:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به ایدز و افراد سالم
لیلا عبدالرحیمی نوشاد* ، الناز سبزی ، غنچه شریفی ، کبری مرادی ، نفیسه شیخ حسنی
چکیده:   (218 مشاهده)
سابقه و هدف: ایدز یکی از بیماری­های مزمن و ناتوان کننده عفونی می­باشد که وضعیت روانشناختی افراد را تحت تاثیر منفی قرار می­دهد، از طرفی نیز تاب‌آوری و شخصیت از متغیرهای مهم در سازگاری و نحوه رویارویی افراد با حوادث استرس زا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری در افراد مبتلا به ایدز و بهنجار بود.
مواد و روش­ها: در پژوهش علی مقایسه‌ای حاضر، از میان جامعه آماری پژوهش بیماران مبتلا به ایدز مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بیمارستان امام خمینی و مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری والفجر تهران در نیمه دوم سال ۱۳۹۵، ۳۰ بیمار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس گروه بهنجار نیز میان افراد مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان تهران با همتاسازی در متغیرهای سن، تحصیلات و تاهل انتخاب و هر دو گروه پژوهش توسط پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری (NEO-FFI) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) مورد ارزیابی قرار گرفتند... اطلاعات گردآوری‌شده توسط آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس و آزمونتی مستقل، برای آزمون فرضیه‌ها) با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که افراد مبتلا به ایدز نمرات بیشتری در مؤلفه شخصیتی روان آزرده گرایی (۰۵/۰P <) و نمرات کمتری در مؤلفه شخصیتی انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری (۰۵/۰P <) در مقایسه با افراد بهنجار کسب کردند
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود از نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه‌های آموزشی و درمانی بیماران مبتلا به ایدز استفاده گردد.
واژه‌های کلیدی: ایدز، تاب‌آوری، ویژگی‌های شخصیتی.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۴


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها