:: دوره 20، شماره 3 - ( دوماه نامه 1395 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 274-281 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تیتر پادتن سطحی هپاتیت Bو پاسخ اینترفرون گاما در پرسنل واکسینه شده شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان
سوری حیدری، سیده الهام رضا توفیقی*، محمد رعایای اردکانی، محمدرضا آخوند
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (2511 مشاهده)

سابقه و هدف: یکی از راه­ های پیشگیری از هپاتیت B، مصون سازی توسط واکسیناسیون علیه این ویروس است. هدف از این مطالعه تعیین سطح پادتن ضد پادگن سطحی هپاتیت B (anti-HBs) و ارتباط آن با میزان اینترفرون گاما (IFN-γ) در پرسنل واکسینه شده و بررسی علل عدم پاسخ در برخی از این افراد می­ باشد.

مواد و روش ­ها: این مطالعه مقطعی بر روی 130 نفر از پرسنل واکسینه بیمارستان شهید چمران انجام شد. نمونه­ ها از لحاظ سطح پادتن و IFN-γ به روش الیزا بررسی شدند. سپس، رابطه میزان پادتن با شاخص ­هایی از جمله جنس، سن، توده بدنی، تعداد دوز واکسن دریافتی، مدت سپری شده از زمان دریافت آخرین دوز واکسن و میزان IFN-γ بررسی شد.

نتایج: از کل افراد مورد مطالعه 5/68 درصد پاسخ ایمنی خوب (IU/ml < 10) و 31/5 درصد عدم پاسخ به واکسیناسیون (IU/ml 10 <) را نشان دادند. بین عیار IFN-γ و anti-HBs افراد مورد مطالعه ارتباط مستقیم وجود داشت (0/653 r=). بین تیترanti-HBs  با شاخص ­هایی از جمله توده بدنی، تعداد دوز دریافتی واکسن و فاصله زمانی از آخرین زمان دریافت واکسن ارتباط معنی­ داری وجود داشت (0/05>P)، درحالی­ که بین جنسیت و سن با میزان عیار پادتن ارتباط معنی­ داری مشاهده نشد (0/05<P).

نتیجه­ گیری: نقص در تولید IFN-γ می ­تواند در پاسخ ایمنی علیه این ویروس نقش داشته باشد. هم­ چنین، پیشنهاد می­ شود پس از دریافت واکسن و نیز 5 سال پس از واکسیناسیون سطح anti-HBs در افراد در معرض خطر اندازه­ گیری شده و در خصوص استفاده از دوز یادآور تصمیم گیری شود.

واژه‌های کلیدی: هپاتیت B، واکسیناسیون، اینترفرون گاما، پادتن، پرسنل
متن کامل [PDF 279 kb]   (688 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1395/5/23 | پذیرش: 1395/5/23 | انتشار: 1395/5/23
فهرست منابع
1. Werner JM, Abdalla A, Gara N, Ghany MG, Rehermann B. The Hepatitis B Vaccine Protects Re-Exposed Healthcare Workers, but Does Not Provide Sterilizing Immunity. Gastroenterology 2013; 145(5): 1-16.
2. Sarmast Shooshtari MH, Makvandi M, Rasti M, Neisi N, Rastegarvand N, Pouremamali A, et al. Evaluation of hepatitis B surface antibody and specific gamma interferon response in health care workers after vaccination. Jundishapur J Microbiol 2014; 8(1): e13801.
3. Momen Heravi M, Sharif A, Moosavi S. Evaluation of Anti HBs antibody in vaccinated personnels of Beheshti hospital in Kashan. Feyz 2006; 10 (1): 11-14. [in Persian]
4. Kazemeini SK, Owlia F. Determination of HBs Antibody Titre in Vaccinated Health Care Workers of Shahid Sadoughi Burn Hospital in Yazd in 2011. Toloo-e-behdasht 2013; 12 (1): 155-63. [in Persian]
5. Davoud-zadeh M, Rajabi poor F, Shafi-zadeh F, Ghorbani vagheie A. Determination of HbsAb level in vaccinized medical students of Lorestan University of Medical Sciences in Autumn 2004. Yafteh 2005; 6(4): 57-61. [in Persian]
6. Shokrgozar MA, Shokri F. HLA- associated antibody response to recombinant hepatitis B vaccine in healthy Iranian adults. Iran J Med Sci 1999; 24(3-4): 98-103.
7. Albarran B, Goncalves L, Salmen S, Borges L, Fields H, Soyano A, et al. Profiles of NK, NKT cell activation and cytokine production following vaccination against hepatitis B. APMIS 2005; 113(7-8): 526-35.
8. Schillie S, Murphy TV, Sawyer M, Ly K, Hughes E, Jiles R, et al. CDC guidance for evaluating health-care personnel for hepatitis B virus protection and for administering post exposure management. MMWR Recomm Rep 2013; 62(RR-10): 1-19.
9. WHO. Hepatitis B, Fact sheet N°204, July 2013, World Health Organization. Available at: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs204/en/
10. Sarkari B, Zargar M, Mohammad R, Asgarian S. Prevalence of Hepatitis B Antibodies in Health-Care Workers in Yasuj Hospitals. Armaghane Danesh 2007; 11(4): 97-106. [in Persian]
11. Kazemi H, Yadegarynia D, Rashk H. The relation between hepatitis B antibody and number of hepatits B vaccinations in the personnel of a hospital in Tehran. Res Med 2011; 35(2): 114-8. [in Persian]
12. Nooshiravanpour P, Ramazenkhani A, Gashani M, Khodakarim S, Hatami H. Immunity against hepatitis-B among freshman students at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, academic year 2012-2013. Res Med 2014; 38(3): 176-80. [in Persian]
13. Meyguni SS, Mikaeili B, Eskandari M, Momeni M. Determination of anti Hepatitis B surface Antibody Titer in Health Care Workers of Two Hospital in Hamedan in 2011. J Nurse Physician Within War 2011; 0(15 and 16): 5-7. [in Persian]
14. Chen S, Akbar SM, Miyake T, Abe M, Al-Mahtab M, Furukawa S, et al. Diminished immune response to vaccinations in obesity: role of myeloid-derived suppressor and other myeloid cells. Obes Res Clin Pract 2015; 9(1): 35-44.
15. Darvish Moghaddam S, Zahedi MJ, Yazdani R. Persistence of immune response after hepatitis vaccination in medical students and residents. Arch Iran Med 2004; 7(1): 37-40.
16. Izadpanah A, Mashreghy Moghadam H, Ziaee M, Foadaldini M, Ebadian F. Anti HBs level in nursing staff of Birjand University of Medical Sciences. J Birjand Univ Med Sci 2008; 15(2): 80-5. [in Persian]
17. Jafarzadeh A. The Factors Influencing the Immune Response to Hepatitis B Vaccine and Persistence of the Protection. J Rafsanjan Univ Med Sci 2002; 1(2): 126-36. [in Persian]
18. Vingerhoets J, Vanham G, Kestens L, Penne G, Leroux-Roels G, Gigase P. Deficient T-cell response in non-respondrs to hepatitis B vaccination: absence of TH1 cytokine production. Immunol Lett 1994; 39(2): 163-8.
19. Chedid MG, Deulofeut H, Yunis DE, Lara-Marquez ML, Salazar M, Deulofeut R, et al. Defect in Th1- like cells of non- responders to hepatitis B vaccine. Human Immunol 1997; 58(1): 42-7.
20. Larsen CE, Xu J, Lee S, Dubey DP, Uko G, Yunis EJ, Alper CA. Complex cytokine responses to hepatitis B surface antigen and tetanus toxiod in responders, nonresponders and subjects naive to hepatitis B surface antigen. Vaccine 2000; 18(26): 3021-30.


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 3 - ( دوماه نامه 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها