، 194 نفر (58/1 درصد) از دانشجویان همیشه و اغلب اوقات، نمازهای واجب یومیه را به‌جا می‌آوردند. عوامل مؤثر بر پای‌بندی دانشجویان به نماز براساس میانگین و انحراف معیار به­ترتیب شامل: آگاهی از احکام و فلسفه‌ی نماز 0/92±3/87، اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی 0/82±3/66، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز 0/9±3/42، و توجه به مستحبات و آمادگی‌های قبل از نماز 0/82±2/92 بود.
نتیجه‌گیری: پای‌بندی ﺟﻮاﻧﺎن و دانشجویان ﺑﻪ نماز در ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ مسأله ﺟﺪی و از دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؛ امید است یافته‌های حاصل از این مطالعه و مطالعات بیشتر، راهگشای برنامه‌ریزان فرهنگی دانشگاه‌های کشور شود، تا با درک عمیق‌تری سیاست‌گذاری کنند.
واژه‌های کلیدی: نماز، التزام، دانشجو، عوامل مؤثر
متن کامل [PDF 185 kb]   (2 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۱۰
فهرست منابع
1. Zolfaghari A, Khalaji H. Investigating the Factors Affecting the Presence of Students in the congregational Prayer of the Islamic Azad University of Tuyserkan. J Relig Comm 2010; 18(39): 63-77. [in Persian]
2. Mahdavinejad G, Sotodeh Asl N, Ghorbani R, Haji Aghajani S. Adherence rate toward to prayer in the students of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh J 2014; 16(1): 111-8. [in Persian]
3. Hoseini M, Hoseini M. Investigating the Factors Affecting the Attitude of Students of Islamic Azad University to Prayer. J Behav Sci 2012; 13(8): 61-83. [in Persian]
4. Mogharab M, Ghanad-e-Kafee M, Rezaee N. Relationship of depression and praying in Birjand University of Medical Sciences. Sci Q Birjand Nrs Midwifery Fac 2009; 1(6): 1-4. [in Persian]
5. Tabrizi Mohseni A, Cram Allahi N. A study of student engagement and signs of religiosity. J Social Sci 2009; 3(2): 29-70. [in Persian]
6. Ronaghi M, Mohammadi A. Studying Factors Affecting Students' Participation in Farhangian University Campus Fatemeh Al Zahra Esfahan in Congregation Prayer. Hum Sci Res J 2016; 3(7): 1-18. [in Persian]
7. Mujahed S, Hashemian Z, Lotfi M, Islami A. Investigating the presence and factors affecting students' participation in congregational prayers in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. Cultr Islam Uni 2014; 12(4): 391-413. [in Persian]
8. Safarnejad Boroujeni A, Dastpak S. Investigating the Factors Affecting Students 'Attendance to Contemporary Prayer from Students' Perspective Farhangian University of Chaharmahal and Bakhtiari Province. International Conference on Humanities, Social Sciences and Psychology, 2015 Oct 7 Tehran, Iran. [in Persian]
9. Abdoljabari M, Karamkhani M, Olianasab Z, Pourhoseingholi MA, Ebadi M, Tabaghi R. Effect of Prayer on Drug, Smoking and Alcohol Consumption in Tabriz University of Medical Sciences. J Res on Relig Health 2016;1(2):36-45. [in Persian]
10. Mohtashemi Pour A, Mohtashami Pour M, Shadloo Mashhadi F, Emadzadeh A, Hasan Abadi H. Study of the relationship between prayer and depression in college students of Paramedicine School Health Sciences of Mashhad University of Medical Science. J Gonabad Uni Med Sci 2001; 8(2): 76-81. [in Persian]
11. Shojaee A. Relationship Between Attitude and Practical Commitment to Prayer with Acceptance of Responsibility Among Graduate Students of Semnan Universities. Cultr Islam Uni 2018; 8(1): 18-28. [in Persian]


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 7 - ( دوماه نامه 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها